Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Návrh vodozádržných opatrení na toku Trnávka

VEDA NA DOSAH

ilustrácia vybudovaných vzdúvacích stavieb

Návrh vodozádržných opatrení na toku Trnávka, ktoré by prispeli k zmierneniu dopadov letných horúčav v prehriatych mestských štvrtiach Trnavy, a tým zlepšili kvalitu ovzdušia, je cieľom práce kolektívu autorov Jakub Mydla, Marek Šutúš, Michaela Červeňanská a Katarína Živčicová, ktorí svoj návrh prihlásili do súťaže PRE VODU. Okrem ochladzovania okolitého vzduchu by realizácia ich opatrení prispela k zadržaniu vody v intraviláne mesta a k zatraktívneniu verejných priestorov. Návrh uvažuje s osadením troch vzdúvacích objektov v mestských parkoch a na ostatných verejných priestranstvách mesta Trnava.

Problém sa vyskytuje na toku Trnávka. Pramení v Malých Karpatoch, potom vteká do Podunajskej pahorkatiny a vodnej nádrže Boleráz. Z nej sa dostáva do mesta Trnava, cez mestskú časť Modranka, tu priberá svoj najvýznamnejší prítok Parná. Po cca 42 km ústi do Dolného Dudváhu.

Ako sa uvádza v popise východiskovej situácie, pre potreby zadržania vody v krajine boli na toku Trnávka navrhnuté tri vzdúvacie stavby, ktorých účelom je vzduť hladinu v Trnávke. „Vzdúvadlá odporúčame realizovať formou vakových hatí, nakoľko ich konštrukcia je jednoduchšia ako pri tradičných typoch haťových uzáverov. Ďalšími výhodami sú ich cena, montáž a v neposlednom rade aj jednoduché, plne automatické ovládanie,“ uvádzajú tvorcovia projektu.

Ako profil prvej stavby je podľa nich možné využiť profil bývalého stavidla, ktoré bolo v roku 2013 z havarijných dôvodov odstránené. V tomto profile je možné využiť už existujúcu spodnú stavbu a tiež dobrú prístupnosť počas výstavby. Ďalší profil, ktorý má takisto výhodnú polohu z hľadiska prístupu, je profil v Parku pri Kalvárii. Posledný, najnižší profil sa nachádza v blízkosti Pomníka obetiam 1.svetovej vojny. Posledné dva spomínané profily umožňujú vytvoriť vzdutie priamo v parkoch čím, okrem iného, zatraktívnia ich priestor.

Vybudovaním týchto troch vzdúvacích stavieb dôjde podľa autorov návrhu k vytvoreniu neúplnej kaskády vodných stavieb na toku Trnávka. Výška jednotlivých vakových hatí bola dimenzovaná tak, aby pri prietoku, ktorý tečie korytom počas roka, nedochádzalo k zatápaniu výustov kanalizačnej siete. „Okrem toho sme počas návrhu opatrení brali do úvahy aj povodňový prietok. Z hľadiska bezpečnosti preto navrhujeme vyhradenie hatí, resp. vypustenie vaku v čase zvýšených prietokov, čím sa zmenší prepadová výška. Vybudovanie všetkých troch vakových hatí nemusí prebiehať súčasne, je možné rozdeliť ich realizáciu do viacerých etáp.“

Pre výstavbu hatí je vraj potrebné urobiť kompletnú technicko-ekonomickú dokumentáciu. Do celkovej sumy sa musia zarátať terénne úpravy, výstavba spodnej stavby hatí a samotná výroba vakových hatí. „Keďže naša práca je iba štúdiou realizovateľnosti návrhu, na samotnú výstavbu hatí je potrebná kompletná projektová dokumentácia návrhov hatí.“

Vakové hate sú podľa autorov projektu náchylné na mechanické poškodenie a pri nekvalitnej realizácií môže byť ohrozená funkčnosť automatického ovládania vaku hate. Zväčšením prietočného profilu nastanú menšie rýchlosti prúdenia vody v koryte.

Autorský kolektív konzultoval situáciu aj s vedením mesta Trnava ako zadávateľom a bolo podľa nich veľmi ústretové. Prebehlo vraj niekoľko rokovaní medzi ich mentorom prof. Ing. Andrejom Šoltészom, PhD. a vedením mesta, ktoré im boli následne reprodukované.

************************************************

Súťaž PRE VODU funguje na princípe, že samosprávy, mimovládne organizácie, školy a iné subjekty prihlásia reálne problémové situácie a súťažiaci ich majú riešiť. Zapojiť sa je možné v dvoch kategóriách – prvá je určená pre študentské školské tímy, ktoré vedie pedagóg z univerzity alebo vysokej školy. Tieto tímy riešia modelové situácie priamo v teréne počas víkendov, pričom vytvorený návrh riešenia na konci prezentujú miestnej komunite. Víťazný návrh vyberie porota, podobne ako pri otvorenej kategórii.

V rámci druhej, otvorenej kategórii sa môže zúčastniť ktokoľvek – stačí si vybrať niektorú zo situácií alebo navrhnúť vlastný nápad. Do súťaže sa môžu zapojiť len mladí ľudia vo veku do 30 rokov. Tím môže mať maximálne 6 členov.

Uzávierka odovzdania súťažných návrhov od jednotlivcov a tímov mladých ľudí v otvorenej kategórii aj v kategórii študentských školských tímov bola 22. marca 2018. V apríli sa má uskutočniť seminár o prezentačných a komunikačných zručnostiach pre finalistov v rámci otvorenej kategórie. Do finále v rámci otvorenej kategórie postúpia najlepšie projekty (predpokladá sa max. 6 projektov), ktoré budú autori prezentovať pred odbornou porotou. Do finále v kategórii študentských školských tímov postupujú automaticky všetky riešenia od týchto tímov.

Finále a ocenenie najlepších projektov sa uskutoční 4. mája 2018 v rámci Ekotopfilmu – Envirofilmu v Bratislave (hotel Danube). Víťaz získa Cenu Nestlé v hodnote 1 000,00 €. Druhé a tretie miesto bude ocenené finančnou odmenou v hodnote 500,00 €, resp. 200,00 €. Najlepší študentský tím v rámci druhej kategórie získa ocenenie 1 000,00 €.

Všetky vypracované súťažné projekty budú odovzdané zadávateľom situácií. Ostáva na ich rozhodnutí, či projekt využijú a budú chcieť ďalej spolupracovať.

 

Zdroj informácií a fotografií:

http://www.sutazprevodu.sk/Sutaz-Pre-vodu/Sutazne-navrhy/Vodozadrzne-opatrenia-na-toku-Trnavka-v-Trnave.aspx

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky