Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovensko má bohatý hydroenergetický potenciál

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Ako čo najvhodnejšie využívať potenciál vodných tokov je úlohou, ktorou sa zaoberá množstvo koncepcií a štúdií. V podstate platí, že energiu obsiahnutú vo vodných tokoch možno označiť za hydroenergetický potenciál, ktorý patrí medzi významné obnoviteľné zdroje energie nielen na Slovensku, ale aj všade vo svete.

Treba najskôr zdôrazniť, že teoretický hydroenergetický potenciál je základným ukazovateľom možnosti využitia prúdenia vody vo vodných tokoch pri výrobe elektrickej energie. Vyjadruje teoretickú hodnotu elektrickej energie vyrobenej prúdením vody v danom úseku toku za obdobie jedného roku.

„Pre každú krajinu je voda aj vlastným zdrojom energie. ´Palivo´ pre vodnú elektráreň nemusíme dovážať. Známa je skutočnosť, že vodná energia má svoje prednosti aj v porovnaní s inými, v súčasnosti vo svete veľmi využívanými obnoviteľnými zdrojmi energie ako fotovoltaika alebo vietor, nakoľko voda ´tečie stále´ – aj v noci, aj keď nefúka,“ vysvetľuje prof. Ing. Peter Dušička, PhD. z Katedry hydrotechniky Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

ilustračné fotoCelkový teoretický hydroenergetický potenciál vodných tokov je potom súčtom teoretických hydroenergetických potenciálov všetkých úsekov vodných tokov na Slovensku. Vypočítava sa z dlhodobých priemerných prietokov v sledovaných profiloch tokov, z celkového rozdielu hladín a pri plnej účinnosti premeny energie. Veľkosť celkového teoretického hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenska je momentálne 13 682 GWh/rok.

„Aj historicky patrí využívanie vodnej energie k základným zdrojom získavania energie. To platí aj o Slovensku, kde už koncom 19. storočia bolo vybudovaných 17 vodných elektrární s celkovým výkonom 2 067 kW. Ku koncu prvej svetovej vojny (k roku 1918) bolo na Slovensku 37 vodných elektrární s výkonom 10 836 kW, čo znamenalo popredné miesto v rámci Európy. A platilo to aj o pokrokovom technickom riešení týchto elektrární, z ktorých niektoré fungujú dodnes (viac ako 100 rokov),“ uvádza profesor Peter Dušička.

Výroba elektrickej energie v rokoch 2010 – 2014 (zdroj: MH SR)

2010 2011 2012 2013 2014
Celková výroba elektriny (GWh) 27 841 28 656 28 664 28 832 27 401
z toho obnoviteľné zdroje energie 5 297 5 784 5 893 6 036 6 505
veľké vodné elektrárne 4 347 4 281 4 243 4 252 4 208
malé vodné elektrárne 265 281 279 279 277
slnečné elektrárne 11 397 424 588 597
veterné elektrárne 6 6 6 6 6
spaľovanie tuhej biomasy 636 706 751 698 938
bioplynové elektrárne 32 113 190 213 479

 

V súčasnosti sa podľa prof. Ing. Petra Dušičku, PhD. hydroenergetický potenciál u nás využíva vo vodných elektrárňach, ktoré majú inštalovaný výkon nad 10 MW. „Väčšinou sú regulačné, t. j. dokážu prispôsobovať výrobu spotrebe, resp. dopytu po elektrickej energii. Majú akumulačné nádrže a ich prevádzka je preto do veľkej miery nezávislá od okamžitého prietoku vo vodnom toku. Regulácia súvisí s faktom, že elektrická energia sa nedá vo veľkom skladovať. Preto v elektrizačnej sústave musí stále platiť, že okamžitá výroba sa rovná okamžitej spotrebe a stratám. Prebytočnú elektrickú energiu dokážu akumulovať prakticky len prečerpávacie vodné elektrárne a to vo forme hydraulickej energie načerpanej vody.“

Ako ďalej vysvetľuje špecialista na hydrotechniku, vodné elektrárne s inštalovaným výkonom do 10 MW nazývame malé vodné elektrárne. „Ich prevádzka je obvykle nepretržitá, nakoľko nemajú akumulačné nádrže. Okamžitá výroba je závislá od okamžitého prietoku vo vodnom toku. Podľa dostupných materiálov Ministerstva životného prostredia SR v súčasnosti využívaný hydroenergetický potenciál malých vodných elektrární predstavuje 30 % z celkového potenciálu pre malé vodné elektrárne na Slovensku.“

Odhady pre hrubé množstvo elektrickej energie vyrobenej vodnými elektrárňami (zdroj: Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov)

Vodné elektrárne 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
< 1MW 80 75 83 92 101 110 119 128 137 149 164 179
1MW – 10MW 198 164 185 200 2015 229 244 259 283 307 337 364
> 10MW 4360 4595 4595 4595 4631 4631 4798 4857 4857 4857 4857 4857
Celkovo 4638 4834 4863 4887 4947 4970 5161 5244 5277 5313 5358 5400
Prečerpávacie 103 250 250 255 255 260 265 270 275 275 280 280

 

V rámci Slovenska bolo nedávno identifikovaných 375 profilov, v ktorých by bolo možné z technického hľadiska vybudovať malé vodné elektrárne. To všetko ale len za predpokladu, že by na uvedených miestach krajiny neboli identifikované ďalšie obmedzenia, najmä z dôvodov ochrany prírody a životného prostredia. Nesmelo by totiž dôjsť k zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody, muselo by sa dodržiavať splnenie podmienok podľa vodného zákona, vrátane všetkých kumulatívnych vplyvov na vodný útvar, iné dotknuté vodné útvary v povodí a životné prostredie. V Aktualizácii koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 to konštatovalo Ministerstvo životného prostredia SR.

 

Informácie poskytol: prof. Ing. Peter Dušička, PhD., Katedra hydrotechniky Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustarčné foto: Pixabay.com

Uverejnila: ZVČ

 

Viac informácií v dokumente Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenskej republiky do roku 2030

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky