Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Stredoškoláci pozor! Je tu pre vás súťaž Net@FIIT 2019

VEDA NA DOSAH

súťaž Net@FIIT 2019

ISP obsahuje IP adresu 8.8.8.8, ktorá by mala byť dostupná z každého zariadenia po dokončení úloh.

1. Na smerovačoch a prepínačoch nastavte príslušný názov zariadenia podľa obrázka. 2. Aktivujte vzdialený prístup cez telnet na smerovač R1, použite heslo NetFIIT. Do privilegovaného režimu nastavte heslo cisco (nech je čitateľné z konfiguračného súboru). 3. Na sériovom rozhraní smerovača R1 nakonfigurujte clock-rate 128000. A úlohy ešte pokračujú…

Zdá sa vám, že tomu všetkému rozumiete a dokonca by ste vedeli zadané úlohy aj vyriešiť? Zapojte sa do súťaže Net@FIIT 2019 – súťaže stredoškolákov, zameranej na overenie vedomostí z oblasti počítačových sietí, najmä konfigurácie aktívnych sieťových prvkov, ako sú prepínače a smerovače.

Cieľom tejto súťaže je umožniť žiakom stredných škôl prezentovať svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí. Víťazi a úspešní riešitelia získajú veľký počet bonusových bodov do prijímacieho konania na bakalárske štúdium na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre ľubovoľný študijný program. Prihlásiť sa do súťaže je možné v termíne do 5. 2. 2019 do 24.00 hod. Súťaž prebehne 8. 2. 2019 na pôde fakulty.

Na súťaži je možné očakávať úlohy v rámci obtiažnosti CCNA: Routing and Switching). Spočíva v konfigurácii zariadení (počítače, prepínače, smerovače, servery) prepojených počítačovou sieťou v simulátore Cisco Packet Tracer podľa zadania. Zadanie bude pozostávať z viacerých konfiguračných úloh, ktoré budú vyhodnotené automaticky simulátorom podľa vopred pripraveného bodového hodnotenia (t. j. bude použitá samohodnotiaca aktivita). Konfiguračné úlohy budú zamerané primárne na príkazy zadávané cez príkazový riadok (CLI) operačného systému Cisco IOS.

Zahrnutá problematika predstavuje úlohy v rozsahu úrovne certifikácie CCNA. Súťažiaci budú mať na vyriešenie úloh obmedzený čas, ktorý bude stanovený nastaveným časovačom v simulátore (po uplynutí sa možnosť riešenia zadania automaticky ukončí).

Medzi ďalšie pravidlá patrí, že súťažiaci nemôže používať žiadne pomôcky okrem pera a čistého papiera na prípadné poznámky. (Pozn. Help operačného systému Cisco IOS prostredníctvom znaku „?“ je samozrejme povolený.) „Súťažiaci je zodpovedný za priebežné ukladanie aktivity v simulátore (Save, CTRL+S), aby sa nestratila konfigurácia v prípade zlyhania simulátora a mohol pokračovať v riešení úloh. Umiestnenie súťažiacich v súťaži bude stanovené podľa automatického percentuálneho hodnotenia v simulátore. V prípade rovnakého percentuálneho hodnotenia bude rozhodujúci čas ukončenia konfigurácie stanovený podľa posledného uloženia aktivity v simulátore,“ uvádzajú organizátori.

Pripomínajú ešte, že okrem umiestnenia v súťaži bude hodnotený aj percentuálny zisk jednotlivých súťažiacich. Podľa vopred stavenej hranice bude určené, či je súťažiaci úspešným alebo neúspešným riešiteľom.

Celé zadanie úlohy na ukážku

Viac informácií o súťaži

 

Zdroj informácií a ilustrácií:

https://www.fiit.stuba.sk/sutaz/netfiit.html?page_id=4868

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky