Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Chrípka nie je banalita: Ako sa určuje zloženie vakcíny proti chrípke na danú sezónu?

VEDA NA DOSAH

Jednotlivé krajiny zasielajú izolované vírusy chrípky na ďalšiu špecifikáciu a sledovanie do londýnskeho centra pre výskum chrípky.

Vakcína. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) pripravil v spolupráci so svojimi epidemiológmi, infektológmi a hygienikmi súhrn základných informácií o chrípke, očkovaní proti chrípkovým vírusom a prevencii respiračných ochorení, ktoré vám po častiach sprostredkúvame.

Očkovanie je prevenciou ťažkého priebehu chrípky u jednotlivcov a rastu počtu hospitalizácií v dôsledku komplikácií z ochorenia, a tým aj nadbytočného zaťaženia zdravotníckeho systému. V prípade vzniku epidémií chrípky je práve očkovanie kľúčovým opatrením, ktoré môže zabrániť nežiaducemu dopadu chrípky na rizikové skupiny obyvateľov.

Prečo sa proti chrípke očkuje každú sezónu „nanovo”?

Chrípkové vírusy neustále podliehajú genetickým zmenám a imunita získaná po predchádzajúcej chrípkovej infekcii alebo po očkovaní v predchádzajúcom roku nemusí chrániť pred zmenenými chrípkovými vírusmi.

Očkovacia látka proti chrípke sa svojím zložením prispôsobuje pred začiatkom každej chrípkovej sezóny. Pozostáva z častí tých vírusov chrípky, ktoré najčastejšie cirkulovali v populácii v priebehu predchádzajúcej chrípkovej sezóny. Zloženie očkovacej látky proti chrípke odporúča Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Vírusy chrípky monitoruje celý svet

Cirkulácia vírusov chrípky sa sleduje počas celého roka. Jednotlivé krajiny vrátane Slovenska (cez Národné referenčné centrum pre chrípku so sídlom v ÚVZ SR) zasielajú izolované vírusy chrípky na ďalšiu špecifikáciu a sledovanie do londýnskeho centra pre výskum chrípky spolupracujúceho s WHO.

Okrem toho krajiny zasielajú svoje laboratórne výsledky, ktoré špecifikujú presný typ izolovaných vírusov chrípky v domácej populácii, do celosvetových sietí. Tie môžu následne analyzovať najčastejšie sa vyskytujúce typy vírusov chrípky v jednotlivých regiónoch sveta.

Ako sa vytvára aktuálna vakcína?

Na základe týchto zistení potom WHO odporúča zloženie očkovacích látok proti chrípke pre nadchádzajúcu chrípkovú sezónu. Zvlášť pre severnú pologuľu a zvlášť pre južnú.

Na Slovensku monitoruje výskyt cirkulujúcich kmeňov vírusu chrípky NRC pre chrípku v ÚVZ SR. Identifikuje ich na úroveň typov, subtypov a variantov. Zabezpečuje tiež diagnostiku špecifických protilátok proti vírusu chrípky typu A, vírusu chrípky typu B, respiračnému syncyciálnemu vírusu, vírusu parachrípky sérotypov 1, 2 a 3, adenovírusu a vírusu lymfocytárnej choriomeningitídy.

NRC pre chrípku spolupracuje s referenčným centrom WHO v Londýne a Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu infekčných chorôb. Na týždennej báze hlási virologické výsledky a vedie databázu laboratórnych údajov. Aktívne tiež spolupracuje s európskou pracovnou skupinou pre chrípku EISN pri ECDC, ktorej je členom, a s WHO na celosvetovom programe surveillancie chrípky.

Zloženie vakcín pre chrípkovú sezónu 2022/2023

Na základe odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie obsahujú štvorvalentné vakcíny na použitie v chrípkovej sezóne na severnej pologuli 2022 – 2023 nasledovné vakcinálne kmene:

A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like virus;
A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus;
B/Austria/1359417/2021 (lineage B/Victoria)-like virus;
B/Phuket/3073/2013 (lineage B/Yamagata)-like virus.

Oproti zloženiu minuloročnej chrípkovej vakcíny tak došlo k zmene jedného variantu v subtype vírusu chrípky A H3N2 a jedného variantu vírusu chrípky B v línii Victoria. Pre nastávajúcu chrípkovú sezónu majú byť dostupné štvorvalentné vakcíny a tiež vakcína vo forme nosovej suspenznej aerodisperzie, ktorá je určená pre deti od 24 mesiacov do menej ako 18 rokov.

Očkovanie proti chrípke je potrebné absolvovať každý rok.

 

Odpovede na najčastejšie otázky o chrípkovej sezóne vypracovali:
PhDr. Mgr. Adriana Mečochová – vedúca sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR;
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. – epidemiologička, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici;
Mgr. Edita Staroňová, PhD. – vedúca Národného referenčného centra pre chrípku ÚVZ SR;
MUDr. Jana Kerlik, PhD. – epidemiologička, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici;
PhDr. Júlia Adamčíková – vedúca odboru surveillance infekčných ochorení ÚVZ SR;
Mgr. Eva Chmelanová – vedúca odboru pripravenosti na biologické hrozby a pandémie ÚVZ SR;
MUDr. Ingrid Senajová, MPH – vedúca oddelenia epidemiológie, podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ so sídlom v Svidníku;
doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA – zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na hygienu detí a mládeže;
MUDr. Ivan Bakoss – vedúci odboru imunizácie ÚVZ SR;
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH – hlavný hygienik SR.

Zdroj: ÚVZ SR
(GL, af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky