Výstavy

Medzi jednu z činností Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR patrí aj príprava a realizácia odborných výstav, ktoré sú k dispozícii na zapožičanie.

Výstavy pripravujeme v spolupráci s odborníkmi na danú problematiku. V prípade záujmu o zapožičanie výstavy, napíšte na e-mail: antonia.germanovova@cvtisr.sk

Výstavy

Jozef Murgaš – komunikácia včera a dnes

Výstava sa konala v rámci implementácie národného projektu CVTI SR „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT...