Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Banská Štiavnica žije architektúrou

VEDA NA DOSAH

Banská Štiavnica /diaľkový pohľad na mesto; Ján Petrik 2012/

Výstava a blok prezentácií siedmych významných predstaviteľov architektonickej tvorby a súvisiacich umení, reflektujúcich ich umeleckú tvorbu. To je súčasťou otváracieho podujatia Schemnitz ARCH+A day 2017, zameraného na popularizáciu a vzájomné priemety architektúry a umení. Druhý ročník tohto podujatia sa koná v termíne 5. augusta – 30. septembra 2017 v prostredí Banskej Štiavnice – lokality Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a Vzdelávacieho a vedecko-výskumného centra pre obnovu architektonického dedičstva (Architectural Research Center on Heritage and Art education – ARCHA).

Tento ročník prináša v priebehu takmer dvoch mesiacov tri zaujímavé aktivity: Schemnitz ARCH+A day, Jesenná univerzita architektúry a Dni európskeho kultúrneho dedičstva – slávnostné ukončenie. Hlavný spoluorganizátor akcie je Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum pre obnovu architektonického dedičstva – ARCHA a tiež Fakulta architektúry STU v Bratislave.

Dramaturgia podujatia vychádza z hlavného cieľa projektu: popularizácia vzájomných priemetov architektúry a súvisiacich umení (vizuálne umenie, scénografia, divadlo, film, hudba a literatúra). Autor koncepcie projektu prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. a kurátorka výstavy doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. stvárnili svoj zámer predstaviť presahy a súvislosti architektúry (architekti Henrieta Moravčíková a Peter Nižňanský) a dizajnu (dizajnér David Karásek) s inými druhmi umenia. V roku 2017 sa prezentujú zástupcovia výtvarného umenia a scénického výtvarníctva (Slavomír Bachorík a Lucia Škandíková), ale aj predstavitelia filmovej tvorby o architektúre (Bedřich Ludvik) či predstavitelia umení, ktoré zdanlivo s architektúrou nesúvisia (hudobná tvorba). Prezentujú napr. spoločné princípy teórie a kompozície v hudobnej a architektonickej tvorbe (Norbert Bodnár).

Zámerom projektu je predstaviť umelcov žijúcich či tvoriacich v regióne Banskej Štiavnice (Peter Nižňanský a Slavomír Bachorík), umelcov s celoslovenskou pôsobnosťou (Norbert Bodnár), ako aj s medzinárodným presahom (Lucia Škandíková, Henrieta Moravčíková) či významných zahraničných umelcov a autorov (Bedřich Ludvik , David Karásek). V dramaturgii podujatia majú zastúpenie autori, ktorý sú už dostatočne v povedomí verejnosti, ako aj mladšia umelecká generácia, ktorých tvorba (s významnými úspechmi a oceneniami) nie je zatiaľ verejnosti všeobecne známa:

Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, uznávaná osobnosť v oblasti teórie a kritiky súčasnej architektúry, je dvojnásobnou nositeľkou Ceny Literárneho fondu a dvojnásobnou laureátkou Ceny Martina Kusého za teoretické dielo v oblasti architektúry.

Mgr. A. David Karásek, významný český dizajnér, autor mobiliáru a dizajnérskych výrobkov pre verejné priestory, ktoré našli uplatnenie nielen v Českej a Slovenskej republike, ale aj na olympiáde v Rio de Janeiro. Nositeľ významných ocenení (Eco City Grand 1995, Národná cena za dizajn 1996, Excelentný Dizajn 2002, 2004).

Bedřich Ludvik, český dramaturg, spisovateľ, textár, hudobný skladateľ, scenárista a režisér. Autor a režisér filmu o architektúre pražských veží (Praha město věží).

Ing. arch. Peter Nižňanský, architekt, od roku 1994 pôsobiaci v Banskej Štiavnici. Autorsky sa podieľal na viacerých obnovách výnimočných historických architektúr v Banskej Štiavnici (Starý zámok, Kalvária).

Mgr. A.  Slavomír Bachorík, výtvarník a pedagóg, známy tvorbou sklených plastík, svetelných objektov, ale aj drevených „architektonických“ skulptúr, ktorý je aj scénickým výtvarníkom, kde získal viacero ocenení. Pravidelne vystavuje vo významných európskych galériách (Viedeň, Rím, Florencia).

Norbert Bodnár, slovenský hudobný skladateľ, s výrazným zmyslom pre hudobnú obrazotvornosť. Autor viacerých opier, baletov a symfónií. Pôsobí aj ako pedagóg hudobnej teórie a kompozície.

Mgr. A. Lucia Škandíková, scénická výtvarníčka. Venuje sa divadelnej a filmovej scénografii, v autorskej tvorbe sa zameriava na dokumentárne divadlo, inštalácie a dizajn. Ako scénografka realizovala predstavenia tak v Českej republike (ND Praha, Stavovské divadlo), ako aj v Európe (Slovinsko, Estónsko). Svoju tvorbu prezentovala aj na Pražskom quadrienále.

Okrem iného, si projekt kladie za cieľ vytvorenie komunikačnej, popularizačnej a vzdelávacej platformy medzi umeleckým a akademickým prostredím, protagonistami súčasného umenia, architektúry a dizajnu s verejnosťou. Jeho cieľom je tiež obohatiť a prehĺbiť aktuálnu umeleckú diskusiu na Slovensku, vzdelávanie odbornej aj laickej verejnosti a popularizovať vzájomné priemety architektúry, dizajnu a súvisiacich umení v prostredí Banskej Štiavnice.

Námestie sv. Trojice, Banská Štiavnica /Ján Petrik/

Druhým podujatím je Jesenná univerzita architektúry, v termíne 10. – 17. septembra 2017. Už 7. ročník workshopu pre študentov odborov architektúra, dejiny umenia, pozemné stavby, geodézia a etnológia je venovaný dokumentácii ľudovej architektúry v BŠ regióne.  Osvedčený tím pedagógov a odborných lektorov z rôznych odborov bude počas tohto týždňa priamo v teréne realizovať terénny prieskum a dokumentáciu vybraných objektov v lokalitách Beluj, Prenčov a Sv. Anton. Súčasťou podujatia sú aj odborné prednášky a verejná prezentácia výsledkov JUA vo výstavných priestoroch objektu ARCHA.

Záverečným podujatím ARCH-A days 2017 je slávnostné ukončenie Dní európskeho kultúrneho dedičstva, v termíne 28. 9. – 30. 9. 2017. Podujatie otvorí verejná tlačová beseda organizačného výboru DEKD (28. 9. 2017) v priestoroch ARCHA, ktorá predovšetkým predstaví súhrn aktivít na území Slovenska v rámci DEKD. Súčasťou akcie bude aj vyhlásenie súťaže Národného komitétu ICOMOS Slovensko: „Dedičstvo pre budúcnosť“, ocenenie aktivít z oblasti ochrany pamiatkového fondu, ktoré sú  výrazným prínosom k ochrane, obnove a prezentácii kultúrneho dedičstva Slovenska so spoločenským dosahom. Súčasťou súťaže je aj vyhlásenie „ohrozenej pamiatky roka“, za účelom získania spoločenskej podpory na jej záchranu.

 

Informácie sprostredkoval: prof. Pavel Gregor, PhD.

Foto: http://www.banskastiavnica.sk/o-meste/multimedialna-galeria.html

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky