Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Poznáme víťazov súťaže METALURGIA 2018 – sekcia Materiály

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /technológie/; zdroj: Pixabay.com

Analýza mikroštruktúry podeutektických silumínov využívaných v automobilovom priemysle je víťaznou prácou v rámci Študentskej vedeckej odbornej konferencie METALURGIA 2018 v sekcii Materiály.

Jej autorom je Bc. František Kromka z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Teoreticky spracoval poznatky o zliatinách typu Al-Si podeutektického charakteru z hľadiska ich mikroštruktúrneho zloženia a faktorov vplývajúcich na morfológiu daných štruktúrnych zložiek. Ďalej rozobral možnosti pozorovania mikroštruktúr zliatin typu Al-Si a analýz ich fázového zloženia. V experimentálnej časti tejto práce boli spracované výsledky pozorovania podeutektických zliatin AlSi7Mg0,3 a AlSi7MgCu0,5. Bol sledovaný charakter ich mikroštruktúry pomocou svetelnej a elektrónovej mikroskopie, ako aj stanovené ich fázové zloženie pomocou röntgenovej difrakcie na urýchľovači častíc v DESY v Hamburgu.

Na druhom mieste v sekcii Materiály skončil Kamil Kołtało (SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF MATERIALS ENGINEERING AND METALLURGY) s jeho prácou Modeling of the injection molding process of the gear in Autodesk Moldflow Adviser (Modelovanie procesu vstrekovania prevodovky v aplikácii Autodesk Moldflow Adviser). Predmetom tejto práce je modelovanie procesu tvorby vstrekovacieho zariadenia vyrobeného z termoplastu. Na tento účel bol použitý softvér SOLIDWORKS s cieľom vytvoriť CAD model a softvér AUTODESK MOLDFLOW, ktorý má vykonať počítačové simulácie procesu vstrekovania a analýzu procesu a jeho výsledkov. Výber materiálu použitého pri výskume sa uskutočnil v programe CAMPUS. Injekčná simulácia bola vykonaná s prihliadnutím na umiestnenie bodu vstrekovania a rôznych parametrov procesu. Výsledky numerických analýz výroby ozubených kolies umožnili získať vhodné, kvalitne tvarovateľné a optimalizované spracovacie parametre.

Ekologické inhibítory korózie v potravinárskom priemysle je názov práce, ktorá skončila na 3. mieste. Jej autorom je Bc. Lukáš Veselovský (Fakulta materiálov metalurgie a recyklácie TUKE). V tejto práci sa zameral na ekologické inhibítory korózie. „Mojim cieľom bolo navrhnutie a testovanie akceptovateľných prírodných inhibítorov korózie s potenciálom využitia v potravinárskom priemysle.“

 

Súťaž METALURGIA 2018 usporadúva Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, ktorá tak nadväzuje na svoju dobrú, už niekoľkoročnú tradíciu. Súťažné práce študentov v rámci vedeckej odbornej činnosti boli predstavené na Študentskej vedeckej odbornej konferencii, ktorá sa uskutočnila 11. apríla 2018.

 

Informácie poskytla: doc. RNDr. Mária Heželová, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky