Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prof. Jozef Živčák získal ocenenie za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky 2017

Marta Bartošovičová

Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., z CEIT Biomedical Engineerings, s. r. o., Košice

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bol dňa 9. novembra 2017 galavečer v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave, v rámci ktorého ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová odovzdala Ceny za vedu a techniku 2017. Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., z CEIT Biomedical Engineerings, s. r. o., Košice, získal ocenenie v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky.

Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., je vedúcim Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a riaditeľom Ústavu špeciálnych inžinierskych procesológií. Taktiež je garantom biomedicínskeho inžinierstva, profilovo sa zaoberá biomechanikou človeka, biomateriálmi a procesmi aditívnej výroby implantátov.

Prof. Jozef Živčák je riešiteľom významných grantových projektov APVV, VEGA, KEGA, STIMULY. Za svoje výsledky výskumu a ich implementáciu do praxe bol ocenený viacerými cenami, napríklad Veľkou medailou Samuela Mikovíniho 2013 a Národnou cenou za kvalitu 2015. Je členom viacerých redakčných a vedeckých rád doma aj v zahraničí. Dve funkčné obdobia bol predsedom grantovej agentúry KEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V roku 2015 sa stal lídrom špičkového tímu v oblasti výskumu č. 17 – Inžinierstvo a technológie. Je riešiteľom niekoľkých desiatok grantových projektov, ktorých výstupmi sú konkrétne aplikácie a implementácie pre ďalšiu vedeckú činnosť a prax. Medzi najdôležitejšie patria implantáty šité na mieru, ktoré boli a sú predmetom výskumnej činnosti, ako aj špičkové laboratóriá pre oblasť merania a aditívnych výrobných technológií. Výsledky svojej vedeckej činnosti publikoval v renomovaných časopisoch, monografiách, vo vysokoškolských učebniciach, v skriptách a prezentoval ich na domácich i svetových kongresoch.

V súvislosti s udelením významného ocenenia sme Dr.h.c. prof. Ing. Jozefa Živčáka, PhD., požiadali o rozhovor.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Pán profesor, z rúk pani ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej ste si prevzali prestížne ocenenie Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. Ako vnímate toto ocenenie a čo pre Vás znamená?

J. ŽIVČÁK: Ocenenie, ktoré mi bolo udelené, vnímam ako víťazstvo vedy na Slovensku, vzhľadom k tomu, že uvedenému priestoru vedeckovýskumnej platformy sme venovali obrovské množstvo času a v neposlednom rade aj prostriedkov z rôznych zdrojov financovania. Takúto synergickú kombináciu možností je možné implementovať len so silným a zanieteným kolektívom spolupracovníkov, ktorý ja mám a som na nich hrdý, či na Technickej univerzite v Košiciach, Strojníckej fakulte, Katedre biomedicínskeho inžinierstva a merania, ako aj vo firme CEIT BMI s. r. o. Košice.

M. B.: Cena za vedu a techniku Vám bola udelená za dlhoročnú koordináciu výskumu, vývoja, výroby a implementácie implantátov šitých na mieru vyrobených aditívnymi technológiami. Môžete nás aspoň stručne oboznámiť s Vašou vedeckovýskumnou činnosťou?

J. ŽIVČÁK: Moja vedeckovýskumná činnosť – to je neustály kolobeh myšlienok, experimentov, konzultácií a práce s tímami, ktoré mi prinášajú každý deň nové a nové nápady, pretože tvrdím, že „debaty generujú myšlienky“, ktoré potom premieňame do experimentov a následne do realizácií.

Viete, oblasť aditívnych technológií nám otvorila novú dimenziu pre uplatnenie jej produktov pre oblasť zdravotníctva a medicíny. Ja som nevymyslel aditívne technológie, ale som ich zmodifikoval pre produkty implantátov nových generácií. Podarili sa nám niektoré svetové prvenstvá a ja som šťastný, že je to na Slovensku – máme sa právom čím hrdiť, možno je to odvážne, ale je to namieste – aplikácie užívateľov výsledkov nášho výskumu sú toho dôkazom a koniec koncov aj referencie verejnosti doma i v zahraničí.

Budúcnosť výskumu vo viacerých oblastiach je vo vývoji materiálov v oblasti implantátov, šitých na mieru zvlášť, a v interdisciplinarite, ktorá zahŕňa pracoviská medicínskych profilov, pracoviská akadémie vied, ako aj kooperujúcich univerzít Slovenska a zahraničia. Osobne si najviac cením to, že sme dokázali premeniť každý cent výskumu do praxe do realizácie, pre úžitok tým, ktorí to potrebujú. Vidíte, ide to aj na Slovensku.

Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. počas príhovoru po prebratí ocenenia

M. B.: Ktoré z dosiahnutých výsledkov považujete za najvýznamnejšie?

J. ŽIVČÁK: Vážim si všetky dosiahnuté výsledky s už spomínaným skvelým tímom mojich pracovníkov a spolupracovníkov. Poháňa nás kvalita života ľudí, ktorí užívajú naše implantáty. Avšak možno by som poukázal na svetový unikát v oblasti implantológie, a to maxilofaciálny implantát, ktorý bol aplikovaný slovenskému pacientovi, výskumne realizovaný na slovenskej univerzite a vyrobený slovenskou firmou. Ide o tzv. tvárový implantát vo veľkosti takmer 86 percent tváre, implementovaný v slovenskej univerzitnej nemocnici interdisciplinárnym tímom lekárov a technikov v Košiciach.

M. B.: Aká bola Vaša cesta k biomedicínskemu inžinierstvu?

J. ŽIVČÁK: Mal som šťastie, že odbor sa začal tvoriť v 80-tych rokoch minulého storočia, kde som práve ukončil vysokoškolské štúdium. Vďaka povereniu touto činnosťou bývalým dekanom Strojníckej fakulty v Košiciach profesorom Budom sa podarilo spoločne s podporou manažérskych a odborných tímov vytvoriť dnešnú platformu. Vycítili sme obrovskú príležitosť, ktorú sa nám podarilo pretvoriť zhruba za 22 rokov na oblasť špičkových výsledkov porovnateľných so svetom.

M. B.: Ako najradšej relaxujete?

J. ŽIVČÁK: Viete, ťažko u mňa definovať, čo je chvíľa relaxu. Poznáte to, keď niečo nosíte v hlave, tak stále vám to zaťažuje operačnú pamäť. Ale predsa len je jeden krásny priestor môjho relaxu, a to je poľovanie, čím viac byť v prírode, v lese. Tam je obrovský priestor pre načerpanie telesných, ale aj duševných síl a energie.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor a aj v mene redakcie Vám blahoželám k oceneniu.

Rozhovor pripravila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Michálik, NCP VaT pri CVTI SR a z archívu prof. Jozefa Živčáka

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky