Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Súčasný stav vybavenia stavenísk

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: stavba; Pixabay.com /anneileino/

Na základe určených požiadaviek ustanovených príslušnými právnymi predpismi poukázať na vybavenie stavenísk na Slovensku je cieľom diplomovej práce Bc. Dušana Hlinku s názvom Súčasný stav vybavenia stavenísk, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta. Vedúcim práce bol Ing. Jozef Čabala.

Diplomová práca sa zaradila medzi najlepšie študentské práce Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, študijný program: Technológia a manažment v stavebníctve.

Aké je teda riešenie podľa autora práce? Zariadenie staveniska sa podľa účelu člení na 3 časti, a to na prevádzkové, výrobné a sociálne. Práca sa zameriava na to, aké vybavenie má stavenisko obsahovať podľa určených požiadaviek ustanovených príslušnými právnymi predpismi. „Tieto poznatky sa následne využívajú v praktickej časti, kde sa práca zameriava na tri vybrané stavby rovnakého charakteru, ide o výstavbu polyfunkčných domov. Zastavaná plocha je v rozmedzí od 1 000 m2 do 5 330 m2. Obostavaný priestor hlavnej budovy je v rozmedzí medzi 22 640 m3 a 170 560 m3. Počet poschodí jednotlivých budov je v rozmedzí 6 až 9 poschodí. Jednotlivé stavby sú vo fáze výstavby železobetónového skeletu, následne bude vyplnený.“

Jednotlivé stavby vyzerali nasledovne: 

Stavba č. 1 Polyfunkčný objekt, 80 robotníkov + 4 technickí pracovníci    
Stavba č. 2 Polyfunkčný dom, 60 robotníkov + 5 technických pracovníkov   
Stavba č. 3 Polyfunkčný komplex, 110 robotníkov + 12 technických pracovníkov

stavenisko č. 2

Ako uvádza autor, pri každej stavbe sa zanalyzovalo prevádzkové, výrobné a sociálne zariadenie staveniska. Následne sa tieto zariadenia porovnali a pri nedostatočnom riešení niektorého zariadenia sa navrhlo zlepšenie staveniska na zminimalizovanie ich nedostatkov. „Práca pomocou dotazníka zisťovala názor zamestnancov, čo by vylepšili, prípadne zmenili na stavenisku, na ktorom pracujú. Dotazníkom sa zároveň zhromaždili všetky základné informácie o jednotlivých staveniskách.“

Ako uvádza Bc. Dušan Hlinka v závere, bolo zistené, že prevádzkové zariadenia vo veľkej miere spĺňajú požadované požiadavky. „Na výrobných zariadeniach sa zistilo, že z dôvodu šetrenia miesta a zvýšenia kvality materiálov (betón) sa materiál dováža z centrálnych výrobní.“ Práca však poukazuje na najväčšie nedostatky v oblasti sociálnych zariadení, ktoré neboli dostatočné ani pri jednej z analyzovaných stavieb. „Ako už bolo spomenuté, stav týchto zariadení nie je až tak ľahko odkontrolovateľný, a to kvôli neustále meniacemu sa počtu robotníkov.“

Bc. Dušan Hlinka v závere konštatuje, že najväčší vplyv na stav zariadenia stavenísk majú finančné možnosti jednotlivých stavieb a dostatočný čas na prípravu projektu staveniska. „Avšak nedostatočné zameranie sa na splnenie základných potrieb robotníkov spôsobuje, že akákoľvek suma, ktorá je k dispozícii pri zriadení zariadenia staveniska nezabezpečí dostatočný stav sociálneho zariadenia. Práca môže slúžiť ako dobrý podklad na ďalší výskum stavu sociálnych zariadení staveniska a pri hľadaní riešení na jeho zlepšenie a kontrolovateľnosť.“

 

Zdroj informácií a ilustrácií:

https://www.svf.tuke.sk/?page_id=4623

autor práce: Bc. Dušan Hlinka; Vedúci práce: Ing. Jozef Čabala

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné úvodné foto: Pixabay.com /anneileino/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky