Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Využitie informačných komunikačných technológií ako súčasť motivácie v geografii

VEDA NA DOSAH

ukážka otázky a odpovede

V dnešnej rýchlej a modernej dobe sa s využívaním internetu a moderných technológií stretávame v každodennom živote. Sú súčasťou nášho pôsobenia v práci, v škole, ale i v pohodlí domova. Súčasná spoločnosť sa nachádza na vysokom stupni rozvoja vedy a techniky. Takmer každý už má svoju e-mailovú schránku či profil na sociálnych sieťach. Najviac späté s modernými technológiami sú práve najmladšie generácie. Preto je vhodné, ak informačno-komunikačné technológie prenikajú aj do oblasti vzdelávania na školách. Zatiaľ čo mladé generácie žiakov vnímajú internet a moderné technológie ako bežnú súčasť života, pre učiteľov je využívanie technológií vo vyučovacom procese výzvou.

Tvrdia to Barbora Balková a Veronika Kabátová a tiež Zuzana Rampašeková ako ich školiteľka, Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre vo svojom príspevku Využitie informačných komunikačných technológií ako súčasť motivácie v geografii (Exploitation of informative and communicative technologies as a part of motivation in geography).

„S používaním moderných prostriedkov vo vzdelávaní sa nám súčasne otvárajú aj nové možnosti v oblasti využívania moderných vyučovacích metód. IKT v mnohých smeroch zjednodušujú prácu učiteľa, výrazne zvyšujú názornosť, skracujú dobu na výklad, osvojovanie, precvičovanie a hodnotenie vedomostí žiakov. Jedným z prostriedkov na precvičovanie a hodnotenie vedomostí žiakov je interaktívny program Alf pre tvorbu testových úloh,“ podotkli autorky. Cieľom ich príspevku bolo vytvoriť didaktické testy v rámci tematického celku fyzická geografia Slovenska v programe Alf a ich aplikácia v motivačnej fáze na seminároch z fyzickej geografie Slovenska.

Autori sa vo svojej práci zamerali na aktuálny rozvoj moderných technológií vo vzdelávaní a využívanie IKT vo vyučovacom procese geografie. Je orientovaný na prácu s interaktívnym programom Alf, ktorého súčasťou je aj interaktívna tabuľa. „Obsahuje úlohy rôzneho typu vhodné pre žiakov vyššieho stupňa vzdelávania ISCED 3, a to konkrétne z tematického celku fyzická geografia Slovenska. Úlohy sú vytvorené tak, aby slúžili na precvičovanie a hodnotenie vedomostí z tém daného tematického celku v motivačnej alebo fixačnej fáze vyučovacieho procesu. Zároveň je kladený dôraz na primerané a správne formulované zadania. Snahou bolo čo najefektívnejšie využiť prácu s týmto druhom IKT, aby bol vyučovací proces atraktívnejší a zaujímavejší.“

Alf je programový softvér na tvorbu interaktívnych úloh alebo celých testov, ktoré sú riešené prostredníctvom interaktívnej tabule. Pomocou tohto programu si učitelia dokážu vytvoriť testy, ktoré sú veľmi užitočnou a efektívnou pomôckou na precvičovanie a fixáciu učiva. Program Alf taktiež prispieva k obohateniu vyučovacieho procesu. Ako popisujú autori práce, hlavnou výhodou softvéru Alf je, že dokáže žiakov motivovať, zaujať a prebúdza v nich aktivitu. „Na vyučovaní dokáže učiteľ veľmi ľahko a rýchlo prideľovať testy a dokumenty žiakom a získať okamžite spätnú väzbu o ich riešení. Učiteľ môže priradiť žiakom už hotové testy z databázy, ktorú program ponúka on-line alebo vložiť svoje vlastné. Ovládanie systému je vytvorené zjednodušene, takže testovanie zvládne naozaj každý. Tvorba samotného testu je taktiež nenáročná a pomerne rýchla.“ 

Cieľom programu ALF je umožniť vytvárať jednoduchým a rýchlym spôsobom interaktívne úlohy rôzneho druhu. Tak napríklad je to otázka s výberom jednej odpovede (text). Ide o výber jednej správnej odpovede z maximálne šiestich možností. Otázka môže byť doplnená o obrázok, zvuk alebo iný priložený súbor. Odpovede môžu byť v tomto type úlohy len textové. Alebo je to výber jednej odpovede (obrázku) – je to obdoba predchádzajúceho typu s možnosťou pridať obrázok alebo zvuk aj k odpovediam. Jednotlivých možností môže byť až 8. 

„Prezentácia testov v interaktívnom programe Alf vo vyučovacom procese odhalila silné aj slabé stránky vedomostí žiakov. Testy boli dobrým prostriedkom pre vytvorenie vhodnej klímy v kolektíve. Pred začatím semináru bola atmosféra medzi žiakmi napätá, pretože každý sa sústredil na prezentáciu svojej práce o geomorfologickom celku. Po zistení, že najskôr sa bude prezentovať jeden test, napätie sa uvoľnilo a so záujmom sa čakalo na spustenie testu. Žiaci ochotne pristupovali k interaktívnej tabuli. Chceli si vyskúšať manipuláciu s obrázkami a textovou prílohou pomocou interaktívneho pera,“ konštatovali autori príspevku.

ukážka otázky a odpovedeAko pozitívny výsledok bol podľa nich vnímaný aj fakt, že žiaci dosiahli v každom teste úspešnosť viac ako 60 %. Najlepší výsledok dosiahli v teste z klímy a hydrogeografie, čo predstavuje až 84 %. „Žiaci vedeli priradiť názvy riek, zoradiť rieky podľa ich dĺžky, pomenovať tvary oblakov a iné úlohy. Za nimi v úspešnosti nasledujú testy z pedo- a biogeografie, kde ich najviac upútalo pexeso o chránených rastlinách alebo určenie pôdneho typu podľa obrázka . O niečo menej boli úspešní v riešení úloh z geomorfológie, kde museli pomenovať geomorfologické útvary v prírode, určiť vlastnosti jednotlivých foriem reliéfu, alebo pomenovať najvyššie vrchy našich pohorí.“

Najhorší výsledok, len 63 %, dosiahli v testoch z geológie. „Keďže tento tematický celok je pre nich vo všeobecnosti najmenej obľúbený, tu si najlepšie vedeli poradiť s tými najjednoduchšími úlohami, ku ktorým radíme napr. riešenie puzzle podľa zadaného obrázka. Najväčšie problémy im robilo priradenie hornín k jednotlivým geologickým celkom a zoradenie historických endogénnych a exogénnych procesov podieľajúcich sa na formovaní našej planéty,“ podotkli ešte autorky práce. 

Pokračujú, že okrem testovania v motivačnej fáze bol program Alf využitý aj v expozičnej fáze vyučovacieho procesu geografie. „Slúžil ako prostriedok zobrazovania rôznych máp pre potreby vyučovania, ktoré sa jednoduchým spôsobom dali nahrať z CD do programu a žiaci tak s nimi mohli pracovať na interaktívnej tabuli, čo tiež vzbudilo záujem a všetci sa aktívne zapájali do vyučovacieho procesu.“

Autorky príspevku v závere skonštatovali, že interaktívny program Alf je veľmi dobrý spôsob sprostredkovávania aktivít vo fázach vyučovacieho procesu. „Ponúka rôzne možnosti zadávania úloh, čím podporuje pestrosť a kreatívnosť vyučovania. Vo všeobecnosti z hľadiska záujmu o prácu i z hľadiska výsledkov testovania dosiahol veľký úspech. Žiaci mali záujem o riešenie úloh na interaktívnej tabuli, čím získavali nové vedomosti a zručnosti. Ich reakcie na prácu s interaktívnou tabuľou boli pozitívne, vďaka čomu sa v triede vytvorila vhodná klíma. Testy by mohli byť po menších úpravách použiteľné aj vo vyučovaní geografie Slovenska v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania ISCED 3.“

Príspevok vyšiel v rámci zborníka Študentskej vedeckej konferencie 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. (zborník)

Študentské vedecké konferencie sú jedinečnou príležitosťou pre študentov prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce, vyskúšať si a zažiť jedinečnú atmosféru vedeckej konferencie a v neposlednej miere aj získať možnosť publikovať svoj prvý príspevok. Pre mnohých študentov je to možno prvá, avšak veľmi dôležitá osobná skúsenosť s vedeckým životom.

Tentokrát mali možnosť stretnúť sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici na spoločnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). Konferenciu hostila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia úspešne prezentovali výsledky svojho výskumu v sekciách konferencie: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Fyzika, Chémia a Matematika; Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Didaktika biológie, geografie; Didaktika matematiky, fyziky, informatiky a techniky.

 

Informačný a foto zdroj:

https://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2018 (september 2018)

autori príspevku: Barbora Balková, Veronika Kabátová; Školiteľ: Zuzana Rampašeková

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky