Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Digitálna transformácia v oblasti zdravia

VEDA NA DOSAH

Infografika z letáku e-Health

Demografické zmeny, čoraz väčšia prevalencia chronických chorôb, opätovný výskyt infekčných chorôb a rastúce náklady na zdravotnú starostlivosť predstavujú veľké výzvy v oblasti zdravotnej starostlivosti v Európe.

V oznámení Európskej komisie o efektívnych, prístupných a pružných systémoch zdravotnej starostlivosti sa dospelo k záveru, že budúca schopnosť členských štátov poskytovať zdravotnú starostlivosť vysokej kvality všetkým občanom bude závisieť od väčšej odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré však musia zostať nákladovo efektívne a finančne udržateľné.

Digitálne inovácie môžu ponúknuť nákladovo efektívne nástroje na podporu prechodu z nemocnične orientovaného systému poskytovania zdravotnej starostlivosti na integrovaný model orientovaný na jednotlivca, nástroje na zlepšenie podpory zdravia, prevencie a prístupu k zdravotnej starostlivosti a na prispievanie k udržateľnosti a odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti. Môžu dať realistický rozmer právu občanov na prístup k ich zdravotným údajom všade v Európe. Môžu pomôcť zlepšiť dohľad nad infekčnými chorobami a ich včasné odhaľovanie. Môžu tiež výrazne urýchliť diagnostikovanie a liečbu pacientov. Napríklad v oblasti zriedkavých chorôb priemerný čas na diagnostikovanie známej zriedkavej choroby, ktorý je v súčasnosti 5 – 6 roka, možno skrátiť na jeden rok, Infografika: Výsledky stratégie EÚvďaka molekulárnej diagnostike a dištančným konzultáciám s odborníkmi. Okrem toho digitálna transformácia v oblasti zdravia a starostlivosti podporuje posilnenie postavenia občanov, čo im umožní rozhodovať o vlastnom zdraví a ľahšie komunikovať s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
Nedávny prieskum jednotného digitálneho trhu (v polovici obdobia) rieši práve tieto problémy. Navrhuje, aby sa Európska komisia zamerala na potrebu a rozsah opatrení pre digitálne zdravie a starostlivosť, a to v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, právach pacientov a elektronickej identifikácii.
Práca Európskej komisie v tejto oblasti vychádza už z existujúcich iniciatív v oblasti digitálneho zdravia, ako je napríklad akčný plán elektronického zdravotníctva, programy financovania výskumu a inovácií Horizont 2020 programy pre aktívny a asistovaný život, európske referenčné siete pre zriedkavé a komplexné choroby či európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na aktívne a zdravé starnutie. Európska komisia koncom júla 2017 otvorila verejnú konzultáciu o tom, ako by Európa mala podporovať digitálnu inováciu v oblasti zdravia a starostlivosti v prospech občanov a systémov zdravotnej starostlivosti v Európe. Príspevky sa premietnu do nového politického oznámenia, ktoré sa má prijať do konca roku 2017, ako bolo oznámené v nedávnej revízii stratégie Komisie pre digitálny jednotný trh.

Súčasné politické nástroje

Elektronické zdravotníctvo (eHealth):

  • predstavuje nástroje a služby využívajúce informačné a komunikačné technológie (IKT), ktoré môžu zlepšiť prevenciu, diagnostikovanie, liečbu, monitorovanie a riadenie,
  • môže byť prospešné pre celú spoločnosť – zlepšuje prístup ku zdravotnej starostlivosti, zlepšuje jej kvalitu a pomáha zefektívniť sektor zdravotníctva,
  • umožňuje výmenu informácií a údajov medzi pacientmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, nemocnicami, zdravotníckymi odborníkmi a informačnými sieťami v oblasti zdravia, poskytuje elektronické zdravotné záznamy, telemedicínske služby, prenosné prístroje na monitorovanie pacientov, softvér na plánovanie časových rozvrhov pre operačné sály, robotickú chirurgiu a experimentálny výskum virtuálnej ľudskej fyziológie.

  Ciele

  • zlepšiť zdravie občanov sprístupnením zdravotne dôležitých informácií – v prípade potreby medzi jednotlivými krajinami – prostredníctvom nástrojov elektronického zdravotníctva,
  • zvýšiť kvalitu a prístupnosť zdravotnej starostlivosti začlenením elektronického zdravotníctva do politiky v oblasti zdravia a koordináciou politických, finančných a technických stratégií jednotlivých členských štátov na úrovni EÚ,
  • zlepšiť efektívnosť, použiteľnosť a rozšírenosť nástrojov elektronického zdravotníctva zapojením odborníkov a pacientov do ich návrhov, tvorby a uplatňovania.

Stratégia v oblasti jednotného digitálneho trhu

Infografika: Výsledky stratégie EÚEurópska komisia prijala stratégiu v oblasti jednotného digitálneho trhu pre Európu. Táto stratégia zahŕňa okrem elektronického zdravotníctva aj telemedicínu, ktoré sú krokom vpred pri podpore interoperability a noriem týchto digitálnych technológií v EÚ, a to v prospech pacientov, odborníkov v oblasti zdravotníctva, zdravotníckych systémov a priemyslu. Cieľom je zlepšovanie kvality života občanov EÚ, zlepšovaním európskych systémov zdravia s využitím potenciálu digitálnych technológií v troch hlavných pilieroch:

1. Bezpečný prístup občanov k ich zdravotným údajom a možnosť šíriť ich cezhranične, objasňovanie práv občanov a zvyšovanie interoperability elektronických zdravotných záznamov v Európe.

2. Spájanie a výmena údajov a znalostí v záujme napredovania výskumu, personalizácie zdravia a starostlivosti a lepšieho predvídania epidémií.

3. Využívanie digitálnych služieb na podporu posilnenia postavenia občanov a rozvoj integrovanej starostlivosti zameranej na jednotlivca.

Občania, organizácie pacientov, odborníci na zdravie a starostlivosť, verejné orgány, výskumníci, priemyselné odvetvia, investori, poisťovatelia a používatelia digitálnych zdravotných nástrojov sa všetci vyzývajú, aby sa podelili o svoje názory v prieskume EU Survey do 12. októbra 2017.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2085_sk.htm
https://ec.europa.eu/health/ehealth/policy_sk

Zdroj obrázkov infografika: Leafleat

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky