Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Využil techniku, ku ktorej by sa bežný stredoškolák nedostal

Monika Tináková

ilustračné foto /magnet/

Vyvíjať nové materiály s vylepšenými vlastnosťami – aj tento cieľ by chcel raz dosiahnuť stredoškolák Miroslav Kurka z Košíc. Prihlásil sa na Festival vedy a techniky a vďaka umiestneniu si zaistil postup na medzinárodnú súťaž EUCYS do Tallinu. Vycestuje koncom septembra 2017 a našu krajinu bude reprezentovať s projektom Dynamika. S blížiacim sa koncom letných prázdnin sme ho oslovili na rozhovor.

M. HUCÁKOVÁ: Miroslav, v odbornom popise Tvojej práce v rámci Festivalu vedy a techniky je zrejmé, že Ťa zaujíma fyzika. Skús nám popísať, o čo vlastne ide v Tvojom výskumnom bádaní.

M. KURKA: V našej práci sme sa venovali nepriamemu pozorovaniu vlastností doménových stien (t. j. hraníc medzi magnetickými doménami materiálu), ktorých reakcie pri aplikovaní magnetického poľa hrajú jeden z dôležitých faktorov pri použití daného materiálu v praxi. Pod magnetickou doménou si môžeme názorne predstaviť časť materiálu, ktorá sa magneticky správa podobne ako jednoduchý tyčový magnet s dvoma magnetickými pólmi. Za odbornej pomoci Laboratória feromagnetizmu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a pod vedením doc. RNDr. Jána Füzera, PhD. a RNDr. Samuela Dobáka mi bolo umožnené použiť práve techniku, ku ktorej by sa bežný stredoškolák nedostal. Analýzou našich experimentov a za pomoci odborných konzultácií doc. RNDr. Füzera, PhD. a RNDr. Dobáka sme boli schopní získať veľmi cenné poznatky o skúmaných materiáloch súvisiace so vzájomným pôsobením spomínaných magnetických oblastí v materiáli. Získané experimentálne výsledky sme neskôr úspešne opísali teoretickým modelom.

Miroslav Kurka

M. H.: Ako ste pokročili odkedy ste sa zúčastnili FVAT? Pribudli vo Vašej oblasti bádania nové výsledky?

M. KURKA: Po skončení FVAT som sa hlavne zameral na hlbšie rozšírenie teoretických poznatkov o magnetických materiáloch. Ďalej sme sa venovali zdokonaleniu niektorých častí projektu na základe pripomienok odbornej poroty FVAT-u.

M. H.: K akým výsledkom ste dospeli? Ako raz tieto výsledky poslúžia bežnej praxi, ľuďom?

M. KURKA: Zistili sme ako sa odlišujú dynamické magnetické vlastnosti v zliatinách rozdielnej kryštalografickej štruktúry. Výsledky tohto základného výskumu môžu byť aplikované pri ďalšom štúdiu magnetickej mikroštruktúry materiálov a pri vývoji nových materiálov s vylepšenými vlastnosťami.

M. H.: Venuješ sa aj iným projektom?

M. KURKA: Pracoval som spolu s dvoma ďalšími spolužiakmi (P. Regenda a D. Wierbiczki) na projekte pre súťaž Eurofondu usporiadanej Technickou univerzitou v Košiciach. Bolo potrebné vytvoriť projekt, ktorý by využil eurofondy. Náš projekt zožal neočakávaný úspech a spolu s ďalším projektom sme boli pozvaní jedným slovenským europoslancom na návštevu do Štrasburgu.

Ďalej ma oslovila filozofia vedy a matematiky, keďže vedecká metóda je základom dnešného poznania a matematika je jazykom, ktorým je tento základ napísaný. Takže svoju pozornosť venujem v tomto období aj inej oblasti, ako je fyzika.

M. H.: Považuješ sa za človeka, ktorý raz bude vedcom, ktorý prináša ostatným objavy uľahčujúce život?

M. KURKA: Je veľmi ťažké odpovedať na takúto otázku, no jednoznačne urobím čo je v mojich silách, aby som sa mohol venovať štúdiu fyziky. Svoju budúcnosť nevie predpovedať pravdepodobne nik, avšak ak to bude možné, určite by som sa chcel vede venovať čo najdlhšie.

M. H.: Držíme palce pri napĺňaní tohto cieľa a želáme všetko dobré.

 

Zhovárala sa: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: z archívu Miroslava Kurku

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky