Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Silný priemysel má kľúčový význam pre európsku prosperitu a vyžaduje kapitálové investície

VEDA NA DOSAH

Obálka publikácie: Technology infrastructures. Commission staff working document

Technológie sú čoraz zložitejšie a inovácie založené na technológiách si vyžadujú podstatne vysoké kapitálové investície. Európska komisia publikovala pracovný dokument, ktorý analyzuje príležitosti na financovanie infraštruktúr pre kľúčové technologické odvetvia.

Jednou z hlavných prekážok priemyselnej transformácie je nedostatočné financovanie infraštruktúr pre kľúčové technologické odvetvia. Rastúca komplexnosť a interdisciplinárna povaha technológií sťažuje priemyslu, aby naplno využil svoj inovačný potenciál, a tiež vyžaduje pochopenie netechnologických aspektov. Rozvíjať a testovať tieto prototypy si vyžaduje prístup k najmodernejším a interdisciplinárnym technologickým infraštruktúram, ktoré si nemôže samostatne každý financovať.

Pracovný dokument Európskej komisie

Riaditeľstvo EK pre priemyselné technológie, ktoré je súčasťou DG RTD, publikovalo pracovný dokument, analyzujúci príležitosti na financovanie infraštruktúr pre kľúčové technologické odvetvia. Pomocou príkladov regionálnych, národných a európskych podporných finančných mechanizmov zdôrazňuje analýza dôležitosť existencie infraštruktúr pre prelomové inovácie, posilňovanie užšej spolupráce rôznych hodnotových reťazcov a ich aktérov, ako aj prehlbovanie priemyselnej základne prostredníctvom vytvárania spin-off podnikov.

Tvorba a využívanie technológií, podiel celkového vývozu. Porovnanie podľa krajín/regiónov v roku 2015


Zdroj: Technology infrastructures. Commission staff working document 

Testovanie prototypov je finančne náročné

Nové a inovatívne technológie, ako sú napríklad riešenia bezpečnosti cestnej premávky alebo multi-materiálna 3D tlač, musia byť pred úspešným vstupom na trh testované. Medzi technologické infraštruktúry patria zariadenia, vybavenie, možnosti a podporné služby, v ktorých môžu priemyselní aktéri nájsť podporu pri komercializácii nových výrobkov, procesov a služieb v úplnom súlade s predpismi EÚ. Tieto technologické infraštruktúry si vyžadujú vysoké investície pri budovaní a udržiavaní stavu techniky. Analýza poukazuje na veľké regionálne rozdiely, pokiaľ ide o finančnú podporu, roztrieštenosť, riziko duplicity a ťažkosti na národnej úrovni s prístupnosťou.

Program Horizon Europe – Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu

Návrh Európskej komisie pre nadchádzajúci rámcový program pre výskum a inovácie, Horizon Europe, podporuje silné angažovanie všetkých aktérov v procesoch tzv. spoločného formovania (co-designing) a spoločného vytvárania (co-creating) nového rámcového programu, predovšetkým v jeho budúcom pilieri II: Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu. Pracovný dokument by mal slúžiť na orientáciu v problematike a podklad pre diskusie v tomto procese.

Program Horizon Europe bude podporovať európsky ekosystém výskumných infraštruktúr, pokrývajúc všetky kľúčové podporené technológie, s cieľom dostať európske inovácie na trh. Zároveň sú hľadané synergie medzi programom Horizon Europe, programom Digitálna Európa a Európskym fondom regionálneho rozvoja (ERDF).

Táto publikácia naznačuje, že EÚ spolu s členskými štátmi môže mať ambicióznejšiu a spoločnú víziu na podporu rozšírenia priemyslu a šírenia technológií na úrovni EÚ. Identifikuje tiež kľúčové štyri výzvy, ktoré je potrebné riešiť, aby sa vytvoril rámec technologickej infraštruktúry, ktorý pomôže európskemu priemyslu uspieť na globálnych trhoch: stanovenie priorít, viditeľnosť, prístupnosť a vytváranie sietí.

Tento 56 stránkový dokument si môžete stiahnuť v anglickom jazyku tu.

Dokument bol publikovaný 20. 5. 2019

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Technology infrastructures. Commission staff working document 

SLORD

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky