Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Získajte podporu pre startupy v oblasti surovín

VEDA NA DOSAH

EIT RawMaterials

Start-upy, ktoré majú inovatívne myšlienky v oblasti získavania, spracovania a využitia surovín, sa môžu do konca marca 2018 prihlásiť do súťaže o podporu v rámci EIT RawMaterials.

Program EIT RawMaterials sa snaží pomôcť vytvoriť a rozvíjať nové, inovatívne podnikateľské nápady v sektore surovín, pokrývajúc každú etapu od počiatočných nápadov až po zakladanie podnikov a rast a rozvoj podnikania.

Cieľom EIT RawMaterials je výrazne zvýšiť mieru inovácií v sektore surovín (minerálnych a kovových) prostredníctvom rôznych funkcií inkubátorov a služieb na vytváranie podnikov. Využívajú sa pritom dostupné siete a rôzne spolupracujúce aktivity, ako aj finančná podpora. Biotické a nebiotické materiály sa budú hodnotiť na základe ich vlastností ako náhrady za kovy a nerasty.

Iniciatíva EIT RawMaterials sa teda zameriava na kovové a nerastné suroviny. Materiály na báze bio a polymérne materiály sú z hľadiska ich potenciálu považované za náhradné materiály. Ostatné materiály sa tiež berú do úvahy v kontexte recyklácie viaczložkových výrobkov. „Vďaka našej širokej členskej základni disponuje EIT RawMaterials flexibilitou pri riešení kritických aj nekritických surovín,“ uvádzajú organizátori.

EIT RawMaterials podporí relevantné podnikateľské nápady súvisiace s týmito témami:

  1. Prieskum a hodnotenie zdrojov surovín
  2. Ťažba v náročných prostrediach
  3. Zvýšená efektívnosť zdrojov v minerálnych a metalurgických procesoch
  4. Recyklácia a optimalizácia materiálového reťazca pre produkty na konci životného cyklu
  5. Substitúcia kritických a toxických materiálov a optimalizovaný výkon
  6. Návrh produktov a služieb pre cirkulárnu ekonomiku

Pri hodnotení súťažných projektov sa prihliada na viacero aspektov. V prvom rade sa posudzuje, či projekt spadá do stanoveného rozsahu inovácií a ponúka tak potenciálny prospech konzorciu (či už ako samotná technológia alebo ako integrácia s existujúcimi podnikmi/riešeniami). „Z hľadiska zrelosti sa (ale nie výlučne) sústreďujeme skôr na počiatočné štádiá a začínajúce start-upy než na už rozvinuté,“ uvádzajú predstavitelia EIT RawMaterials.

Ďalším dôležitým kritériom je možnosť alebo záujem spolupracovať s partnermi EIT RawMaterials, najlepšie v potenciálnych alebo nadchádzajúcich projektoch EIT RawMaterials. „A najdôležitejším je podnikateľský nápad a/alebo obchodný plán, ako aj to, že samotný tím musí byť dostatočne presvedčivý, aby sme si boli istí, že s našou podporou určite pomôžeme úspešne priniesť na trh nové riešenia, ktoré sa tak stanú skutočnou a trvalo udržateľnou inováciou (podnikateľského spôsobu),“ pripomenuli organizátori.

EIT RawMaterials v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach organizovala koncom minulého roka (na prelome novembra a decembra) na Slovensku zaujímavé podujatie. Účastníci mali jedinečnú príležitosť stretnúť predstaviteľov EIT a zástupcov súčasných KICs (EIT Digital, EIT Climate-KIC, EIT InnoEnergy, EIT RawMaterials, EIT Health and EIT Food) a nadviazať potenciálnu spoluprácu.

Faktom je, že inovácie zohrávajú významnú úlohu v úsilí Európy riešiť hlavné spoločenské a environmentálne výzvy. Je nevyhnutné, aby EÚ pokračovala v úsilí na vytvorení vhodného prostredia pre inovácie v Európe, aby boli podporené nové priemyselné odvetvia a pracovné miesta. EIT pracuje na dosiahnutí tohto cieľa prostredníctvom svojich „výkonných inštitúcií“, znalostných a inovačných spoločenstiev, urýchľovaním inovácií a podporou vytvárania podmienok, v ktorých je pravdepodobnosť, že inovácie budú prosperovať a budú schopné podporiť pokrok. Robí to najmä prostredníctvom spolupráce a prepojenia vedúcich subjektov z oblastí vyššieho vzdelávania, výskumu a podnikania, ktoré tvoria tri strany znalostného trojuholníka.

 

Viac informácií a možnosť prihlásiť sa

 

Informačný a foto zdroj: EIT

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky