Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nižšie investície do dopravnej infraštruktúry brzdia modernizáciu dopravnej siete EÚ

VEDA NA DOSAH

Obálka publikácie: Na ceste k úspešnému odvetviu dopravy v EÚ: problémy, ktorými sa treba zaoberať (Situačná správa)

Podľa novej situačnej správy Európskeho dvora audítorov zlepšenie mobility a dopravy je základným kameňom európskej integrácie, ale nižšie investície do dopravnej infraštruktúry brzdia modernizáciu dopravnej siete EÚ.

Doprava priamo ovplyvňuje každodenné životy všetkých občanov EÚ a je strategickým odvetvím hospodárstva EÚ, pričom dopravné služby poskytujú približne 11 miliónov pracovných miest. Rozvoj dopravnej infraštruktúry EÚ si vyžaduje značné finančné výdavky. Európska komisia odhaduje celkové investičné potreby v tejto oblasti na zhruba 130 mld. EUR ročne, s výnimkou údržby dopravnej infraštruktúry. Audítori zistili, že EÚ dosiahla pokrok v oblasti rozvoja infraštruktúry a otvárania vnútorného dopravného trhu, no upozorňujú na to, že na ceste k zlepšenej mobilite v rámci Únie potrebuje EÚ vyriešiť šesť kľúčových výziev. Týkajú sa prideľovania zdrojov podľa cieľov a priorít, lepšieho plánovania, údržby infraštruktúry, účinného presadzovania, presunu prepravy tovaru z ciest a zabezpečenia pridanej hodnoty EÚ. Táto správa obsahuje aj prehľad kľúčových údajov o odvetví dopravy v EÚ, investičných potrieb a dostupných finančných prostriedkov, ako aj súčasný stav piatich hlavných druhov dopravy: cestnej, železničnej, leteckej, vnútrozemskej vodnej a námornej dopravy.

Dĺžka diaĺníc v EÚ 28 v rokoch 2005 až 2016 v km
Zdroj: Na ceste k úspešnému odvetviu dopravy v EÚ: problémy, ktorými sa treba zaoberať (Situačná správa)

Samotná transeurópska dopravná sieť TEN-T, integrovaná multimodálna dopravná sieť, ktorá umožňuje rýchly a jednoduchý presun ľudí a tovaru v EÚ, bude v období 2021 až 2030 podľa odhadov predstavovať náklady vo výške približne 500 mld. EUR pre základnú sieť a po započítaní súhrnnej siete a ďalších zvýšení dopravných investícií dosiahne táto suma približne 1,5 bilióna EUR.

Zodpovednosť za rozvoj, financovanie a vybudovanie dopravnej infraštruktúry nesú predovšetkým členské štáty. EÚ poskytuje podporu pre dopravnú politiku prostredníctvom skupiny nástrojov financovania v celkovej hodnote približne 193 mld. EUR na obdobie 2007 – 2020. Audítori upozorňujú na to, že rýchlosť rozvoja infraštruktúry medzi krajinami EÚ sa líši a kvalita a dostupnosť infraštruktúry stále v niektorých oblastiach zaostávajú, a to najmä vo východných regiónoch. Vzhľadom na obmedzenú dostupnosť verejných finančných prostriedkov po hospodárskej kríze v roku 2008 sa zvýšené investície súkromného sektora do strategickej dopravnej infraštruktúry považujú za zásadne dôležité na odstránenie investičného sklzu v dopravnej infraštruktúre.

Tabuľa osobokilometrov

Zdroj: Na ceste k úspešnému odvetviu dopravy v EÚ: problémy, ktorými sa treba zaoberať (Situačná správa)

„EÚ a členské štáty dosiahli pokrok v oblasti rozvoja infraštruktúry, no musia vynaložiť ešte viac úsilia na to, aby vyriešili známe a budúce výzvy, pred ktorými stojí odvetvie dopravy,“ uviedol Ladislav Balko, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Modernizáciu dopravnej siete EÚ zdržujú znížené investície do dopravnej infraštruktúry, pričom priemerná úroveň investícií je výrazne nižšia, než je potrebné.“

Odvetvie dopravy zároveň produkuje približne jednu štvrtinu všetkých emisií skleníkových plynov a stáva sa jednou z hlavných výziev z hľadiska plnenia celkových cieľov EÚ v oblasti dekarbonizácie vzhľadom na to, že emisie z dopravy začali po roku 2014 opäť rásť. Audítori poznamenávajú, že opatrenia na zrýchlenie dekarbonizácie dopravy už boli navrhnuté.

Okrem toho automatizácia, digitalizácia a spoločné využívanie mobility predstavujú rýchlo sa rozširujúce trendy, ktoré majú potenciál zefektívniť dopravné systémy. Audítori však zdôrazňujú, že nové technológie a modely mobility prinášajú aj problémy súvisiace s udržateľnosťou legislatívneho rámca, ochranou súkromia, bezpečnosťou, zodpovednosťou a bezpečnosťou osobných údajov.

Pridelené rozpočtové prostriedky na obdobie rokov  2007 až 2020
Zdroj: Na ceste k úspešnému odvetviu dopravy v EÚ: problémy, ktorými sa treba zaoberať (Situačná správa)

EÚ musí vo všeobecnosti riešiť týchto šesť výziev, pred ktorými stojí odvetvie dopravy:

1) prideľovanie dostupných zdrojov podľa relevantných a dosiahnuteľných cieľov a priorít,
2) zavedenie účinných nástrojov presadzovania na úrovni EÚ s cieľom zabezpečiť, že rozhodnutia členských štátov v oblasti infraštruktúry budú viac zosúladené s prioritami EÚ, pričom mimoriadna pozornosť sa venuje cezhraničným úsekom,
3) zameranie financovania z prostriedkov EÚ na priority s najvyššou európskou pridanou hodnotou,
4) zlepšenie plánovania, vykonávania a monitorovania projektov financovaných z prostriedkov EÚ,
5) zabezpečenie, aby sa dopravná infraštruktúra náležite udržiavala a aby bola udržateľná,
6) zvýšenie úsilia na presun väčšieho objemu tovaru z cestnej dopravy.

Táto situačná správa, ktorú vypracoval Európsky dvor audítorov obsahuje opis a analýzu opatrení, ktoré EÚ uskutočňuje v oblasti dopravnej politiky. Tím sa zameral na investície do infraštruktúry financované z rozpočtu EÚ a prezentujeme prierezové témy, ktoré boli určené i pri nedávnych auditoch v rámci piatich hlavných druhov dopravy: v cestnej, železničnej, leteckej, vo vnútrozemskej vodnej doprave a v námornej doprave. Prostredníctvom poskytnutia jasných a dostupných informácií, má táto situačná správa motivovať zainteresované strany, aby zlepšili opatrenia a/alebo ich lepšie koordinovali s cieľom pridať hodnotu úsiliu EÚ o splnenie jej cieľov v oblasti dopravnej politiky. Správa bola uverejnená na stránke  EU Booshop 12. 10. 2018.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Na ceste k úspešnému odvetviu dopravy v EÚ: problémy, ktorými sa treba zaoberať (Situačná správa)

Tlačová správa ECA Press 6. 12. 2018

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky