Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Stredoškoláci, zapojte sa do súťaže v programovaní ProFIIT

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /programovanie/

Baví vás programovanie, a to už na strednej škole? Je tu pre vás súťaž stredoškolákov v programovaní ProFIIT, pričom sa koná už 15. ročník. Cieľom súťažiacich, maximálne dvojčlenných tímov, je vytvoriť počítačové programy ako správne riešenia čo najväčšieho počtu príkladov a prostredníctvom elektronického systému ich odovzdať v čo najkratšom čase. Účasť v súťaži sa odporúča najmä stredoškolákom, ktorí sa plánujú prihlásiť na bakalárske štúdium informatiky na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) s nástupom v akademickom roku 2018/19. Registrácia do súťaže prebieha od 22. januára 2018.

ProFIIT umožní žiakom stredných škôl, ktorí už majú alebo chcú získať skúsenosti s programovaním a tvorbou algoritmov, zmerať si svoje schopnosti v súťaži. Zároveň víťazi a úspešní riešitelia vo finále ProFIIT 2018 získajú veľký počet bonusových bodov do hodnotenia prijímacieho konania na už spomenutú fakultu.

Zadania príkladov obsahujú opis problému, popis formátu vstupu, popis formátu výstupu, ukážkový vstup a k nemu ukážkový výstup. Riešitelia čítajú vstupné údaje zo štandardného vstupu a vypíšu požadované výstupné údaje na štandardný výstup.

V zadaniach všetkých problémov je definovaný formát vstupných a výstupných údajov. Každé kolo má príklady týkajúce sa jednej témy. Pre ilustráciu, vo finále v roku 2017 bola téma príkladov ohľadne fakultnej akcie FIITkovica v4.0. Odovzdané programy sa v elektronickom systéme automaticky skompilujú, vykonajú a na súbore testovacích údajov sa otestuje ich vstupno-výstupné správanie. Každé odoslané riešenie sa potom buď prijme ako vyhovujúce alebo sa zamietne.

informácie o súťaži

ProFIIT prebieha v dvoch kolách: korešpondenčné kolo a finále. Korešpondenčné kolo beží prostredníctvom siete Internet v januári až februári 2018, počas 3 týždňov jednotlivci alebo dvojčlenné tímy riešia zadané príklady. Finálne sa zúčastnia súťažiaci najlepších tímov z korešpondenčného kola (cca. 20, pričom je snaha, aby postúpili tímy čisto na základe počtu vyriešených príkladov, t. j. bez ohľadu na čas ich vyriešenia). V časovom limite budú individuálne riešiť zadané príklady.

Ak nie je uvedené inak, pre obidve kolá súťaže platia rovnaké pravidlá. Pravidlá súťaže ProFIIT vznikli na základe pravidiel medzinárodnej programátorskej súťaže ACM.

Prvého — korešpondenčného — kola súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci alebo dvojčlenné tímy žiakov stredných škôl. Každý súťažiaci musí byť v školskom roku, v ktorom sa súťaže zúčastňuje, žiakom strednej školy alebo osemročného gymnázia. Súťaž je určená predovšetkým pre žiakov, ktorí navštevujú 4. ročník strednej školy alebo oktávu v osemročnom gymnáziu (maturanti).

V termíne vyhláseného začiatku prvého kola podľa harmonogramu súťaže bude v elektronickom systéme pre organizáciu ProFIIT zverejnených 8 problémov. Riešenia problémov možno odovzdať iba do termínu ukončenia prvého kola súťaže podľa harmonogramu. Druhého kola súťaže — finále — sa zúčastnia najlepší jednotlivci a tímy, pričom tento krát budú všetci súťažiť ako jednotlivci. Súťaž bude prebiehať na určenom mieste a bude trvať 5 hodín. Na riešenie bude 6 problémov.

Cieľom oboch kôl súťaže je vytvoriť počítačové programy ako správne riešenia čo najväčšieho počtu problémov a prostredníctvom systému ich odovzdať v čo najkratšom čase. Ako riešenie sa odovzdáva zdrojový súbor programu napísaný v programovacom jazyku Pascal, C alebo C++. Program nemôže závisieť od prítomnosti žiadneho externého súboru a ani nemôže žiadny takýto súbor vytvárať. Vstup sa načítava zo štandardného vstupu (klávesnica) a výstup sa vypisuje na štandardný výstup (obrazovka). Každé riešenie môže byť zapísané v ľubovoľnom z uvedených programovacích jazykov bez ohľadu na predošlé odovzdané riešenia.

Odovzdané programy sa v systéme automaticky skompilujú, vykonajú a otestuje sa ich vstupno-výstupné správanie. Každé odoslané riešenie sa potom buď prijme ako vyhovujúce, alebo sa zamietne. Ak bude riešenie zamietnuté, je možné odovzdať ďalšie riešenie. Za nevyhovujúce riešenia je súťažiaci penalizovaný. Celú túto činnosť automaticky bez zásahu človeka (avšak pod dozorom rozhodcov) vykoná a výsledok otestovania odovzdaného riešenia bude súťažiacim prezentovať elektronický systém pre organizáciu ProFIIT formou správy.

Na priebeh súťaže a automatické vyhodnocovanie riešení dozerajú rozhodcovia. Rozhodcami sú spravidla členovia akademickej obce FIIT STU v Bratislave (študenti aj zamestnanci). Rozhodcovia majú konečnú právomoc rozhodovať, či sú uvedené riešenia správne alebo nie. Proti rozhodnutiu rozhodcov sa nie je možné odvolať.

Súťažiaci sú hodnotení podľa počtu odovzdaných správnych riešení. Teda vo výslednom rebríčku sú súťažiaci zoradení podľa počtu vyriešených problémov (čím viac vyriešených problémov, tým lepšie umiestnenie). V prípade, že viac súťažiacich vyrieši rovnaký počet problémov, títo sa zoradia podľa súčtu celkových časov pre správne vyriešené problémy vrátane penalizácií za odovzdané nesprávne riešenia (čím kratší čas, tým lepšie umiestnenie). Za problémy, ktoré neboli nakoniec správne odovzdané, sa penalizácie nepripočítavajú.

Víťazmi súťaže ProFIIT sú prví traja úspešní riešitelia vo finále. Úspešný riešiteľ je každý účastník finále ProFIIT, ktorý vyrieši najmenej dva problémy.

Usporiadateľom súťaže je Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ide o jednu zo siedmich fakúlt STU. FIIT STU v Bratislave pokrýva komplexne oblasť informatiky a informačných technológií (IIT) vo výskume a vzdelávaní. Je prvou fakultou na Slovensku s takýmto poslaním. Napriek tomu, že ide o fakultu novú, STU má vo vzdelávaní a výskume v oblasti IIT dlhodobé skúsenosti a dosiahla celý rad významných výsledkov.

 

Zdroj informácií: FIIT STU v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky