Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Inžinierska cena 2017 pre najlepšiu diplomovú prácu

Marta Bartošovičová

Laureát Inžinierskej ceny 2017 Erik Sianta zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Cieľom celoštátnej súťaže o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt technických univerzít na Slovensku je podpora zvyšovania kvality týchto prác a príprava budúcich projektantov na profesionálnu kariéru autorizovaných inžinierov. Cenu za najlepšiu diplomovú prácu si v 7. ročníku Inžinierskej ceny 2017 odniesol Ing. Erik Sianta za projekt pre realizáciu stavby filmového štúdia.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu sa uskutočnilo na pôde Stavebnej fakulty Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave dňa 6. februára 2018.

Prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov, ktorá je hlavným zriaďovateľom Inžinierskej ceny 2017, konštatoval: „Máme kvalitnú generáciu autorizovaných inžinierov.“ Ďalej, okrem iného, zdôraznil: „Na základe kvality prihlásených prác môžeme vidieť, že dnešní absolventi technických univerzít sú dobre pripravení pre budúci výkon svojej profesie.“

prof. Vladimír Benko, predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov

Na fotografii: prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov, ktorá je hlavným zriaďovateľom Inžinierskej ceny 2017

Cieľom celoštátnej súťaže o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt technických univerzít na Slovensku je podpora zvyšovania kvality týchto prác a príprava budúcich projektantov na profesionálnu kariéru autorizovaných inžinierov. „Jedným z cieľov súťaže je aj podpora tvorivosti a invencie študentov technických univerzít. V budúcnosti by sme preto ocenili, ak by sa zapojilo viac elektrotechnických, ale aj strojárskych fakúlt,“ povedal prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., prezident ABF Slovakia – Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva, ktoré súťaž organizuje.

Výsledky Inžinierskej ceny 2017

Technické fakulty z celého Slovenska prihlásili do 7. ročníka Inžinierskej ceny celkovo 16 diplomových prác, ktoré boli obhájené v akademickom roku 2016/2017. Práce posudzovala a hodnotila porota, zložená z odborníkov z praxe. Zloženie odbornej poroty: Ing. Juraj Nagy, PhD. – predseda poroty, Ing. Veronika Tokárová, Ing. Vladimír Vránsky, Ing. Vladimír Hanzel a Ing. Karol Doboš.

Predložené práce boli hodnotené predovšetkým na základe splnenia nasledujúcich kritérií:

  • originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia 
  • tvorivý prístup k riešenému problému
  • komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

„Všetky prihlásené práce spĺňali atribúty, ktoré sa štandardne vyžadujú pri preberaní projektového zámeru. Na prácach bolo vidieť entuziazmus a osobný vklad študentov. Porota preto mala náročnú úlohu, aby vybrala prácu, ktorá spomedzi ostatných vyčnieva,“ zhodnotil prácu poroty jej predseda Ing. Juraj Nagy, PhD.

Prvenstvo napokon získal Ing. Erik Sianta (Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave) za návrh filmového štúdia. Porota udelila, okrem hlavnej ceny, aj tri čestné uznania bez uvedenia poradia.

Odovzdávanie Inžinierskej ceny 2017 bolo spojené s prezentáciou diplomových prác ocenených študentov a vernisážou výstavy najlepších diplomových a bakalárskych prác.

Zľava: V. Vránsky, J. Nagy, E. Sianta, A. Vargová, V. Benko, D. Stričková a A. Kopáčik

Zľava: Vladimír Vránsky, Juraj Nagy, laureát Inžinierskej ceny 2017 Erik Sianta s vedúcou diplomovej práce Andreou Vargovou, Vladimír Benko, Daniela Stričková,hovorkyňa J&T Real Estate a Alojz Kopáčik

Hlavná cena Inžinierskej ceny 2017:

Filmové štúdio
Ing. Erik Sianta
Vedúca diplomovej práce: Ing. Andrea Vargová, PhD.
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

Čestné uznania:

Alternatívny návrh vyhliadkovej veže na vrchu Tábor
Ing. Peter Michálek
Vedúci diplomovej práce: Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta

Biely Mlyn
Ing. Jakub Gendiar
Vedúci diplomovej práce: Ing. Erik Jakeš, PhD.
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

Návrh obnovy zapojenia priemyselnej haly vo vybranom podniku
Ing. Tomáš Nemčovič
Vedúci diplomovej práce: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky

0 Slovenskej komore stavebných inžinierov (SKSI)

SKSI - Slovenská komora stavebných inžinierov - logo SKSI je stavovskou organizáciou obnovenou v roku 1992 zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. SKSI podporuje práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy a obhajuje ich stavovskú česť. Dbá o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne a v súlade s jeho etikou a spôsobom, ktorý ustanovujú zákony a vnútorné predpisy. Okrem autorizácie vykonáva Komora skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.

 

Informácie poskytla: Katarína Dudáková, Key Communications, s. r. o.

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: SKSI

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky