Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Progresívne metódy úpravy funkčných a mechanických vlastností práškových materiálov

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: materiál; Pixabay.com /Antiproton/

Zlepšiť lisovateľnosť vstupných kovových práškov progresívnymi metódami spracovania (rýchla solidifikácia, mechanochemická syntéza) pri zachovaní alebo zlepšení elektrických, magnetických a mechanických vlastností pripravených práškových zliatin je cieľom projektu Progresívne metódy úpravy funkčných a mechanických vlastností práškových materiálov (Progressive methods for treatment of the functional and mechanical properties of powder materials). Zodpovedným riešiteľom je RNDr. Vladimír Kovaľ, PhD. z Ústavu materiálového výskumu (ÚMV) SAV.

Tento projekt je podľa neho pokračovaním dlhodobej spolupráce ÚMV SAV v oblasti práškových kovov s kolegami z Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Projekt je zameraný na výskum progresívnych metód spracovania práškových zliatin na báze Fe (Ni, Co, Cr).

„Mechanickým legovaním bola pripravená prášková vysokoentropická zliatina FeSiBAlNiMo, ktorú sa podarilo skompaktizovať optimalizáciou teplotných a lisovacích parametrov. Na skompaktizovaných práškových FeSiBAlNiMo zliatinách sa momentálne optimalizujú podmienky mikrovlnného žíhania s ohľadom na výsledné mechanické, elektrické a magnetické vlastnosti,“ vysvetľuje RNDr. Vladimír Kovaľ, PhD.

Pri výskume a vývoji práškových zliatin jeho tím spolupracuje so skupinou Dr. H. Hadrabu (Pokročilé kovové materiály a kompozity na bázi kovů) z Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. v Brne. V rámci riešenia projektu je potrebné ešte analyzovať vplyv jednotlivých technologických krokov prípravy práškových zliatin na vlastnosti finálneho materiálu a určiť korelačné vzťahy medzi mikroštruktúrou a funkčnými vlastnosťami.

„Predpokladá sa, že riešením projektu budú získané poznatky o možnostiach využitia progresívnych metód mikrovlnného ohrevu na úpravu technologických vlastností zliatin charakteristických vysokým podielom štruktúrnych defektov,“ dopĺňa zodpovedný riešiteľ za slovenskú stranu.

Intenzívna kooperácia riešiteľských tímov môže podľa neho okrem diseminácie výsledkov formou konferenčných prezentácií a časopiseckých publikácií iniciovať aj ďalšie formy spolupráce. „Zlepšenie lisovateľnosti špecifickými metódami žíhania bez degradácie funkčných vlastností by malo viesť k rozšíreniu aplikačných možností niektorých práškových vysoko-entropických, amorfných a nano-kryštalických zliatin v technickej praxi.“

Projekt Progresívne metódy úpravy funkčných a mechanických vlastností práškových materiálov má realizačné obdobie 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019.

Ide o dvojstranný (bilaterálny) medzinárodný projekt,  zameraný na vytvorenie, resp. rozvoj spolupráce s partnermi na zahraničných pracoviskách. Hlavným cieľom je výmena poznatkov, príprava a charakterizácia experimentálnych materiálov, príprava nových väčších nadnárodných projektov a v neposlednom rade zapojenie mladých vedeckých pracovníkov (spravidla doktorandov) do vedeckých aktivít spojených s daným projektom.

 

Odborný garant textu: RNDr. Vladimír Kovaľ, PhD., Ústav materiálového výskumu SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Antiproton/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky