Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V kategórii Vodné stavby a vodné hospodárstvo zvíťazil so svojou bakalárskou prácou Bc. Matúš Lechman

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /priehrada/; zdroj: Pixabay.com

Prírode blízke a technické protipovodňové opatrenia je názov práce Bc. Matúša Lechmana (SvF Technickej univerzity v Košiciach), ktorý obsadil prvé miesto v rámci súťaže Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2017 v kategórii Vodné stavby a vodné hospodárstvo. Vedúcou práce bola Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD.

Záverečná práca Bc. Matúša Lechmana bola orientovaná na spracovanie komplexného prehľadu možností protipovodňových opatrení s ohľadom na ich kategorizáciu podľa materiálu a vplyvu na krajinu. Úvod práce je venovaný rozdeleniu protipovodňových opatrení podľa konštrukčnej podstaty a priblíženiu netechnických opatrení na ochranu pred povodňami, ako sú vymedzenie inundačného územia; varovné signály a predpovedné systémy, ako aj edukácia populácie. „V nasledujúcej časti práce študent popisuje a rozoberá prírode blízke opatrenia, ktoré sú v súčasnosti veľmi žiadané. Tretia kapitola zameraná na technické opatrenia na ochranu pred povodňami pozostáva z prehľadu súčasného stavu v oblasti pripravenosti na povodne, z hľadiska vybudovaných poldrov, obmedzujúcich vznik a dopad povodne na území Slovenskej republiky. Všetkých osem poldrov, ktoré sú súčasťou práce, má bohatú obrazovú dokumentáciu s lokalizáciou suchej nádrže na mape Slovenskej republiky a s podrobnými technickými parametrami, s existenciou/neexistenciou regulačných objektov a spôsobom regulácie,“ uviedla Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD. 

Záverom spracovaný graf hovorí o zastúpení poldrov v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky, z ktorého je evidentné, že väčšina z celkovo 48 stavieb je vybudovaná na východnom Slovensku v Prešovskom kraji (20 poldrov). Najmenšie zastúpenie poldrov je v Trnavskom kraji, kde sa nachádza doposiaľ iba jeden polder – Oreské.  

Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD. priblížila aj prínos tejto bakalárskej práce pre prax „Práca je excelentne spracovaná a je dobrým východiskovým bodom a podkladom pre následné hodnotenia protipovodňovej ochrany – jej efektívnosti. Na základe získaných údajov sa ďalej môžu konfrontovať údaje o poldroch, vybudovaných na konkrétnych lokalitách zo skutočne evidovanou účinnosťou suchých nádrží v období počas zvýšenej povodňovej aktivity alebo priamo počas povodní. Po implementácii klimatických a meteorologických charakteristík ako úhrny zrážok, počet slnečných dní, teploty ovzdušia a pod. vieme dlhodobo hodnotiť vplyv týchto stavieb na možnosti zvýšenia stupňa ochrany pred povodňami a zmierňovanie následkov povodní.“ 

Vedúca práce je presvedčená, že s ohľadom na povodne, ktoré sprevádzajú človeka celú jeho existenciu, sa musíme usilovať o znižovanie povodňových rizík na najnižšiu možnú mieru. „Výstavba suchých nádrží, najmä v pramenných miestach tokov za účelom zadržania vody v krajine, môže byť jedným z riešení protipovodňovej ochrany v podmienkach Slovenskej republiky.“

Slávnostné odovzdávanie cien 12. ročníka súťaže Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia BAKALÁR 2017 za najlepšiu bakalársku prácu roku 2017 sa uskutočnilo dňa 18. januára 2018 na pôde Fakulty architektúry STU v Bratislave. Porota vybrala prácu Bc. Matúša Lechmana v kategórii Vodné stavby a vodné hospodárstvo za jeho tvorivý prístup k vybranej problematike, ktorý začína otvárať diskusiu riešenia protipovodňového opatrenia, poukazuje na dôležitosť prvotnej analýzy a umiestnenie do týchto opatrení do prírodného priestoru. Ďalším dôvodom zisku ocenenia je, že práca komplexne vystihuje riešenú problematiku od zachytávania prameňa až po zadržiavanie väčšieho množstva vody a tiež to, že táto práca zo všetkých najviac propaguje spoločensky užitočné riešenia a aktuálnosť zadržiavania vody v prírode.

 Bc. Matúš Lechman pri preberaní ocenenia; Foto: ABF Slovakia

Ocenenia na ďalších priečkach:

2. miesto

Názov práce:              Analýza objemových zmien v nádrži Veľká Domaša
Autor:                         Bc. Jakub Mydla
Vedúci práce:             prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
Vysoká škola:            SvF STU Bratislava
Cena udelená za: odborne rieši problematiku a jej tvorivosť spočíva v tom, že prikladá väčšiu váhu k zisťovaniu vstupných údajov pre analýzu bilancie; komplexnosť práce spočíva v prístupe zameranom na bilančné meranie v širšom rozsahu; táto práca môže slúžiť pre zvyšovanie spoločenského povedomia úžitkovej hodnoty týchto nádrží.

3. miesto

  • cena nebola udelená z dôvodu, že zvyšné práce nenaplnili kritéria hodnotenia v plnom rozsahu.

V rámci sekcie Vodné stavby a vodné hospodárstvo bol predsedom  poroty Ing. Pavel Frankovský, členmi Ing. Ján Heriban a Ing. Jozef Schlosser a ako tajomník pôsobil Ing. arch. Ing. Martin Dubiny.

*********************************************

Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvo, vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov. Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť a motivovať študentov ku kvalitným komplexným výstupom záverečných prác daných odborov. Odbornými garantmi Ceny sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Spolok architektov Slovenska. Zriaďovateľom a vyhlasovateľom Ceny je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, a spoluzriaďovatelia Ceny sú Spolok architektov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Do celoštátneho kola Ceny v aktuálnom 12. ročníku prihlásilo práce svojich absolventov 5 fakúlt z 3 vysokých škôl v nižšie uvádzaných počtoch: TU v Košiciach, Stavebná fakulta – 10 prác, TU v Košiciach Fakulta umení – 2 práce, ŽU v Žiline, Stavebná fakulta – 4 práce, STU v Bratislave, Fakulta architektúry – 8 prác, STU v Bratislave, Stavebná fakulta – 11.

Spolu 35 záverečných prác obsadilo sekcie nasledovne: sekcia i: architektúra a urbanizmus štyri fakulty – 11 prác, sekcia ii: pozemné stavby štyri fakulty – 11 prác, sekcia iii: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby štyri fakulty – 9 prác, sekcia iv: vodné stavby a vodné hospodárstvo dve fakulty – 4 práce.

Vyhlasovanie výsledkov súťaže bolo už tradične oživené krátkou prezentáciou víťazných prác samotnými autormi. Následne prebehla vernisáž výstavy vo výstavných priestoroch FA STU z posterov všetkých záverečných bakalárskych prác, ktoré postúpili do celoslovenského kola.

Viac informácií na webovej stránke ABF Slovakia/Cena Bakalár 2017

 

Informačný a foto zdroj: ABF Slovakia/Cena Bakalár 2017

Ilustračné foto: Pixabay.com /lynberg/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky