Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Úspora materiálu na doskových mostoch so zabetónovanými oceľovými nosníkmi

VEDA NA DOSAH

ukážka nosníkov

Spriahnuté oceľovo – betónové konštrukcie sú čoraz viac využívané ako v teoretickej, tak aj odbornej praxi. Umožňujú spojenie vhodných vlastností betónu v tlaku a ocele v ťahu. Jedným z rozšírených typov spriahnutých konštrukcií sú doskové mosty so zabetónovanými nosníkmi. Oceľové nosníky tvoria v pozdĺžnom smere tuhú výstuž. Tieto typy konštrukcií sa u nás aj v celej Európe používajú už vyše 120 rokov bez väčších zmien. Vďaka ich malej stavebnej výške sa v poslednom období čoraz viac uplatňujú pri rekonštrukciách. Ich ďalšími výhodami je prehľadné statické pôsobenie, jednoduché konštrukčné riešenie, nenáročná a krátka doba realizácie a nenáročnosť na údržbu. Napriek mnohým výhodám majú jednu veľkú nevýhodu, a tou je nehospodárnosť oceľového prierezu.

„Preto sa javí potreba vyvinutia vhodnejších návrhových postupov a účelnejšieho usporiadania a použitia oceľových nosníkov. V súčasnosti je na území Slovenska, ako aj v celej Európskej únií platná norma STN EN 1994-2, v ktorej sú uvedené len základné konštrukčné požiadavky na návrh a posúdenie spriahnutých prvkov a konštrukcií. V súlade s uvedenou normou je možné použiť iba valcované alebo zvárané nosníky s konštantným prierezom, ktoré svojim tvarom a rozmermi korešpondujú s profilmi I alebo H /tieto profily sú nehospodárne pri danom type konštrukcie/. Neexistuje však podrobne spracovaná metodika návrhu a realizácie doskových mostov,“ vysvetľuje mladý inovátor Ing. Daniel Dubecký zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Realizovaním projektu, ktorému sa venuje, sa získajú podklady na doplnenie metodiky navrhovania a realizácie pre také typy doskových mostov, ktoré v súčasnosti normy nedefinujú. Výstupy projektu budú priamo využívané v praxi pri hospodárnom a spoľahlivom navrhovaní doskových mostov so zabetónovanými oceľovými nosníkmi. Ako D. Dubecký zdôrazňuje, hlavným cieľom projektu je dosiahnutie zníženia spotreby ocele v doskových mostoch bez podstatného zníženia odolnosti prierezu.

„Výsledkom riešenia projektu bude vypracovaný technologický postup pre návrh cestných doskových mostov so zabetónovanými nosníkmi modifikovaných tvarov s rôznymi spôsobmi spriahnutia priamo využiteľný pre projekciu. Bude obsahovať konštrukčné požiadavky pre návrh, spôsob posúdenia odolnosti a používateľnosti a technologický postup výstavby týchto mostov v súlade s platnými normami a súčasne odrážajúcimi reálne správanie uvedených konštrukcií. V technologickom postupe bude uvedená voľba materiálov, prierezov zabetónovaných nosníkov, ich rozmiestenie, spôsob spriahnutia a odporúčané rozmery prvkov v závislosti na rozpätí konštrukcie,“ dodáva na záver.

*********************************************

Podujatie Falling Walls Lab Slovakia sa konalo 31. mája 2018 na Univerzite Komenského v Bratislave. Na Slovensku išlo už o druhý ročník takéhoto podujatia. Mladí vedci a inovátori mali šancu predstaviť svoje návody riešení rozličných problémov. Účasť bola široká, svoje výskumné projekty a inšpiratívne myšlienky prezentovali vedci z Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Matador Automation, ale aj Eyeblink. Išlo o témy z humanitnej oblasti, medicíny i techniky. Nad podujatím Falling Walls Lab Slovakia prevzal záštitu premiér SR Peter Pellegrini, ktorý si vypočul inšpiratívne myšlienky mladých vedcov a víťazom odovzdal ocenenia.

Viac o súťaži Falling Walls Lab Slovakia

 

Odborný garant textu a fotografie poskytol: Ing. Daniel Dubecký

Spracovala: Andrea Devánová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky