Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zapojte sa do projektu TEAMSOC21

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /prednáška/

Vytvorenie nadnárodného multidisciplinárneho intenzívneho študijného programu v oblasti podnikania založeného na informačných a komunikačných technológiách je hlavným cieľom projektu TEAMSOC21. Zameriava sa na spoločenské výzvy vymedzené v programoch Európa 2020 a Horizont 2020 a na podporu účinného vykonávania investičného plánu pre Európu.

V rámci projektu TEAMSOC21 spolupracuje 12 univerzít z 8 krajín. Každá zúčastnená univerzita môže nominovať troch študentov zo študijných programov orientovaných na informačné a komunikačné technológie na tzv. intenzívny program, ktorý bude ukončený dvojtýždňovým workshopom v Záhrebe v apríli 2018 (15. – 28. 4. 2018). 

Nominovaní študenti (bakalárskeho, inžinierskeho alebo doktorandského štúdia) zo všetkých zúčastnených univerzít (zo Slovenka sa na projekte zúčastňuje Technická univerzita v Košiciach a Žilinská univerzita v Žiline) budú rozdelení do pracovných skupín. V každej skupine budú traja študenti, každý z inej univerzity. V priebehu februára a marca 2018 budú títo študenti vo svojej skupine pracovať na pridelenej case study – „na diaľku“. Pridelenú case study budú riešiť pod vedením jedného alebo dvoch tútorov (učiteľov z partnerských univerzít). Spolupráca študentov a tútorov bude ukončená na workshope v Záhrebe.

Projekt TEAMSOC21 funguje na princípe zmiešanej mobility, čo je hybridný prístup k mobilite. Umožňuje študentom a lektorom úzko spolupracovať pred, počas a po seminári TEAMSOC21.

V rámci toho ide o virtuálnu mobilitu, t. j. prípravnú fázu, ktorá sa koná niekoľko mesiacov pred začatím workshopu TEAMSOC21. Platí, že študenti sa navzájom poznajú, virtuálna komunikácia je používaná v širokej miere (napr. Skype, FB skupiny, e-mail), ďalej tiež študenti a vedúci pracujú na prípadovej štúdii. Písomný artefakt pre danú prípadovú štúdiu je pripravený ako základ pre fyzickú mobilitu.

Po príprave na fyzickú mobilitu nasleduje realizačná fáza, v ktorej študenti navštevujú dvojtýždňové workshopy, ktoré organizujú partnerské univerzity. Fyzická mobilita je realizovaná tak, že študenti sa zúčastňujú prednášok TEAMSOC21 a zároveň intenzívne pracujú na prípadovej štúdii. Dialóg medzi kultúrami sa dosahuje prostredníctvom bohatých spoločenských aktivít. Študenti prezentujú zistenia z prípadovej štúdie, ako aj z poznatkov získaných z prednášok TEAMSOC21. Následne dokončia fyzickú mobilitu a poskytujú spätnú väzbu na intenzívny študijný program TEAMSOC21.

V neposlednom rade je to tiež mobilita zamestnancov, ktorá slúži ako prostriedok na výmenu osvedčených postupov medzi lektormi TEAMSOC21 – tí tiež pôsobia ako vedúci prípadových štúdií.

Konkurz na obsadenie troch miest pre účasť na projekte TEAMSOC21 vyhlásila aj Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Termín na prihlásenie do konkurzu je 10. január 2018. Prihlásení študenti budú pozvaní na krátke interview, ktoré sa bude konať 11. januára 2018. V rámci neho sa bude zisťovať úroveň znalosti anglického jazyka a motivácia na účasť v projekte. Zúčastnení študenti získajú za účasť v projekte 4 ECTS kredity.

Účasť na intenzívnom programe je bezplatná. Všetky náklady spojené s účasťou na workshope v Záhrebe sú platené z rozpočtu projektu.

 

Zdroj informácií: TEAMSOC21

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky