Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedecko-technickým tímom roka 2016 sa stali aj pracovníci z útvaru výskum a vývoj, EVPÚ, a. s. Nová Dubnica

VEDA NA DOSAH

logo EVPÚ, a. s. Nová Dubnica

Tím pracovníkov z útvaru výskum a vývoj, EVPÚ, a. s. Nová Dubnica pod vedením Ing. Mareka Franka, PhD., získali Cenu za vedu a techniku 2016 v kategórii Vedecko-technický tím roka. Kolektív je ocenený za výskum, vývoj a realizáciu trakčnej výzbroje pre dvojsystémový elektrický rušeň, spĺňajúci najnovšie technicko-ekonomické požiadavky.

Udeľovanie ceny za vedu a techniku je vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Cieľom podujatia je oceniť prácu vedeckovýskumných pracovníkov za dosiahnuté úspechy a ich prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií. Nominanti za jednotlivé kategórie si prevzali cenu z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana na slávnostnom galavečere dňa 10. novembra 2016.

Tím pracovníkov z útvaru výskum a vývoj, EVPÚ, a. s. navrhol oceniť Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií. Kolektív z Novej Dubnice sa vo svojej práci venuje vývoju trakčnej výzbroje pre elektrické dvojsystémové rušne, kde využil svoje skúsenosti z už realizovaných návrhov trakčnej výzbroje viacerých vozidiel a aplikoval najnovšie poznatky a progresívne materiály pre aplikáciu na trakčné vozidlo. Ide o odborníkov v oblastiach: Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy (Elektrická trakcia; Elektrické pohony; Elektrické stroje a prístroje; Výkonová elektronika); Strojárstvo (Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá); Mechatronika; Časti a mechanizmy strojov; Aplikovaná mechanika.

Potešujúca správa

Kolektív pracovníkov tvoria skúsení pracovníci, ako aj mladí výskumní pracovníci, ktorých charakterizujú najmä dosiahnuté výsledky, porovnateľné s vyspelým zahraničím, čo umožní prípravu dvojice patentových žiadostí. „Správa o získanom ocenení pre Vedecko-technický tím roka nás prekvapila a veľmi potešila, bude to morálne ocenenie našej práce, s ktorým sa budeme môcť pochváliť, napríklad aj v našich rodinách, ktoré často žijú aj s našou prácou,“ uviedol vedúci tímu Ing. Marek Franko, PhD.

Výskumu a vývoju výzbroje pre trakčné koľajové vozidlá sa v EVPÚ, a. s. venujú už viac ako 20 rokov. „Všetky úlohy, ktoré predchádzali realizácii novej trakčnej výzbroje pre elektrický dvojsystémový rušeň, za ktorú sme získali ocenenie, nás posúvali po rebríčku kvalitatívnych hodnôt ako napr. výkon, optimalizácia rozmerov, ovládania, diagnostika a iné.“ Vedúci oceneného tímu ďalej hovorí, že na ocenenie navrhnutá trakčná výzbroj pre elektrický dvojsystémový rušeň bola zrealizovaná aj na základe zúročených skúsenosti z predchádzajúcich projektov, pri vývoji ktorej použili najnovšie materiály (napr. nanomateriály, polovodičové prvky s napäťovou hladinou 6,5 kV a iné). 

Ing. Marek Franko, PhD.

Nielen vrchol, ale aj posun

Podarilo sa im tak zrealizovať akýsi vrchol toho, čomu sa venujú, a ten je nielen konkurencieschopný, ale aj posúva vývoj vo svojich odboroch, ako sú silnoprúdové inžinierstvo a konštrukcia komponentov trakčných vozidiel na novú úroveň. „Táto trakčná výzbroj pozostáva z trakčného meniča s kvapalinovým chladením, zostavy trakčného vozidlového transformátora a tlmiviek a z chladiacej veže. Tieto komponenty umožnia kvalitatívne zlepšenie výkonových, ale aj bezpečnostných parametrov projektovaných hnacích dráhových vozidiel, sú doplnené o diaľkový monitoring a diagnostiku a umožňujú rekuperáciu elektrickej energie do trakčnej siete, čo zlepšuje energetickú efektívnosť jazdy vlaku,“ vysvetľuje Ing. Marek Franko, PhD. Hnacie dráhové vozidlo vybavené novo vyvinutou výzbrojou splní podľa neho najnovšie bezpečnostné a technické požiadavky a normy pre prevádzku na železniciach v krajinách EÚ.

Z ich práce vyzdvihol, že nielen kolektív, ale takmer každý jeho člen musí rozumieť viacerým oblastiam, keďže tu je dôležitý prienik špecializácií ako výkonová elektronika, elektrická trakcia, elektrické stroje a prístroje, elektrické pohony a mechanika koľajových vozidiel, aby bolo možné výsledné zariadenie navrhnúť a zrealizovať tak, aby splnilo definovaný účel. „Každá práca je v istom pohľade náročná a dôležitá. Stále musíme myslieť na bezpečnosť, našu pri práci a následne budúcich užívateľov, keďže pracujeme s elektrickým napätím, ktorého menovitá hodnota je od 2 000 až do 25 000 V AC. Rovnako, keďže navrhované komponenty majú slúžiť pre železničné dopravné prostriedky, musia spĺňať aj prísne bezpečnostné požiadavky a normy.“

Výber ľudí je kľúčový

Práve, aj preto bol výber pracovníkov v tomto kolektíve smerodajný. Ako uvádza Ing. Marek Franko, PhD., kľúčový pracovníci musia rozumieť viacerým odborom, aby sa mohlo zrealizovať komplexné zariadenie, akými sú trakčný menič alebo trakčný vozidlový transformátor. „Kvality členov sú rôzne, ale vyzdvihol by som schopnosť prispôsobenia sa a zodpovedným prístupom k projektu pri problémoch.“

EVPÚ, a. s. je privátnou organizáciou, ktorá sa zaoberá priemyselným výskum a vývojom. Svoje výsledky prezentujú nielen vedeckej verejnosti či už na konferenciách, pracovných rokovaniach, ale aj na výstavách pre laickú verejnosť. „Rovnako sa snažíme osloviť mladých ľudí zo stredných škôl pri exkurziách, ale aj vysokoškolských študentov pri vzdelávaní, keďže EVPÚ pôsobí aj ako nevysokoškolská inštitúcia uskutočňujúca doktorandské štúdium v spolupráci s Elektrotechnickou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline. Okrem Žilinskej univerzity aktívne spolupracujeme aj s inými univerzitami alebo SAV.“

Ing. Marek Franko, PhD., veľmi oceňuje aktivity organizátorov podujatí ako Týždeň vedy a techniky na Slovensku alebo Noc výskumníkov, ktoré významne popularizujú slovenskú vedu. „Inou a výbornou formou je popularizácia na základe výsledkov vedy a výskumu. Skutočnosť, že organizátori medzi ocenených zaradili aj náš tím, a tým ocenili a vyzdvihli výsledky našej práce, vytvorenej na Slovensku, nám dáva impulz a motiváciu k ďalšiemu napredovaniu, preto organizátorom odkazujeme, že si to vážime a ďakujeme.“

 

Cena za vedu a techniku sa prvýkrát odovzdávala v roku 2014 a nahradila dovtedy odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Transformácia mala za cieľ zvýšiť spoločenskú prestíž udeľovania cien za vedu a techniku.

 

Zoznam všetkým ocenených v jednotlivých kategóriách nájdete na stránke podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku alebo v e-novinách Vedecký kaleidoskop

 

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v  spoločnosti. Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Huawei.

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky