Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Víťazi súťaže o najlepšiu bakalársku prácu 2017 v sekcii Pozemné stavby

VEDA NA DOSAH

Bc. Barbora Frančiaková (STU v Bratislave, Stavebná fakulta)

Najlepšiu bakalársku prácu za rok 2017 v sekcii Pozemné stavby má Bc. Barbora Frančiaková (STU v Bratislave, Stavebná fakulta) a nesie názov Bytový dom. Zvíťazila v rámci súťaže Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2017. Vedúci práce bol doc. Ing. arch. Ing. Milan Palko, PhD. Odborná porota ocenila najmä to, že objekt je zasadený do prostredia, študent pracoval s okolím. Pozitívne hodnotila tvorivý prístup a tiež čisté línie objektu. Riešenie je podľa hodnotiacej poroty komplexné, vrátane spracovania detailov.

Na 2. mieste skončila Bc. Patrícia Jurášková (STU v Bratislave, Fakulta architektúry) so svojou prácou Art škôlka. Jej vedúcim bol Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. Ocenenie bolo udelené za preukázaný vývoj tvorby v štúdii, dobré dispozičné riešenie, nadväznosti a osadenie objektu a tiež multifunkčné využitie objektu. 

 Bc. Patrícia Jurášková (STU v Bratislave, Fakulta architektúry)

A do tretice, pomyselný bronz získala Bc. Jana Novacká (STU v Bratislave, Fakulta architektúry) za svoje dielo Senior art centrum. Vedúcou práce bola doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD. Porotu si získala kompozičným riešením a súvislosťami, tiež tým, že väzby na okolie sú preukázané v tvorbe objektu, ale dôležitú úlohu zohral aj fakt, že objekt je riešený komplexne.

 Bc. Jana Novacká (STU v Bratislave, Fakulta architektúry)

Slávnostné odovzdávanie cien 12. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2017 za najlepšiu bakalársku prácu roku 2017 sa uskutočnilo dňa 18. januára 2018 na pôde Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Odborná porota pre sekciu Pozemné stavby bola v zložení:

predseda: Ing. Edita Cmarková
člen:  Ing. Ing. arch. Štefan Rafanides
člen:  Ing. Michal Frimmer, PhD.
tajomník:  Ing. arch. Miloš Diežka

*********************************************

Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvo, vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov. Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť a motivovať študentov ku kvalitným komplexným výstupom záverečných prác daných odborov. Odbornými garantmi Ceny sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Spolok architektov Slovenska. Zriaďovateľom a vyhlasovateľom Ceny je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, a spoluzriaďovatelia Ceny sú Spolok architektov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Do celoštátneho kola Ceny v aktuálnom 12. ročníku prihlásilo práce svojich absolventov 5 fakúlt z 3 vysokých škôl v nižšie uvádzaných počtoch: TU v Košiciach, Stavebná fakulta – 10 prác, TU v Košiciach Fakulta umení – 2 práce, ŽU v Žiline, Stavebná fakulta – 4 práce, STU v Bratislave, Fakulta architektúry – 8 prác, STU v Bratislave, Stavebná fakulta – 11.

Spolu 35 záverečných prác obsadilo sekcie nasledovne: sekcia i: architektúra a urbanizmus štyri fakulty – 11 prác, sekcia ii: pozemné stavby štyri fakulty – 11 prác, sekcia iii: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby štyri fakulty – 9 prác, sekcia iv: vodné stavby a vodné hospodárstvo dve fakulty – 4 práce.

Vyhlasovanie výsledkov súťaže bolo už tradične oživené krátkou prezentáciou víťazných prác samotnými autormi. Následne prebehla vernisáž výstavy vo výstavných priestoroch FA STU z posterov všetkých záverečných bakalárskych prác, ktoré postúpili do celoslovenského kola.

Viac informácií na webovej stránke ABF Slovakia/Cena Bakalár 2017

 

Informačný a foto zdroj: ABF Slovakia/Cena Bakalár 2017

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

  
     

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky