Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.

25 apríla, 2023

Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc., pôsobí na Katedre ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V oblasti jeho základného výskumu sa venuje najmä biologickým inváziám, ontogenéze, ekomorfológii, ekológii a fenotypovej plasticite rýb. Doteraz publikoval viac ako 70 pôvodných vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch a monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách.

Už viac ako desať rokov sa aktívne zapája aj do implementácie Rámcovej smernice o vodách EÚ v súvislosti s biologickými prvkami kvality, predovšetkým s hodnotením ekologického stavu vôd podľa rybích spoločenstiev. Je hlavným autorom Národnej metodiky stanovenia ekologického stavu vôd podľa rýb (Kováč, 2008, 2010), ktorá obsahuje multimetrický ukazovateľ FIS vyvinutý pod jeho vedením. Ukazovateľ FIS sa úspešne používa pri hodnotení ekologického stavu vodných útvarov na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Počas svojej kariéry absolvoval výskumné pobyty a prednášal na pozvanie na viacerých zahraničných univerzitách a konferenciách, napríklad v USA, Kanade, Českej republike, Rakúsku, vo Veľkej Británii či Francúzsku. Agentúra ARRA identifikovala v roku 2012 vedecký tím pod vedením Vladimíra Kováča ako špičkový tím Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý patrí vo svojom vednom odbore (Ecology; Plant and Animal Sciences) do najlepšieho 1 percenta na svete. Vladimír Kováč sa v roku 2013 na pozvanie rektora Univerzity v Pise stal členom medzinárodnej jury pre udelenie Premio Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani.