Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladí hutníci súťažili so svojimi prácami

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Vplyv dizajnu medzipanvy na hodnotiace kritériá procesu, zefektívnenie hospodárenia s teplom pri varení drevnej štiepky pri výrobe papiera, vplyv legujúcich prvkov C, Cu na vybrané mechanické vlastnosti spekaných materiálov, využitie mikrovlnovej energie pri rozklade vybraného elektroodpadu, ale aj analýza a hodnotenie údajov o fluktuácii pracovníkov v IT organizácii. To je ukážka víťazných prác študentov v oblasti metalurgie, pričom víťazmi jednotlivých kategórií sa stali Bc. Vladimír Kasarda, Bc. Ivana Jelínková, Bc. Jakub Husár, Bc. Juliana Dronzeková a Bc. Zuzana Herpáková (uvedení autori v poradí podľa jednotlivých tém ich prác).

Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach (HF TUKE) zorganizovalav rámci dlhoročnej tradície ďalší ročník prezentácií študentských odborných prác. Vychádzajúc zo skúseností a s cieľom zlepšiť prípravu študentov k samostatnej odbornej činnosti, vyhlásila dekanka Hutníckej fakulty TUKE súťaž študentských odborných prác, ktorej vyvrcholením bola študentská vedecká odborná konferencia METALURGIA 2017.

Jej cieľom bolo, aby sa stala účinnou formou pre rozvoj talentu, kreatívneho myslenia a tvorivých schopností študentov. Na podujatí METALURGIA 2017 sa zúčastnilo 74 súťažiacich, z toho 13 študentov z partnerských univerzít a 10 prác prezentovali študenti stredných škôl.

Ako informovala doc. RNDr. Mária Heželová, PhD. z Ústavu recyklačných technológií, HF TUKE (Oddelenie environmentálnej analýzy), konferencia prebiehala vo viacerých sekciách. V sekcii hutníctvo boli prezentované práce z oblasti hutníctva železa a ocele, hutníctva neželezných kovov, zlievarenstva. Ďalšou zo sekcii boli materiály s prácami z oblasti materiálového inžinierstva a tvárnenia materiálov, potom energetické inžinierstvo a priemyselná keramika – práce z oblasti tepelnej energetiky, dopravy a využitia plynov, technológie nekovových materiálov. Ďalším blokom bola environmentalistika – súťažné práce z oblasti spracovania a recyklácie odpadov a environmentálnej analýzy, v neposlednom rade to boli integrované systémy riadenia –práce z oblasti integrovaných manažérskych systémov.

Garanti konferencie METALURGIA 2017pre jednotlivé sekcie boli:

  1. sekcia:  Ing. Marianna Bartošová, PhD., Ing. Martina Džupková, PhD.
  2. sekcia:  doc. Ing. Mária Hagarová, PhD., doc. Ing. Martin Vlado, CSc.
  3. sekcia:  doc. Ing. Ladislav Lukáč, PhD., Ing. Eva Grambálová, PhD.
  4. sekcia:  RNDr. Vladislava Mičková, PhD., Ing. Jana Pirošková, PhD.
  5. sekcia:  Ing. Lenka Girmanová, PhD.

 

Informácie poskytla: doc. RNDr. Mária Heželová, PhD. z Ústavu recyklačných technológií, HF TUKE, Oddelenie environmentálnej analýzy

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

UVerejnila: ZVČ

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.