Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Literárny fond ocenil študentské práce

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: knihy; Pixabay.com /congerdesign/

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu na svojom zasadnutí koncom septembra 2018 vybral najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v školskom roku 2017/2018. Ocenení boli študenti Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.

Sú nimi:

František Kromka so svojou prácou Analýza mikroštruktúry podeutektických silumínov využívaných v automobilovom priemysle. Teoreticky spracoval poznatky o zliatinách typu Al-Si podeutektického charakteru z hľadiska ich mikroštruktúrneho zloženia a faktorov vplývajúcich na morfológiu daných štruktúrnych zložiek. Ďalej rozobral možnosti pozorovania mikroštruktúr zliatin typu Al-Si a analýz ich fázového zloženia. V experimentálnej časti tejto práce boli spracované výsledky pozorovania podeutektických zliatin AlSi7Mg0,3 a AlSi7MgCu0,5. Bol sledovaný charakter ich mikroštruktúry pomocou svetelnej a elektrónovej mikroskopie, ako aj stanovené ich fázové zloženie pomocou röntgenovej difrakcie na urýchľovači častíc v DESY v Hamburgu.

Michal Maškulík a jeho projekt Rekonštrukcia zariadení pre dodávku tepla z USSK do Šace. V jeho práci bola posudzovaná dodávka tepla medzi USS Košice a mestskou časťou Košice – Šaca. Cieľom bola výpomoc firme v riešení nesúmernosti medzi nameranými parametrami pary na výstupe z prevádzky a údajmi, ktoré dodáva odberateľ. Toto riešenie zahŕňalo výpočet tepelných strát parovodu a návrh nového efektívnejšieho parovodu. Ako metóda výpočtu tepelných strát bola použitá upravená teplárenská metóda na výpočet tepelných strát na horúcovodných potrubiach, kde boli odstránené straty súvisiace s vratným potrubím. Zvýraznila sa neefektívnosť parovodu, spôsobená predimenzovaním potrubí vzhľadom na prietoky pary, ktoré prúdia parovodom. V závere práce boli peňažne vyčíslené tepelné straty, navrhnuté možnosti ich odstránenia a navrhnutá nová ekonomickejšia verzia parovodu. Pre potreby nemocnice v Šaci bol navrhnutý typ výmenníka podľa potrebného tepla a rozlohy nemocnice.

Olívia Kačalová s prácou Možnosti získavania neželezných kovov recykláciou oceliarenských trosiek. Zaoberá sa v nej výskumom v súvislosti s recykláciou oceliarenských trosiek, pričom ju zaujalo využitie kovového potenciálu trosiek z pohľadu deficitných a kritických kovov – vanádu a nióbu.

Vybrané práce boli zároveň prezentované počas Študentskej vedeckej odbornej konferencie Metalurgia, ktorej dvadsiaty štvrtý ročník pripravila Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. „Odborná úroveň prezentovaných prác v našej sekcii bola na vysokej úrovni, študenti sa oproti minulým ročníkom zlepšili hlavne v prezentácii svojich výsledkov a v schopnosti diskutovať a obhajovať svoje výsledky práce,“ uviedla členka hodnotiacej komisie v sekcii Hutníctvo a Materiály Alica Mašlejová, riaditeľka pre metalografiu a analýzy porúch Výskumu a vývoja USSE z U. S. Steel Košice. „Dalo sa odpozorovať, ktorí študenti spolupracujú s praxou, pretože reagovali s väčším rozhľadom a erudíciou. Dokázali aj nesúhlasiť s názorom komisie a stáli si za svojimi stanoviskami, čo považujem za mimoriadne prínosné pre ich nasledujúce uplatnenie v praxi.“

 

Zdroje informácií: 

http://fmmr.tuke.sk/wps/portal/fmmr/fakulta/aktuality/naj_prace_svk

http://www.usske.sk/sk/clanok/studenti-su-lepsi-v-prezentaciach-ako-aj-v-schopnosti-diskutovat

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /congerdesign/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky