Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Analýza k drogovej problematike v Európe: Európska správa o drogách 2018

VEDA NA DOSAH

Obálka publikácie Európska správa o dogách 2018

V týchto dňoch vyšla aktuálna správa Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)  s názvom Európska správa o drogách 2018: Trendy a vývojové zmeny, ktorá ponúka prehľad drogovej problematiky v Európe. Pozornosť sa v nej zameriava na ponuku drog, ich užívanie, problémy súvisiace s verejným zdravím, ako aj na protidrogovú politiku a reakcie v tejto oblasti. Spolu s online štatistickým bulletinom a 30 správami o drogách z jednotlivých krajín tvorí súbor publikácií s názvom Európska správa o drogách za rok 2018.

Hlavná správa vychádza z podrobného prehľadu európskych a národných údajov, ktoré poukazujú na nové formy a problémy v tejto oblasti. Tento rok správu dopĺňa 30 online správ o drogách z jednotlivých krajín a zdroje obsahujúce celé údajové polia a grafiky, ktoré umožňujú získať prehľad o situácii v jednotlivých krajinách.
Správa je navrhnutá tak, aby poskytla komplexný prehľad. Prináša tiež včasné varovanie pred novými drogovými trendmi, pomôže pri identifikácii priorít pre strategické plánovanie na národnej a miestnej úrovni, umožňuje porovnávať jednotlivé krajiny a podporné hodnotenia na základe poskytnutých údajov o trendoch. Správa je doplnená aj o najnovšiu publikáciu centra EMCDDA, ktorá vychádza každé tri roky, Zdravotné a sociálne reakcie na problémy s drogami: európska príručka (2017).

Tento rok sa v prípade mnohých látok pozorujú isté znepokojujúce známky zvyšovania úrovne výroby drog v súčasnej Európe, bližšie k spotrebiteľským trhom. Technologický pokrok tento vývoj uľahčuje a umožňuje pripájanie európskych výrobcov drog a spotrebiteľov k svetovým trhom prostredníctvom viditeľného internetu a temného webu (tzv. darknet). Pozorujeme tiež, že nárast výroby kokaínu v Južnej Amerike už začal pôsobiť na európsky trh, a to ako stúpajúce riziko zdravotných problémov pre užívateľov, ako aj komplexnejšími výzvami pre oblasť presadzovania práva, keďže obchodníci s drogami menia a presúvajú trasy ponuky drog. Nové dôkazy o zvýšenej dostupnosti a používaní kraku v Európe tiež vyvolávajú znepokojenie a vyžadujú si monitorovanie.

Počet a kategórie nových psychotropných látok oznámených do systému včasného varovaniaNové psychoaktívne látky dostupné na európskych drogových trhoch ďalej spôsobujú problémy súvisiace s verejným zdravím a predstavujú výzvy pre tvorcov politík. Súčasné právne predpisy EÚ posilňujú výmenu informácií o nových látkach objavujúcich sa na trhu a prispievajú k skráteniu času na posúdenie rizík týchto látok a ich kontrolu v Európe. Vysoko účinné syntetické opioidy a kanabinoidy spôsobujú problémy v rôznych prostrediach a v prípade derivátov fentanylu predstavujú pre tých, ktorí užívajú drogy, a pre zodpovedné orgány, ktoré proti nim bojujú, väčšie nebezpečenstvo. Pri riešení tohto problému sa znovu poukazuje na význam naloxónu, ktorý je antidotom opioidov, v stratégiách reakcie na predávkovanie a na to, akú úroveň prístupu k nemu majú užívatelia drog.

Zoznam látok, ktoré sa objavujú na trhu s drogami sa stále rozširuje, pričom v Európe sa každý týždeň nahlási približne jedna nová psychoaktívna látka. Hoci počet nových látok, ktoré sa objavujú na trhu sa oproti vrcholu dosiahnutého v roku 2015 znížil, negatívne dôsledky užívania týchto drog zostávajú naďalej veľmi závažné.

Hrozby, ktoré predstavujú drogy pre verejné zdravie a bezpečnosť v Európe si stále vyžadujú multidisciplinárnu reakciu na vysokej úrovni. Nový akčný plán EÚ prijatý v roku 2017 stanovuje rámec pre potrebnú európsku spoluprácu.

20 najčastejšie zaznamenaných drog v prípadoch vyhľadania rýchlej pomoci v nemocničných zariadeniach pre akútne stavy

Čo je EMCDDA?

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) je hlavným zdrojom a schváleným orgánom pre problémy súvisiace s drogami v Európe. Vyše 20 rokov zhromažďuje, analyzuje a šíri vedecky odôvodnené informácie o drogách a drogovej závislosti a ich následkoch, čím poskytuje svojim cieľovým skupinám na dôkazoch založený obraz o drogovej problematike na celoeurópskej úrovni.

 

Zdroje:

Európska správa o drogách 2018: Trendy a vývojové zmeny

Grafy: Publikácia Európska správa o drogách 2018: Trendy a vývojové zmeny

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky