Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prešovská univerzita v Prešove otvorila vedecký park

VEDA NA DOSAH

nové laboratórium

Prešovská univerzita v Prešove (PU) dňa 15. mája 2018 slávnostne uviedla do prevádzky novú modernú budovu Unipolab so špičkovou prístrojovou a laboratórnou technikou. Investícia presiahla výšku 4 mil. eur.

Prioritou je kvalitný výskum

Veda a výskum majú na Prešovskej univerzite silné postavenie, o čom svedčia aj výsledky v tejto oblasti. Z tých najznámejších možno spomenúť vyšľachtenie nového druhu mäty piepornej „Kristínka“ s vysokým obsahom mentolu. Alebo priznanie patentu za vypracovanie unikátnej technológie izolácie prírodných látok z plodov liečivých rastlín, či zaznamenanie nového invázneho škodcu napádajúceho nezrelé ovocie, muchy Drosophila suzukii. Podmienky pre vedecko-výskumnú činnosť univerzita permanentne skvalitňuje a aj za týmto účelom sa zapojila do projektu „Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií,“ na ktorej participuje spoločne s Technickou univerzitou v Košiciach a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rámci neho došlo k vybudovaniu nových výskumných priestorov, v ktorých budú koncertované výskumné aktivity.

otvorenie nového laboratória„Táto budova, ktorá je súčasťou vedeckého parku, je nielen príkladom akademickej a vedeckovýskumnej spolupráce troch najväčších univerzít na východe Slovenska, ale je veľmi významným krokom pre ďalšie uberanie sa vedy a výskumu na Prešovskej univerzite,“ uviedol na slávnostnom otvorení rektor PU Peter Kónya. „Európske regióny sa nezaobídu bez silnej univerzity, v Prešovskom kraji je takou práve Prešovská univerzita. Som veľmi rád, že dnešný deň prispeje k pozdvihnutiu vedy a výskumu v tomto kraji, ale aj na celom východnom Slovensku,“ zdôraznil Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jeho slová následne doplnil predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, ktorý zaželal všetkým vedeckým pracovníkom, pedagógom, ale aj študentom veľa tvorivosti a kvalitných vedeckých výstupov.

Viac ako 4 mil. eur

Schválené rozpočtové výdavky na daný projekt pre Prešovskú univerzitu predstavujú čiastku viac ako 4 mil. eur. „Finančné prostriedky boli proporčne rozdelené medzi výstavbu nových výskumných priestorov Unipolab (cca 1,9 mil. eur) a obstarávanie špičkovej prístrojovej a laboratórnej techniky. V menšej miere tiež na zabezpečenie výskumných, prevádzkových a administratívnych aktivít projektu,“ vysvetlil finančné krytie Peter Adamišin, prorektor PU pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality. Dodal, že projekt je financovaný zo štrukturálnych fondov s 5 % podielom univerzity.

Moderná vedecká infraštruktúra

Nové výskumné priestory sú vybavené modernou technikou v celkovej hodnote takmer 2 mil. eur. Z prístrojovej a laboratórnej techniky má z finančného hľadiska dominantné postavenie plne automatizované experimentálne zariadenie Dynacool, umožňujúce dosiahnutie nízkych teplôt až do 2 Kelvinov (-265 °C) a magnetických polí do 9 Tesla, ktoré na svoj chod nepotrebuje dopĺňanie kryogénnych kvapalín na chladenie. „Prístroj zabezpečuje merania tepelnej kapacity, transportu elektrického náboja, ako aj transportu tepla. Pomocou neho je taktiež možné určovať magnetické vlastnosti materiálov, čo poskytuje pedagógom i študentom možnosť využiť najmodernejšie metódy a vedecké poznatky priamo pri výučbe,“ objasnil Marián Reiffers, vedúci Centra aplikovaného výskumu a inovácií PU. Zariadenie Dynacool je takmer nepretržite využívané, vzhľadom na to, že je možné ovládať ho aj na diaľku, čo v konečnom dôsledku umožňuje efektívne prinášať experimentálne výsledky pre naplnenie cieľov výskumu v oblasti environmentálneho inžinierstva.

„V sekcii EcoChem Unipolabu PU sa taktiež nachádza komplex prístrojového zariadenia na extrakciu, izoláciu organických látok z rastlinného materiálu a ich kvalitatívno-kvantitatívnu charakterizáciu,“ doplnil Ruslan Mariychuk z Katedry ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV). Ako uviedol, ďalšie využitie zariadenia je v oblasti zelenej syntézy nanočastíc kovov. Široké možnosti uplatnenia analytického systému sú aj v rámci environmentálnej chémie, ktorej sa venujú viacerí pracovníci Katedry ekológie FHPV PU, a tiež chémie materiálov.

otvorenie nového laboatória

Výskum v oblasti prírodných vied

Budova Unipolab bude slúžiť prevažne na výskum v oblasti prírodných vied. Do projektu sú zapojené viaceré katedry, ako Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Katedra fyziky, matematiky a techniky, Katedra ekológie FHPV PU či  Katedra environmentálneho manažmentu Fakulty manažmentu PU. „Nová infraštruktúra výrazne posilňuje konkurencieschopnosť našej univerzity v oblasti výskumu a transferu inovácií do praxe. Moderné vybavenie nám v tom pomôže, lebo vytvára podmienky na produkciu špičkových vedeckých výsledkov,“ konštatoval dekan FHPV René Matlovič.

Úžitková plocha vedeckovýskumných priestorov je 834 m2, pričom v budove sa nachádza 7 laboratórií, a s tým súvisiace miestnosti ako váhovňa, prípravovňa, kancelárie, technické miestnosti, spolu 24 miestností. V rámci projektu bolo vybudovaných aj 10 nových parkovacích miest.

 

Informácie a foto poskytla: Anna Polačková, hovorkyňa Prešovskej univerzity v Prešove

Redigovala: ZVČ

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky