Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Poprad sa zaradil medzi lídrov v oblasti Smart Cities nielen na Slovensku

VEDA NA DOSAH

Námestie sv. Egídia, Poprad

Spolupráca mesta Popradu so Slovenskou technickou univerzitou v rámci spoločného partnerstva otvorila Popradu prístup nielen k najnovším poznatkom a skúsenostiam v Európe, ale aj k finančným zdrojom na podporu ich implementácie.  Mesto Poprad získalo vynikajúcu šancu v priamej spolupráci s najúspešnejšími smart (rozumnými) mestami v Európe implementovať projekt zameraný na predchádzanie negatívnym dôsledkom otepľovania a poskytovanie kvalitnejších služieb obyvateľom a zvyšovanie kvality života v mestskom prostredí prostredníctvom nasadenia smart riešení a technológií.Tak sa Poprad zaradil medzi lídrov v oblasti Smart Cities nielen na Slovensku.

Aj keď Poprad nepatrí medzi najväčšie mestá Slovenska, čo sa týka počtu obyvateľov, je príkladom pre ostatné mestá na Slovensku, ktoré sa aktívne rozvíjajú ako rozumné mestá (smart cities). Poprad upútal tým, že sa odlišuje svojim smart prístupom k rozvoju. Aktívne využil svoje zdroje a kapacity a integroval smart prístupy priamo do svojich strategických rozvojových dokumentov, kde nové technológie a z nich plynúce služby nechápe ako hlavný cieľ a účel, ale len ako nástroj, ktorý vo výsledku má viesť ku lepším službám a kvalitnejšiemu životu svojich obyvateľov.

Infografika Smart Cities

Poprad najlepšie m(i)esto na život a podnikanie

Mesto Poprad ešte v roku 2016 schválilo svoju stratégiu „smart“ rozvoja ako súčasť programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Rôznorodé už zrealizované projekty svedčia o tom, že to mesto Poprad s naplnením svojej vízie „Poprad najlepšie m(i)esto na život a podnikanie“ myslí vážne. Dokazuje to aj nadviazaná spolupráca so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, ktorá je najväčšou technickou univerzitou na Slovensku. STU v Bratislave prostredníctvom špičkového pracoviska SPECTRA Centrum excelencie EÚ poskytla mestu širokú skupinu expertov, ktorí mestu aktívne pomáhajú pri plánovaní, ale i realizácii rozvojových projektov v meste. Spoluprácu, ale i jej výsledky zhodnotil Igor Wzoš, ktorý ako zástupca mesta Poprad stál pri zrode tejto spolupráce „Začatie úspešnej spolupráce mesta Poprad a expertov SPECTRA Centra excelencie EÚ bolo prirodzené, keďže sa spojila dynamická a odhodlaná samospráva so skupinou expertov, ktorí majú bohaté skúsenosti. Že ide o spoluprácu, ktorá prináša ovocie a konkrétne výsledky dokazuje nielen stratégia smart rozvoja mesta Poprad, ktorú SPECTRA pomáhala tvoriť, ale i konkrétne medzinárodné projekty BhENEFIT a Making City, ktoré mesto Poprad spoločne s STU realizuje“.

Projekt BhENEFIT

bol podporený z programu CENTRAL EUROPE, sa zameriava na riešenie problematiky udržateľného manažmentu územia historických jadier miest a v Poprade sa zameriava na problematiku energetickej optimalizácie. V rámci projektu sú monitorované teplotné parametre tzn. teplota rôznych povrchov v rôznom čase v priebehu dňa na vybraných územiach mesta. Získané poznatky pomôžu lepšie a efektívnejšie navrhovať opatrenia, ktoré zmierňujú, eliminujú alebo naopak v zimnom období využívajú prehrievanie zastavaného územia a optimalizujú energetickú spotrebu, čo významne prispieva ku efektívnosti, kvalite a komfortu využívania verejných priestorov v meste Poprad. „Hoci je mesto Poprad bránou do Tatier, vďaka klimatickej zmene musí rovnako ako ďalšie mestá vo svete čeliť problému prehrievania. Vďaka projektu BhENEFIT získava mesto efektívny nástroj, ktorý umožní plánovať a realizovať opatrenia energetickej optimalizácie nielen historického jadra mesta, čo je v prospech tak efektívnosti nákladov mesta na prevádzku budov, tak aj obyvateľov mesta, ktorí získajú príjemné verejné priestory“ takto hodnotí projekt BhENEFIT architekt Martin Baloga, ktorý sa ako miestny expert spolupodieľa na jeho realizácii.

Projekt Making City

Realizácia stratégie smart mesta si vyžaduje i zmenu v spôsobe riadenia mesta a koordinácie aktivít a projektov, a práve na túto oblasť sa zameriava projekt Making City, ktorý mesto Poprad spolu s STU a viac ako tridsiatimi medzinárodnými partnermi z celej Európy štartuje na začiatku decembra 2018. Projekt je podporený programom HORIZON 2020, čo je najprestížnejší program Európskej únie a len málo miest na Slovensku sa môže projektom v tomto programe pochváliť. Igor Wzoš dopĺňa „v priebehu nasledujúcich 5 rokov bude mesto Poprad za pomoci STU čerpať skúsenosti a príklady realizácií projektov Smart City z viacerých európskych krajín a to najmä z Fínska, Španielska a Holandska“. Aj na základe nich následne mesto Poprad pripraví zmeny vo vlastnom fungovaní a v prístupe ku riadeniu rozvoja mesta. „Som veľmi rád, že spoločne s mojimi kolegami môžeme pomôcť mestu Poprad na jeho ceste rozumného (smart) mesta a využiť naše skúsenosti a znalosti, ktoré sú úspešne využívané vo svete aj u nás doma na Slovensku, v prospech miestnych obyvateľov mesta Poprad“ povedal o spolupráci profesor Maroš Finka zo SPECTRA Centra excelencie EÚ pri STU. Toto centrum tiež spolupracuje na tvorbe novej časti mesta Šanghaj ako vzorového modelu ekospoločnosti 21. storočia prostredníctvom spoločného vedeckovýskumného a plánovacieho centra Čínsko-európskej akademickej aliancie pre udržateľný smart rozvoj a inovácie ktorej je spolukoordinátorom)

Tieto kroky Popradu sú príkladom, že i na Slovensku máme mestá, ktoré úspešne vykročili na cestu rozumných (smart) miest a že nové technológie nie sú cieľom, ale nástrojom, ktoré vo výsledku prinášajú kvalitnejší a lepší život v našich mestách.

 

Informácie poskytla: Mgr. Silvia Ondrejičková, PhD., vedecko-výskumný tajomník, Ústav manažmentu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Foto zdroj: Mesto Poprad fotogaléria

Infografika: https://smartcity.brussels/the-project-definition

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

 

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.