Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V Žiline skúšajú nekonvenčné pohony automobilov

VEDA NA DOSAH

V Žiline skúšajú nekonvenčné pohony automobilov

Výskumom nekonvenčných pohonov áut a ich komponentov sa zaoberá vedecký tím na Žilinskej univerzite v Žiline, pôsobiaci v rámci Katedry leteckej dopravy. Tento výskum je orientovaný na optimalizáciu toku energie s cieľom minimalizácie strát s využitím moderných metód a nástrojov v oblasti použitia mechanických aj elektronických komponentov elektromobilov. Na overovanie týchto vlastností slúži vybudovaný inteligentný testovací a diagnostický systém pre nekonvenčné pohony automobilov a ich komponenty.

Ako uvádza Ing. Filip Škultéty, PhD., lektor Katedry leteckej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, v súčasnosti sa v SR a tiež v mnohých krajinách EÚ nenachádzajú komplexné výskumné pracoviská, ktoré môžu poskytovať služby organizáciám, ktoré participujú na vývoji moderných komponentov, ktorých využitie je uplatniteľné pre oblasť elektromobility. Avšak pre Žilinu to neplatí. V decembri 2015 bol otvorený Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline, unikátne výskumné pracovisko, ktorého cieľom je vytvorenie funkčného systému prenosu výsledkov výskumu a vývoja do praxe s dlhodobou udržateľnosťou a zlepšením kvality života pomocou technologických inovácií.

Aktuálne výskumné aktivity

Súčasťou systému je aj skúšobné pracovisko na meranie toku výkonu elektrických a hybridných vozidiel s výkonovou valcovou skúšobňou MAHA, ktoré umožňuje komplexné testovanie elektromobilov a nekonvenčných vozidiel. V rámci toho:

  • testovanie jazdných, elektrických a mechanických vlastností elektrických a hybridných vozidiel,
  • meranie toku výkonu elektrických a hybridných vozidiel s možnosťou plynulého riadenia momentu od nulových otáčok hnacích náprav pre výkony nad 500 kW,
  • testovanie parametrov ovplyvňujúcich dojazd a spôsoby rekuperácie energie.

 

„Okrem kontinuálne prebiehajúceho projektu Tvorba databáz výkonov osobných a úžitkových vozidiel formou postupnej tvorby databázy meraní výkonových a momentových charakteristík rôznych vozidiel z hľadiska typu a usporiadania pohonu, rozloženia hmotnosti na nápravy je ťažiskovou výskumnou aktivitou Návrh energetického asistenta pre vodiča elektromobilu,“ priblížil vedúci laboratória Ing. Igor Gajdáč, PhD.

Základný tím tvoria výskumní pracovníci Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline Ing. Igor Gajdáč, PhD. a Ing. Martin Mruzek, PhD., spolu s prof. Ing. Ľubošom  Kučerom, PhD., zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Oblasť výskumnej aktivity zasahuje do širokého spektra vedných odborov, a preto si vyžaduje spoluprácu s kolegami z Univerzitného vedeckého parku a ostatných fakúlt Žilinskej univerzity.

Výkonná valcová skúšobňa motorov MAHA

Praktický prínos pracoviska

Skúšobné pracovisko umožňuje komplexnú realizáciu výskumných aktivít v oblasti využívania nekonvenčných pohonov vozidiel. Umožňuje spoluprácu na vývojových aktivitách organizácií tvoriacich súčasť platformy E-mobility, spoluprácu na tvorbe legislatívnych zmien a umožňuje komplexné testovanie elektromobilov a nekonvenčných vozidiel.

„Získané nové poznatky z oblasti využitia nekonvenčných pohonov vozidiel a ich komponentov  skúšobné pracovisko prezentuje  medzinárodnej vedeckej a odbornej komunite a popularizuje rozvoj vedy a techniky v danej oblasti. Výsledky výskumnej aktivity Energetický asistent vodiča elektromobilu a poznatky získané počas riešenia jednotlivých etáp výskumu  nájdu uplatnenie nielen na akademickej pôde, ale aj v komerčnej sfére vo forme jednotlivých modulov systému energetického asistenta aj pre automobily s konvenčným pohonom, alebo ako celku pre elektromobily,“ uzavrel Ing. Igor Gajdáč, PhD.

O Katedre leteckej dopravy

Katedra leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline je centrom vzdelávania, výskumu a výcviku v civilnom letectve. Poskytuje akreditované študijné programy v trojstupňovom systéme vysokoškolského vzdelávania – bakalárske, inžinierske a doktorandské. Na komerčnej báze poskytuje tiež zahajujúci kurz pre riadiacich letovej prevádzky a pilotný výcvik do úrovne kvalifikácie CPL/IR/MEP (Obchodný pilot s doložkou pre viacmotorové lietadlá a kvalifikáciou na lety podľa prístrojov) a teóriu do úrovne frozen ATPL (pilot dopravných lietadiel). Katedra je tiež sídlom Národného výcvikového centra bezpečnosti v civilnom letectve SR (NVCB ŽU). Toto centrum vykonáva kurzy v súlade s predpismi EÚ pre všetky kategórie personálu v letectve. Kurzy sú navrhnuté na zvýšenie teoretických vedomostí personálu a technických zručností pri zvládaní množstva potenciálnych kritických situácií. Bezpečnostné kurzy sú certifikované Leteckým úradom Slovenskej republiky.

Základné oblasti výskumu a konzultačnej činnosti katedry zahŕňajú:

  • Kapacitu letísk a prevádzkový odhad
  • Bezpečnosť civilnej leteckej dopravy
  • Meteorológiu a nebezpečné poveternostné javy
  • Prevádzku a ekonomiku leteckých spoločností
  • Ľudský faktor
  • Bezpečnosť všeobecného letectva
  • Riadenie letovej prevádzky

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ing. Filip Škultéty, PhD., Katedra leteckej dopravy FPEDAS ŽU v Žiline

Uverejnil: MZ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky