Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výskum funkčných objektov protipovodňovej ochrany

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: Pixabay.com

Hydraulický výskum funkčných objektov protipovodňovej ochrany – poldrov je projekt, ktorému sa venuje Ing. Adam Janík (Stavebná fakulta STU v Bratislave). V rámci neho rieši hydraulickú stránku návrhu protipovodňovej ochrany, konkrétne tému transformácie povodňových vĺn.

„Táto transformácia prebieha v nádržiach a spôsobuje (častokrát výrazné) zníženie maximálneho povodňového prietoku a jeho oddialenie v čase. Konkrétny efekt závisí práve od návrhu funkčných objektov nádrže, najviac od dnových výpustov a ich tvaru, počtu, dĺžky a rozmerov. Doteraz som sa venoval najmä matematickému modelovaniu týchto objektov a rád by som tieto výpočty a simulácie overil v reálnych podmienkach na fyzikálnom modeli, pretože voda sa častokrát správa inak, ako predpokladáme a je veľmi ťažké simulovať jej prúdenie (častokrát sa navrhnuté stavby upravujú na základe fyzikálneho modelovania),“ uvádza realizátor projektu.

Momentálne na Slovensku nie je vypracovaná ucelená metodika návrhu protipovodňových nádrží – poldrov, a preto sú poldre častokrát projektované veľmi odlišne, ich konkrétne prevedenie závisí na projekčnej firme. Ako pokračuje odborník, navyše sa aj do týchto stavieb v súčasnosti premietajú ekologické požiadavky, konkrétne ide o vytvorenie čo najkratšej prekážky v toku, aby stavba neobmedzovala migráciu vodných živočíchov. „Vznikli teda nové typy konštrukcií, ktoré by som tiež rád preveril modelovaním. Finančné prostriedky, ktoré som získal v rámci udelenia grantu, použijem na vytvorenie modelu v hydrotechnickom laboratóriu našej katedry na našej fakulte. Pri laboratórnom výskume bude v plnej miere využitá prístrojová a meracia technika hydrotechnického laboratória, vybaveného v rámci projektu Centra excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia (CEIPO).“

Cieľom fyzikálneho modelovania bude teda overenie matematického modelovania rôznych typov konštrukcií a zistenie ich vplyvu na transformáciu povodňových vĺn. „Získané poznatky použijem v mojej dizertačnej práci a budem ich publikovať na konferenciách a vo vedeckých časopisoch. Ak by sa mi podarilo získať významné poznatky, rád by som ich spolu so školiteľom prof. Ing. Andrejom Šoltészom, PhD. zhrnul v publikácii určenej pre projektantov týchto stavieb,“ uzavrel Ing. Adam Janík.

Projekt Hydraulický výskum funkčných objektov protipovodňovej ochrany – poldrov patrí medzi projekty, ktorým bol udelený grant Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU).

*********************************************

Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v Aule D. Ilkoviča začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).

Rektor STU Robert Redhammer vysvetlil, že univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

 

Odborný garant textu: Ing. Adam Janík (Stavebná fakulta STU v Bratislave)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky