Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zapojte sa do súťaže METALURGIA 2018

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /metalurgia/

Na svoju dobrú, už niekoľkoročnú tradíciu nadväzuje Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v  Košiciach (FMMR TUKE) a aj v tomto roku vyhlásila súťaž o vypracovanie a prezentovanie študentských prác v rámci vedeckej odbornej činnosti. Tie budú predstavené na Študentskej vedeckej odbornej konferencii, ktorá sa uskutoční 11. apríla 2018. O účasť sa môžu okrem študentov FMMR TUKE uchádzať aj študenti z iných vysokých škôl alebo univerzít. Dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE si pri tejto súťaži kladie za cieľ zlepšiť prípravu študentov k samostatnej odbornej činnosti.

Počet prác študentov inžinierskeho štúdia prihlásených do jednotlivých sekcií fakultného kola je limitovaný počtom deväť. Počet prác študentov bakalárskeho štúdia prihlásených do jednotlivých sekcií fakultného kola je limitovaný počtom tri. Celkový počet  prác v sekciách je obmedzený počtom dvanásť.

Výber študentov, ktorí sa zúčastnia fakultného kola METALURGIA 2018, sa uskutoční na ústavných kolách súťaže v jednotlivých sekciách, ktoré prebehnú do 29. 3. 2018. Súťažné príspevky na fakultné kolo konferencie METALURGIA 2018 budú dodané predsedovi organizačného výboru v dvoch exemplároch a v elektronickej forme do 4. 4. 2018.

Konferencia bude prebiehať v piatich sekciách:

I. Hutníctvo – práce z oblasti:

 • hutníctva železa a ocele
 • hutníctva neželezných kovov
 • zlievarenstva

II. Materiály – práce z oblasti:

 • materiálového inžinierstva
 • tvárnenia materiálov

III. Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika – práce z oblasti:

 • tepelnej energetiky
 • dopravy a využitia plynov
 • technológie nekovových materiálov

IV. Environmentalistika – práce z oblasti:

 • spracovania a recyklácie odpadov
 • environmentálnej analýzy

V. Integrované systémy riadenia – práce z oblasti:

 • integrovaných manažérskych systémov

Práce študentskej vedeckej konferencie budú hodnotené komisiami. V každej sekcii musia byť minimálne štyria členovia komisie, z toho minimálne jeden zástupca z inej vedeckej inštitúcie alebo priemyselného podniku. Členov komisií pre jednotlivé sekcie navrhujú riaditelia ústavov. Predsedovia porôt budú najmä profesori alebo docenti vybraní dekankou z členov porôt.

Členovia porôt všetkých sekcií budú hodnotiť nielen obsah práce, ale aj prednes práce, vystupovanie, ďalej diskusiu, schopnosť študenta obhájiť výsledky svojej práce a grafickú úroveň. Víťaz v každej sekcii si odnesie 160,00 €, za druhé miesto 100,00 € a za tretie miesto 70,00 €. V každej sekcii udelí porota špeciálnu cenu za najlepšiu prácu študenta bakalárskeho štúdia v hodnote 35,00 €. Porota môže udeliť zvláštnu cenu študentovi prvého ročníka inžinierskeho štúdia v hodnote 35,00 €.

„Predpokladáme, že študentská vedecká konferencia bude účinnou formou pre rozvoj talentu, kreatívneho myslenia a tvorivých schopností študentov,“ uvádzajú organizátori.

Garanti konferencie METALURGIA 2018 pre jednotlivé sekcie:

1.    sekcia: Ing. Marianna Bartošová, PhD., Ing. Martina Džupková, PhD.

2.    sekcia: Mgr. Maroš Halama, PhD., doc. Ing. Martin Vlado, CSc.

3.    sekcia: doc. Ing. Ladislav Lukáč, PhD., Ing. Eva Grambálová, PhD.

4.    sekcia: RNDr. Vladislava Mičková, PhD., Ing. Jana Pirošková, PhD.

5.    sekcia: Ing. Andrea Sütőová, PhD.   

Informácie o forme a obsahu súťažného príspevku

 

Zroj informácií: FMMR TUKE

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky