Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Návrh odkanalizovania lokality Košice-Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: kanál; Pixabay.com /galleri/

Návrh odkanalizovania lokality Košice-Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov patrí medzi najlepšie študentské práce Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, študijný program: Stavby s environmentálnym určením. Jej autorom je študent Bc. Adam Repel, Ústav environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Ako školiteľka pôsobila doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD., konzultantom bol Ing. Michal Mohler.

Diplomová práca je zameraná na návrh splaškovej kanalizácie v lokalite Košice-Krásna v troch variantných riešeniach. „Riešené územie sa nachádza na štyroch katastrálnych územiach. Kanalizácia je navrhovaná pre plánované rozširovanie územia pre bývanie v k. ú. Krásna a taktiež pre obce Košická Polianka a Sady nad Torysou, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú splaškovú kanalizáciu. Celkový výhľadový počet obyvateľov, ktorí budú napojení na navrhovanú kanalizáciu je 48 570,“ uvádza sa v práci. Kanalizácia je podľa autora navrhnutá tak, aby bola v čo najväčšej možnej miere gravitačná. „Keďže však ide o pomerne rovinaté územie, každý variant obsahuje aj niekoľko čerpacích staníc. Pri návrhoch bola využitá existujúca ČOV Košice, ale navrhnuté boli taktiež nové ČOV – v závislosti od variantu.“

Variant č. 1 vyzeral nasledovne: Celé územie je zvedené do existujúcej ČOV Košice; celková dĺžka stokovej siete je 30 453,9 m; počet navrhovaných čerpacích staníc – 5.

Variant č. 2: Územie je rozdelené na dve časti (severnú a južnú); celková dĺžka stokovej siete je 31 414,47 m; počet navrhovaných čerpacích staníc – 4.

Vo variant č. 3 je územie rozdelené na dve časti – obce Košická Polianka a Sady nad Torysou; celková dĺžka stokovej siete je 27 704,8 m; počet navrhovaných čerpacích staníc – 7.

variant č. 3Ako ďalej uvádza autor, zo subjektívneho pohľadu je najvhodnejší variant č. 3, a to z dôvodu, že celé odkanalizované územie je rozdelené na dva logické celky. „Obce Sady nad Torysou a Košická Polianka majú navrhovanú samostatnú stokovú sieť s vlastnou ČOV a teda nie sú závislé na inej stokovej sieti, výstavbu odkanalizovania toho menšieho územia je možné zrealizovať ihneď. Plánovaná IBV v k. ú. Krásna má taktiež samostatnú ČOV. Keďže ide o pomerne veľké územie, je vhodné pre toto územie vybudovať novú ČOV a nenapájať ho na už existujúcu ČOV v Košiciach.“

Tento variant má podľa autora Bc. Adama Repela taktiež najmenšiu dĺžku celej stokovej siete. „Pre detailné porovnanie by bolo potrebné vytvoriť detailnejší návrh všetkých troch variantov a následne ich vyhodnotiť pomocou porovnávacej analýzy, čo však nie je súčasťou tejto práce, nakoľko ide len o štúdiu,“ uzavrel.

 

Zdroj informácií a ilustrácií:

https://www.svf.tuke.sk/?page_id=4623

autor práce: Bc. Adam Repel; Školiteľ: doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.; Konzultant Ing. Michal Mohler

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné úvodné foto: Pixabay.com /galleri/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky