Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prekonanie bariér pre komerčné využitie nanokvapalín

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto: nanotechnológie

Nanokvapaliny sú definované ako kvapaliny obsahujúce nanometrové nanočastice so zvýšeným efektom prenosu tepla. Nanočastice zlepšujú efektívnu výmenu tepla a uchovávanie tepelnej energie. Napriek obrovskému úsiliu vynaloženému v oblasti výskumu a vývoja nanokvapalín v poslednom desaťročí stále existujú významné prekážky pre ich prijatie na trhu prostredníctvom komerčnej implementácie v priemyselných aplikáciách.

Problematikou ako odstrániť tieto prekážky sa zaoberá projekt Prekonanie bariér pre komerčné využitie nanokvapalín (NANOUPTAKE) (Overcoming Barriers to Nanofluids Market Uptake). Zodpovedným riešiteľom za slovenskú stranu je RNDr. Milan Timko, CSc. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV.

Hlavným cieľom a zámerom projektu NANOUPTAKE COST Action je vytvorenie siete výskumných, vývojových a inovatívnych inštitúcií a kľúčových industriálnych partnerov na vývoj a rozvoj využitia nanokvapalín ako pokročilých materiálov pre prenos tepla a uchovávanie tepelnej energie. „Ide o vývoj a zvládnutie prípravy nanokvapalín a charakterizácie ich vlastností, aby bolo dosiahnuté zvýšenie efektívnosti prenosu základných vedeckých poznatkov do systému priemyselného využitia, aby sa umožnilo prekonať prekážky, ktoré teraz bránia tomuto primeranému transferu. Vzhľadom na zložitosť tohto cieľa, synergiu možno dosiahnuť len v dlhšom časovom rámci, a to prostredníctvom spoločných pracovných stretnutí, spoločných publikácií, spoločného výskumu v rámci Horizontu 2020 a výmene poznatkov s inými výskumnými skupinami v rámci iných COST Akcií,“ uvádzajú riešitelia projektu.

Realizačné obdobie projektu je v rozpätí 19. 4. 2016 – 18. 4. 2020.

schéma projektu

Urýchliť prenos poznatkov zo základného výskumu na priemyselné využitie tým, že sa identifikujú a riešia kľúčové prekážky trhu s nanokvapalinami a vhodné priemyselné aplikácie je zámerom, ktorý sa týmto projektom sleduje. Ďalej tiež vytvorenie otvoreného priestoru, aby sa mohli začleniť nové relevantné výskumy do Akcie nákladov na nanopotáciu. „Predpokladá sa, že technológie postavené na báze nanokvapalín sa budú rozvíjať a podporovať používanie moderných materiálov na prenos tepla a tepelnej energie na zvýšenie účinnosti systémov na výmenu a skladovanie tepla.“

Projekt NANOUPTAKE má priniesť podporu šírenia zainteresovaným stranám a širokej verejnosti a podporiť mobilitu výskumných pracovníkov.

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=activity-proj-int&institute_no=77

http://nanouptake.uji.es/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky