Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študenti, prihláste sa do súťaže o najlepšiu diplomovú prácu – „Cenu prof. Nemessányiho“

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /súťaž/; zdroj: Pixabay.com

Študenti, zapojte sa do súťaže o najlepšiu diplomovú prácu z oblasti plynárenstva, prípadne príbuzných alebo súvisiacich odvetví. Ide o „Cenu prof. Nemessányiho“, ktorú vyhlasuje Slovenský plynárenský a naftový zväz.

Diplomové práce budú rozdelené a hodnotené v dvoch oblastiach: Technika a technológie, technologický rozvoj v plynárenstve a potom je to oblasť Trhy s plynom, stratégie a legislatíva pre plynárenstvo. Témy alebo tematické okruhy pre diplomové práce sú stanovované na základe strategických princípov Medzinárodnej plynárenskej únie. Sú nimi: globálna energetická výzva – prehodnotenie stratégií pre zemný plyn do roku 2030, prínos plynárenského priemyslu z pohľadu spoľahlivosti dodávok, bezpečnosti a životného prostredia, integrovaný miestny trh s plynom ako kľúčový zdroj trvalého ekonomického rastu, ako aj podľa požiadaviek na riešenie aktuálnych potrieb kolektívnych členov zväzu.

Do súťaže bude možné prihlásiť aj výnimočnú, inovačnú diplomovú prácu z oblasti plynárenstva mimo týchto okruhov, na základe odporúčania vedenia fakulty. Nominovať diplomovú prácu na hodnotenie môžu iba zástupcovia oslovených univerzít a vysokých škôl, nie samostatní jednotlivci. Hodnotené budú práce absolventov, ktorí ukončili štúdium v letnom semestri daného roka (t. j. do 31. augusta) na niektorej z univerzít a vysokých škôl na Slovensku a diplomová práca bola ich samostatnou prácou pri dosiahnutí 2. stupňa vysokoškolského vzdelania.  

Nominácie diplomových prác je potrebné zaslať na adresu sekretariátu Slovenského plynárenského a naftového zväzu. Nominácia musí obsahovať nominačný formulár, kópiu diplomovej práce daného kandidáta, elektronickú verziu diplomovej práce vo formáte PDF a tiež vyhlásenie so zdôvodnením nominácie. Samotné vyhodnotenie diplomových prác vykonávajú dve komisie určené pre každú oblasť.

Odmenené budú tri najlepšie diplomové práce z každej oblasti. Každý ocenený dostane diplom – „Cenu prof. Nemessányiho“ a finančnú odmenu. Za I. miesto je to 1 660,00 €, za II. miesto 1 000,00 € a za III. miesto ide o sumu 664,00 €. Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov sa uskutoční na niektorom z koncoročných podujatí Slovenského plynárenského a naftového zväzu.  

Nominačný formulár

Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu „Cena prof. Nemessányiho“ nesie názov po výraznej osobnosti slovenského plynárenstva, ktorým bol rodák z Liptova, prof. Ing. Július Nemessányi. Pracoval vo významných európskych aj zámorských strojárskych podnikoch. Slúžil v strojnom odbore rakúsko-uhorského vojnového námorníctva v Pule pri Jadranskom mori. V USA pracoval v železiarskej firme v Pittsburgu ako konštruktér. V tejto funkcii pracoval aj v železiarsko-strojárskej spoločnosti Kramatorskaja na juhu Ruska. Osem rokov pôsobil ako hlavný inžinier Uhorskej všeobecnej uhoľnej spoločnosti Tatabányi, pracoval aj v budapeštianskych zbrojovkách.

Minulý rok v kategórií Technika a technológie, technologický rozvoj v plynárenstve uspel Ing. Dávid Nagy so svojou diplomovkou „Monitorovanie potrubia pri spolupôsobení napätia a korózneho prostredia“. Na druhom mieste skončil Ing. Peter Körösi z Technickej univerzity v Košiciach, Strojnícka fakulta s prácou „Návrh konštrukcie metalhydridového zásobníka s výmenníkom tepla“ a na treťom sa umiestnil Ing. Balázs Tipcsák (Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie) a jeho diplomovka „Matematický model stanovenia spotreby energie kompresných agregátov pri preprave plynu“.

 

Zdroj informácií:

http://fmmr.tuke.sk/wps/portal/fmmr/fakulta/aktuality/cena_prof_nemessanyiho

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky