Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študenti Žilinskej univerzity zostrojili IoT senzor

VEDA NA DOSAH

realizované zariadenie

Internet vecí – IoT je dnes niečím, čo hýbe svetom vedy a techniky. Svoje o tom vedia aj poslucháči školy Cnam Grand-Est (Francúzsko). Školenie, konajúce sa v  máji 2018 na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, bolo zamerané na problematiku vývoja a implementácie zariadení, ktoré sú postavené na princípoch internetu vecí s podtitulom „IoT – from hardware to applications“. Uskutočnilo sa v poradí už druhé školenie, tentokrát pre 16 poslucháčov.

O tom, že nešlo len o abstraktné školenie svedčí aj fakt, že študenti si sami vyrobili svoje zariadenie – IoT senzor, s ktorým ďalej pracovali. Zábavnou formou sa takto zoznámili s vývojom a ladením programového vybavenia pre vstavané systémy.

Programové vybavenie pre realizované zariadenie IoT senzor poslucháči vyvíjali vo vývojovom prostredí ATMEL STUDIO 7.0, v jazyku C++. Po doladení základného programového vybavenia študenti navrhli aplikáciu, pomocou ktorej sa jednotlivé IoT senzory pripojili na server (Cloud). Do tohto centrálneho servera IoT zariadenia periodicky odosielali namerané dáta. Potom, po pripojení sa na „Cloud“ pomocou personálneho počítača, prípadne mobilného telefónu mohli poslucháči využívať všetky dostupné služby „Cloud-u“ – od jednoduchej vizualizácie svojich nameraných dát až po posielanie alarmov, ak dáta prekročili definované hodnoty. 

V rámci školenia sa poslucháči dozvedeli, aké konkrétne kroky je potrebné podniknúť k tomu, aby si mohli realizovať svoj vlastný IoT systém. Pre úspešné zvládnutie zadaných úloh museli študenti pochopiť základné princípy návrhu elektronických zariadení, ako aj postup návrhu programového vybavenia pre tieto zariadenia.

„Študentom sa práca so zariadeniami páčila a myslím si, že si užili kopec zábavy, najmä pri odstraňovaní chýb, ktoré svojou nepozornosťou pri zostavovaní senzorov spôsobili,“ zhodnotil školenie organizačný garant Ing. Michal Hodoň, PhD. z Katedry technickej kybernetiky Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA).

Francúzski študenti sa počas kurzu stretli s technológiami, s ktorými sa počas štúdia na domovskej škole dostanú do kontaktu len veľmi ťažko. Na reálnych senzoroch, ktoré si sami zostavili, pracovali na riešení reálneho problému, pričom získali poznatky o tom, akým spôsobom funguje tá najnižšia i najvyššia vrstva IoT systému. Aj keď sa danej oblasti v ďalšom profesionálnom živote venovať nebudú, nadobudli aspoň aký-taký prehľad o princípoch a technológiách typických pre túto oblasť.

účastníci školenia

Pracovníci Katedry technickej kybernetiky Fakulty riadenia a informatiky UNIZA boli v súvislosti so školením oslovení francúzskymi kolegami na základe ich dlhoročných odborných skúseností z oblasti IoT a odporúčaní iných francúzskych kolegov, keď v minulosti riešili viacero senzorických zariadení pre oblasť inteligentných dopravných systémov.

Daná spolupráca obohacuje obidve strany, nakoľko sa prenáša „know-how“ i medzikultúrne znalosti medzi oboma národmi.

 

Informácie poskytla: Ing. Martina Slavíková, PR špecialista Žilinskej univerzity v Žiline, Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj fotografií: Katedra technickej kybernetiky FRI UNIZA

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky