Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Využitie webových služieb pre podporu lesoturistiky na Slovensku

VEDA NA DOSAH

podpora lesoturistiky

Les okrem prevládajúcej funkcie spojenej s produkciou drevnej hmoty poskytuje vhodné prostredie pre rôzne formy rekreácie. V súčasnosti sú medzi rekreantmi rozšírené aktivity súvisiace s pohybom po lesných cestách a chodníkoch alebo ploche lesných porastov. V prípade pohybu po cestách a chodníkoch možno hovoriť o aktivitách spojených s pešou turistikou, rekreačným behom, pobytom v prírode, jazdou na koni a iné. Pohyb po lesných porastoch v sebe zahŕňa zber lesných plodov a prírodnín, orientačný beh a mnoho ďalšieho.

Stále populárnejšou formou rekreácie v lesoch je kultúrno-spoločenské a edukačno-vzdelávacie spoznávanie aktivít, ktoré sú úzko späté s vývojom lesníctva v Slovenskej republike. História slovenského lesníctva predstavuje tisícročný sled každodennej práce, významných i menej významných udalostí, celé generácie ľudí – lesníkov i panteón lesníckych osobností. „Z historického povedomia už mnohé počiny lesníkov vymizli, no tie čo zostali, naďalej pripútavajú náš záujem o minulosť. Máme stovky lokalít, ktoré dokumentujú históriu lesníckej práce: budovy, parky, lesnícke osady, tajchy, múzeá, cintoríny, pamätníky, umelecké diela alebo biotechnické konštrukcie. Za účelom zachovania kultúrnych hodnôt, ktoré nám ponechali lesníci, je nevyhnutné tieto miesta chrániť a udržovať pre budúce generácie. Zároveň je potrebné zvyšovať povedomie verejnosti o lokalitách, ktoré sú úzko prepojené s lesným hospodárstvom v SR,“ uvádza kolektív autorov Ing. Martin Zápotocký (Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene), Ing. Stanislava Vranová (NPPC – VÚPOP, Regionálne pracovisko Banská Bystrica) a Ing. Jana Oráviková (Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolen) vo svojej práci Využitie webových služieb pre podporu lesoturistiky na Slovensku.

Cieľom ich príspevku je overenie možností participácie verejnosti pri využití moderných webových a geoinformačných technológií za účelom návrhu geografickej databázy významných lesníckych miest a interaktívnej mapy, ako aj zdôrazniť význam webových GIS riešení pre zlepšenie prístupu k rôznym druhom informácií pre turizmus v lesnom prostredí. „V práci predkladáme súhrn poznatkov získaných pri odvodení výstupov pre podporu lesného turizmu v SR so zameraním sa na významné lesnícke miesta s následnou tvorbou interaktívnej mapy pre sprístupnenie tematických vrstiev v prostredí internetu,“ uvádzajú vedci. Interaktívna mapa je zverejnená na mapovom portáli Technickej univerzity vo Zvolene

Využívanie webových mapových aplikácií sa podľa autorov príspevku stalo v súčasnosti často používaným nástrojom v oblasti zvyšovania povedomia verejnosti o rôznych aktivitách spoločenského života vzhľadom na ich schopnosť uľahčiť poskytovanie informácií pre rôzne skupiny ľudí. „Čo robí webové aplikácie obzvlášť prínosné v kontexte participácie verejnosti a regionálneho rozvoja, je skutočnosť, že umožňujú používateľom získavať geografické informácie prostredníctvom voľne dostupných prehliadačov s možnosťou ich zobrazovania a analýzy v súlade s ich záujmami bez znalosti a inštalácie geografických informačných systémov. Využívanie týchto technológií prináša ďalšie výhody v oblasti sprístupňovania geografických údajov ako lacný prístup pre veľký počet užívateľov, práca s aktuálnymi údajmi v reálnom čase, personalizácia vzhľadu a obsahu digitálnych máp, prepojenie na databázy iných informačných systémov, prepojenie s multimediálnymi údajmi a využitie výkonnej technickej infraštruktúry na časovo náročné výpočty.“

podpora lesoturistiky

Údaje pre tvorbu geografickej databázy významných lesníckych miest SR pochádzajú z niekoľkých primárnych a sekundárnych zdrojov. Súčasťou interaktívnej mapy je aj mapový podklad SR, ktorý je tvorený kombináciou znázornenia digitálneho modelu reliéfu a oblastí pokrytých lesmi. Interaktívna mapa zahŕňa aj farebnú aktuálnu a čiernobielu historickú ortofomapu SR s rozlíšením 50 cm. Tieto ortofomapy boli obstarané v rámci projektu Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine, ITMS 26220120069, ktorého riešiteľom bola TU vo Zvolene v spolupráci s NLC Zvolen. Historická ortofotomapa bola vytvorená z archívnych leteckých snímok Topografického ústavu plukovníka Jána Lipského v Banskej Bystrici.

V počiatočnej etape budovania interaktívnej mapy vedci uskutočnili primárny zber dát v teréne so zaznamenaním polohy objektov prostredníctvom GPS zariadenia Trimble GeoExplorer 6000 Series a ďalších doplňujúcich informácií pre potreby náplne geografickej databázy (fotografie, prepis dôležitých informácií z textov informačných tabúľ a i.). V rámci sekundárneho zberu doplnili atribútové údaje o ďalšie informácie z dostupných publikácií a internetových zdrojov a prostredníctvom dostupných mapových podkladov a ortofotosnímok zdigitalizovali miesta, ktoré neboli zaznamenané v primárnom zbere. Primárnym a sekundárnym zberom bolo zmapovaných 131 významných lesníckych miest SR. Počet týchto objektov vychádza z publikácie Významné lesnícke miesta 1, v ktorej sú jednotlivé miesta uvedené. Databáza bola čiastočne rozšírená o nové objekty z okresov Zvolen a Banská Bystrica, ktoré nie sú uvedené v publikácii, ale svojou povahou vhodne dopĺňajú vytvorenú databázu.

Príspevok Využitie webových služieb pre podporu lesoturistiky na Slovensku tak nadväzuje na postupné budovanie participatívneho geografického informačného systému pre poskytovanie informácií o aktivitách, ktoré sú úzko spojené s lesným hospodárstvom. „Využitie geoinformačných a moderných webových technológií nachádza svoje uplatnenie pri zvyšovaní povedomia verejnosti o rôznych lokalitách a podujatiach v mnohých oblastiach spoločenského života. Zároveň môžeme konštatovať, že participatívnosť širokej verejnosti pri návrhu rôznych systémových riešení predstavuje významný element pre efektívnosť získavania a správy geografických údajov,“ konštatovali autori príspevku.

 

Zdroj informácií a ilustrácií:

http://gis.tuzvo.sk/fmg2018/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky