Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študentská súťaž o najlepší ANSYS projekt

VEDA NA DOSAH

Študentská súťaž o najlepší ANSYS projekt

Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline odporúča prihlásiť sa do súťaže o Cenu prof. Jaroslava Buchara pre používateľov ANSYS, pričom ide už o druhý ročník tejto študentskej súťaže. Zapojiť sa môžu študenti bakalárskeho a magisterského štúdia vysokých škôl s riešením ľubovoľnej originálnej úlohy v prostredí softwaru ANSYS.

Odbory, do ktorých prihlásené práce môžu spadať, sú všetky technické smery, oblasť IT a prírodné vedy. V podstate sa hľadajú kvalitní výpočtári a vhodní adepti pre doktorandské štúdium v oblasti numerických simulácií. Cieľom súťaže je nájsť a oceniť autora najlepšej tohtoročnej študentskej bakalárskej alebo magisterskej práce z prostredia ANSYS.

Súťaž vyhlásila firma SVS FEM s. r. o. – spoločnosť pre počítačovú podporu inžinierskych činností, špecializujúcich sa na výpočty metódou konečných prvkov pomocou programu ANSYS. Zúčastniť sa môže fyzická osoba, ktorá riadne vyplní prihlášku a splní kvalifikačné podmienky. Sú nimi zaslanie prezentácie vypracovanej autorom práce samostatne, kde popisuje zadanie, model, nastavenie okrajových podmienok, postup riešenia a hlavné závery v atraktívnej forme.

Všetky výstupy v prezentácii musia byť vytvorené autorom alebo treba riadne označiť pôvod. Využitie cudzích obrázkov, videí, citátov a pod. bez zreteľného uvedenia zdroja bude dôvodom k vylúčeniu zo súťaže. Na vyžiadanie musí byť autor schopný buďto zaslať model s výsledkami alebo ukázať a popísať výsledky cez vzdialenú plochu, aby boli odstránené prípadné pochybnosti o autorstve práce. Predmetná záverečná práca musí prezentovať využitie niektorého z produktov ANSYS v rámci riešeného technického problému. Rozsah prezentácie ani oblasť výskumu, v ktorej je realizovaná, nie je obmedzený. 

Víťazi získavajú vecné ceny (Apple iPad mini), ale aj možnosti individuálneho vzdelávania vo zvolenej oblasti od firmy SVS FEM, či príležitosť pre osobný rast. O výbere ocenených v študentskej súťaži SVS FEM Cena Prof. Jaroslava Buchara rozhoduje vedecká rada súťaže, ktorá sa skladá ako z interných pracovníkov usporiadateľa, tak z externých špecialistov. Hlavným kritériom hodnotenia prihlásených prác je najmä odborná kvalita. Príslušná porota vyberie z podaných prihlášok päť nominovaných, z ktorých následne určí víťaza a druhé a tretie miesto.

Účastník súťaže sa podaním prihlášky zaväzuje rešpektovať stanovené podmienky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť zo súťaže takého účastníka, ktorý akýmkoľvek spôsobom porušil pravidlá a podmienky súťaže.

 

Viac informácií o súťaži

 

Informácie poskytol: koordinátor súťaže Doc. Ing. Peter Koňas, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR 

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky