Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kritické suroviny pri extrémnych podmienkach

VEDA NA DOSAH

tím CRM

Medzinárodný projekt CRM-EXTREME je špecificky zameraný na možnosti nahradenia kritických surovín v drahých zliatinách a kompozitoch predovšetkým s kovovou matricou, ktoré sa používajú pri extrémnych podmienkach vysokých teplôt, zaťažení, trenia, opotrebenia a korózie v energetickom, strojárskom a dopravnom priemysle.

Za slovenskú stranu projekt s celým názvom Kritické suroviny pri extrémnych podmienkach (Solutions for Critical Raw Materials Under Extreme Conditions) zastrešuje Ústav materiálového výskumu (ÚMV) SAV, zodpovedným riešiteľom je RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc.

Vysvetľuje, že projekty v schéme COST sú zamerané na vytváranie a podporu spolupráce a koordinácie rôznych pracovísk z čo najširšieho množstva partnerských krajín. „Na základe takto vytvorených sietí potom dochádza najmä k výmene informácií s dôrazom na vzdelávanie a výchovu mladých vedeckých pracovníkov pomocou organizovania kurzov, školení, workshopov a konferencií.“

Trvanie projektu je 4 roky (10. 3. 2016 – 9. 3. 2020) s cieľom vytvoriť expertnú sieť, ktorá zadefinuje stav poznania a medzery v multi-škálovom modelovaní, syntéze, charakterizácii, inžinierskom dizajne a recyklácii, ktoré by mohli viesť k nájdeniu schodných alternatív k CRM a uľahčiť priemyselné využitie nahradených materiálov.

V konzorciu projektu v súčasnosti spolupracuje 32 inštitúcií z 27 krajín (v súčasnosti okolo 200 vedcov). Sú zriadené 4 pracovné skupiny, každý rok sa realizujú dva veľké koordinačné projektové mítingy a rad ďalších menších akcií. Zámerom je využiť tento nahromadený potenciál pri hľadaní udržateľných riešení a „dosiahnuť viac s menšími nákladmi“. 

„Pokiaľ ide o konkrétnu problematiku, majú partnerské organizácie pomerne veľkú voľnosť. Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach sa doposiaľ venoval vývoju niekoľkých alternatív k často používaným materiálom, od vývoja netradičných tvrdokovov typu TiTaCN-Co, kde sa nedostatkový karbid wolfrámu (WC) nahrádza komplexnými karbonitridmi (TiTaCN), ku kovo-keramickým kompozitom typu TiB2-Ti, pripravovaným novými ultrarýchlymi technikami spekania s využitím elektrického prúdu (Spark Plasma Sinering a Flash Sintering). V rámci programu Short Term Scientific Missions absolvovali pobyt na ÚMV SAV dvaja pracovníci z Belehradskej univerzity zo Srbska. Ich pobyt bol venovaný spolupráci na vývoji moderných ochranných povlakov, ktoré majú chrániť exponované materiály pri rôznych teplotách a v rôznych prostrediach,“ priblížil RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc.

Projekt CRM-EXTREME organizoval 12. novembra 2018 v Bruseli špeciálny workshop o kritických surovinách ako súčasť Európskeho týždňa surovín. ÚMV SAV sa tiež aktívne zúčastnil prípravných prác na tomto workshope. „Prínosy projektu sú verejne dostupné a počíta sa s ich využitím hlavne u malých a stredných priemyselných podnikov,“ poznamenal zodpovedný riešiteľ.

 

Informácie a foto poskytol: RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc., Ústav materiálového výskumu SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky