Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Riziká pri výrobe nanomateriálov

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Zdroj https://healthy-workplaces.eu/sk

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, (EU-OSHA) uskutočňuje v rokoch 2018 až 2019 celoeurópsku kampaň na podporu prevencie pred rizikami, ktoré predstavujú nebezpečné látky na pracoviskách. Cieľom je znížiť prítomnosť nebezpečných látok a mieru expozície týmito látkami na pracoviskách, na základe zvyšovania povedomia o rizikách a účinných spôsoboch, ako im predchádzať. Jedným z nich sú aj nanomateriály na pracoviskách.

Čím sú nanomateriály nebezpečné?

Vyrábané nanomateriály sú materiály, v ktorých najmenej 50 % častíc má jeden alebo viac rozmerov od 1 do 100 nm. Najmenšie nanočastice sú veľkosťou porovnateľné s atómami a molekulami. Účinky nanomateriálov na zdravie závisia od ich vlastností, napríklad z akého materiálu pozostávajú, veľkosti, tvaru a rozpustnosti častíc a ich povrchových vlastností. Účinky nanomateriálov na zdravie sú rovnakého typu ako v prípade väčších častíc identického materiálu, môže však dochádzať aj k iným účinkom. Hlavné formy expozície v prípade nanomateriálov sú vdýchnutie a dermálna expozícia.

Expozíciu nanomateriálom je potrebné kontrovať a expozície sa musia udržiavať hlboko pod prahovými limitnými hodnotami, ktoré platia pre materiál v rozmernej forme (pozostávajúci z väčších častíc, ktorý však môže obsahovať aj nanočastice) pri uplatňovaní zásady predbežnej opatrnosti.

V priemyselných procesoch je výhodou, ak sa s nanomateriálmi dá manipulovať, napríklad v kašovitej forme alebo vo forme pasty, alebo ak ich možno uchovávať v uzavretých priestoroch na zníženie emisií a expozície pracovníkov nanomateriálmi. V zložitejších situáciách sa odporúča požiadať o odbornú pomoc.

Nanotechnológie sa rýchlo rozvíjajú, rovnako ako aj poznatky o rizikách, ktoré zahŕňajú. Pracovníci, zamestnávatelia a odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorí sa zaoberajú nanočasticami na pracovisku, musia preto držať krok s týmto vývojom.

Čo sú vyrábané nanomateriály?

Vlastnosti nanomateriálov vyplývajú z ich malých rozmerov, ale aj z ich pomerne veľkej povrchovej plochy, tvaru, rozpustnosti, chemického zloženia, funkcionalizácie povrchov a povrchovej úpravy. Vďaka týmto vlastnostiam sú pre vedu stále zaujímavejšie a používajú sa pri vývoji nových výrobkov a technológií. V oblasti medicíny nanomateriály vzbudili záujem napríklad z hľadiska ich potenciálu ako nosiča na doručenie liekov k cieľovým orgánom a na účely zobrazovania (napr. magnetické nanočastice oxidu železitého). Vyvíjajú sa nanomateriály s novými vlastnosťami aplikovaním rôznych druhov náterov na povrch nanočastíc.

Niektoré príklady nanomateriálov:

• Nanooxid titaničitý sa používa ako UV absorbér napríklad v kozmetických výrobkoch, farbách a náteroch na okenných sklách.

• Grafén je tenká a mimoriadne pevná monoatómová vrstva uhlíka s veľmi dobrou vodivosťou a veľkým potenciálom v niektorých priemyselných oblastiach, najmä v elektronike.

• Uhlíkové nanorúrky majú vlastnosti, ktoré sú zaujímavé v elektrotechnickom priemysle. Používajú sa aj na posilnenie rôznych druhov materiálov, napríklad v stavebníctve, a používajú sa v obrazovkách počítačov založených na organických svetlo emitujúcich diódach (OLED).

• Nanostriebro sa používa napríklad v medicíne, kozmetike, potravinách a ako antiseptická látka v rôznych aplikáciách, ako napríklad farby a nátery, odevy, obuv a výrobky pre domácnosť.

• Kvantové body sú polovodiče, ktoré sú obzvlášť zaujímavé v súvislosti s rôznymi aplikáciami, napríklad lekárske zobrazovanie, diagnostika a elektronické výrobky.

Existuje len málo dôkazov týkajúcich sa vplyvu na zdravie ľudí po expozícii vyrábaným nanomateriálom. Existuje však množstvo dôkazov o tom, že expozícia látkami znečisťujúcimi ovzdušie, ktoré obsahujú prirodzene vytvorené nanočastice – napríklad zváračské dymy, výfukové plyny zo vznetových motorov a iné druhy dymu – môže byť rôznym spôsobom nebezpečná.

Na hodnotenie rizika nanomateriálov sú k dispozícii rôzne druhy nástrojov a podpory. Prehľad sa nachádza v dokumente Európskej komisie Usmernenie týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred potenciálnymi rizikami súvisiacimi s nanomateriálmi v práci.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webových sídlach Európskej chemickej agentúry, Svetovej zdravotníckej organizácie a Organizácie pre hospodársku spoluprácu.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Úrad pre vydávanie publikácií EÚ

Zdroj titulný obrázok: https://healthy-workplaces.eu/sk

Všetky odkazy a podrobnejšie informácie sa uvádzajú v článku o nanomateriáloch na webovom sídle
OSHwiki: https://oshwiki.eu/wiki/Nanomaterials 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky