Vedec roka SR 2012

Banner Vedec roka SR 2012

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností  v zastúpení ich štatutárov, ktorými sú prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ CVTI SR, prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., predseda SAV a prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., prezident ZSVTS sa v roku 2013 stali po prvýkrát vyhlasovateľmi súťaže významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy.

Ročník: 16. ročník súťaže  Vedec roka SR 2012 pokračuje v tradícii ocenenia aktivít slovenských vedcov a technikov, ktorú založil v súčasnosti už zosnulý JUDr. Ľubomír Lenoch, bývalý riaditeľ Jurnalist-Studio a bývalý predseda Klubu vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov.

Dátum konania: 14. mája 2013 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR

Záštita: Súťaž sa konala pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica.

Ocenenia za rok 2012

V kategórií Vedec roka SR

prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.
prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc. Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach

Ocenenie získal za práce v oblasti teórie a aplikácií diferenciálnych rovníc neceločíselného rádu a za mimoriadny citačný ohlas vo svete za rok 2012.

V kategórií Technológ roka SR

doc. Ing. Pavol Alexy, PhD.
doc. Ing. Pavol Alexy, PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ocenenie mu bolo udelené za vývoj receptúry a technológie prípravy zmesových materiálov s vysokou húževnatosťou na báze biodegradovateľných polymérov pochádzajúcich z obnoviteľných zdrojov.

V kategórií Mladý výskumník roka SR

Mgr. Zuzana Benková, PhD.
Mgr. Zuzana Benková, PhD. Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied

Ocenená bola za významný príspevok v oblasti počítačových simulácií polyetylénoxidových reťazcov chemicky naviazaných na pevnom povrchu, ako i modelovanie konformačných zmien, vyvolaných geometrickým obmedzením cyklických makromolekúl s aplikáciou na molekuly DNA.

V kategórií Uznanie za celoživotné dielo v SR

PhDr. Ivan Kamenec, CSc.
PhDr. Ivan Kamenec, CSc. Historický ústav, Slovenská akadémia vied

Ocenenie získal za vysoko erudovanú odbornú činnosť a angažovanie sa pri prehlbovaní historického povedomia širokej slovenskej verejnosti.

V kategórií Za výsledky v programoch EÚ

prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc. Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Ocenený bol za významný prínos k budovaniu vedeckovýskumnej infraštruktúry fakulty s využitím fondov Európskej únie.