Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V kategórii Inžinierske konštrukcie a pozemné stavby zvíťazila Lávka pre peších v Tatranskej Lomnici

VEDA NA DOSAH

Bc. Ľuboš Fridmanský pre preberaní ocenenia

Lávka pre peších, ktorá má slúžiť turistom a širokej verejnosti v Tatranskej Lomnici. To je predmetom práce Bc. Ľuboša Fridmanského (Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta), ktorá sa stala najlepšou bakalárskou prácou roka 2017 v kategórii Inžinierske konštrukcie a pozemné stavby. Dňa 18. januára 2018 sa na pôde Fakulty architektúry STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien 12. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia BAKALÁR 2017.

Vedúcim práce Lávka pre peších v Tatranskej Lomnici bol prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD. Porota ocenila najmä komplexné statické a konštrukčné riešenie lávky, ale aj originálny prístup osadenia konštrukcie do vysokohorského prostredia.

„Témou mojej bakalárskej práce bola lávka pre peších v Tatranskej Lomnici. Išlo o oceľovú oblúkovú lávku s medziľahlou mostovkou. V úvode svojej práce som sa venoval všeobecnej charakteristike oceľových lávok pre peších, rôznym druhom lávok podľa polohy mostovky voči nosnej konštrukcii a jednotlivým možným statickým schémam oblúkových lávok. Ďalej som sa v teoretickej časti venoval zaťaženiam lávok, na čo nadväzovala praktická časť a samotný výpočet zaťažení mojej konkrétnej lávky,“ uviedol víťaz súťaže.

Následne konštrukciu namodeloval v programe SCIA Engineer a zaťažil ju vypočítanými zaťaženiami. „Na výsledné vnútorné sily, vzniknuté daným zaťažením som navrhol jednotlivé konštrukčné prvky a tie posúdil z pohľadu na odolnosť voči týmto vnútorným silám. V závere praktickej časti som taktiež navrhol spodnú stavbu s ohľadom na reakcie v podperách, vzniknuté vlastnou tiažou konštrukcie lávky a zaťažení, ktoré na ňu pôsobili.“

Súčasťou praktickej časti boli podľa Bc. Ľuboša Fridmanského taktiež výkresy tvaru, rezy konštrukciou a výkresy vybraných detailov ako napríklad uchytenia závesových tyčí typu Maccaloy na priečniky alebo kĺbové uchytenia oblúka k spodnej stavbe.

„Čo sa týka prínosu pre verejnosť, lávka sa nachádza v turistickej časti Tatranskej Lomnice, zvanej Relax park jazierko. V minulosti bola na danom mieste realizovaná lávka, ktorá spájala breh jazierka s ostrovčekom, ktorý sa nachádzal v jeho strede. V súčasnosti sa tam nachádza  provizórna lávka, slúžiaca iba na prístup personálu k stromu, na ktorom je umiestnená lanová dráha (atrakcia pre turistov). V budúcnosti by chcel prevádzkovateľ opäť zrealizovať premostenie medzi týmto ostrovčekom a turistickým chodníkom okolo jazierka a tým ho sprístupniť pre verejnosť,“ skonštatoval víťaz.

Na druhom mieste skončila Bc. Dominika Štrbíková (STU v Bratislave, Fakulta architektúry) so svojou prácou Lučenec – Tuhárske námestie. Jej vedúcim práce bol Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. Ocenenie bolo udelené za riešenie napojenia námestia do okolitých mestských zón. Rovnako tak bola vyzdvihnutá podrobná analýza verejného priestoru na rôzne časti z hľadiska historického, kultúrneho, športového, ako aj sociálnych služieb.

Bc. Juraj Šaradín (ŽU v Žiline, Stavebná fakulta) sa umiestnil na 3. mieste s bakalárskou prácou Návrh a posúdenie nosných prvkov rodinného domu v Piešťanoch. Ako vedúci práce pôsobil Ing. Miroslav Brodňan, PhD. Porota ohodnotila ucelenú prácu stavebnej a statickej časti, ale aj pomerne podrobné riešenie betónovej konštrukcie.

V rámci sekcie Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby bol predsedom poroty prof. Ing. Ján Hudák, CSc., členovia Ing. Vladimír Hanzel a Ing. Mgr. art. Peter Živner a za tajomníčku bola menovaná Ing. arch. Andrea Lacková.

*********************************************

Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvo, vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov. Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť a motivovať študentov ku kvalitným komplexným výstupom záverečných prác daných odborov. Odbornými garantmi Ceny sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Spolok architektov Slovenska. Zriaďovateľom a vyhlasovateľom Ceny je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, a spoluzriaďovatelia Ceny sú Spolok architektov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Do celoštátneho kola Ceny v aktuálnom 12. ročníku prihlásilo práce svojich absolventov 5 fakúlt z 3 vysokých škôl v nižšie uvádzaných počtoch: TU v Košiciach, Stavebná fakulta – 10 prác, TU v Košiciach Fakulta umení – 2 práce, ŽU v Žiline, Stavebná fakulta – 4 práce, STU v Bratislave, Fakulta architektúry – 8 prác, STU v Bratislave, Stavebná fakulta – 11.

Spolu 35 záverečných prác obsadilo sekcie nasledovne: sekcia i: architektúra a urbanizmus štyri fakulty – 11 prác, sekcia ii: pozemné stavby štyri fakulty – 11 prác, sekcia iii: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby štyri fakulty – 9 prác, sekcia iv: vodné stavby a vodné hospodárstvo dve fakulty – 4 práce.

Vyhlasovanie výsledkov súťaže bolo už tradične oživené krátkou prezentáciou víťazných prác samotnými autormi. Následne prebehla vernisáž výstavy vo výstavných priestoroch FA STU z posterov všetkých záverečných bakalárskych prác, ktoré postúpili do celoslovenského kola.

Viac informácií na webovej stránke ABF Slovakia/Cena Bakalár 2017

 

Informačný a foto zdroj: ABF Slovakia/Cena Bakalár 2017

Doplňujúce informácie: Bc. Ľuboš Fridmanský

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky