Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva pokračuje

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Kamera (Zdroj Pixabay.com) https://pixabay.com/sk/illustrations/kamera-ru%C4%8Dn%C3%A9-objekt%C3%ADvne-objekt%C3%ADv-108531/

Začiatkom marca t. r. vláda schválila návrh aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky na roky 2019 – 2021. Cieľom projektu je systematická ochrana a postupná obnova fondu audiovizuálneho dedičstva, ako aj jeho následné sprístupňovanie verejnosti.

Európsky dohovor o ochrane audiovizuálneho dedičstva a Slovensko

Cieľom tohto dohovoru je zabezpečiť ochranu európskeho audiovizuálneho dedičstva a jeho oceňovanie nielen ako istého druhu umenia, ale aj ako dokumentu minulosti prostredníctvom zhromažďovania, ochrany a sprístupňovania zvukovo-obrazového záznamu na kultúrne, vedecké a umelecké ciele vo verejnom záujme.

Slovenská republika podpísala tento dohovor 17. februára 2003. Dohovor okrem iného predpokladá vznik zákonného depozitu zvukovo-obrazových záznamov – audiovizuálií, a to tak, aby sa zamedzilo nenahraditeľným stratám kultúrnych a historických hodnôt, ktoré audiovizuálie predstavujú alebo obsahujú. Slovenská republika sa ratifikáciou Európskeho dohovoru o ochrane audiovizuálneho dedičstva a jeho Protokolu o ochrane televíznej produkcie v roku 2006 prihlásila k zodpovednosti za ochranu slovenského audiovizuálneho dedičstva. V ten istý rok bol v gescii rezortu kultúry spustený Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky zameraný na záchranu, obnovu a sprístupňovanie slovenských kinematografických a audiovizuálnych diel.  Vzhľadom na neustály vývoj v oblasti audiovízie a potrebu finančného zabezpečenia súvisiacich činností sa projekt periodicky aktualizuje a dopĺňa o konkrétne úlohy.

Ako to prebieha

Obnova audiovizuálneho dedičstva prechádza základnými siedmimi fázami – od diagnostiky, ošetrovania, obnovy, deponovania, evidencie, katalogizácie a sprístupňovania po záverečnú digitalizáciu. Technologicky najzložitejším procesom je deponovanie, čiže uschovávanie materiálu, ktoré sa riadi dodržiavaním prísnych pravidiel upravujúcich nakladanie s nebezpečnými horľavými a výbušnými materiálmi.

Aktuálny stav audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky

Ilistračný obrázok: digitalizácia knižnice (zdroj pixabay.com)

V súčasnosti neexistujú komplexné informácie o množstve materiálov, ktoré by mohli tvoriť audiovizuálne dedičstvo Slovenskej republiky. Existuje však celý rad štátnych, verejných i súkromných inštitúcií, ktoré majú vo svojich zbierkach audiovizuálne či zvukové materiály, ktoré môžu mať umeleckú hodnotu, v každom prípade však majú hodnotu dokumentačnú a tiež hodnotu historických materiálov. V úvodnej fáze realizácie projektu bolo jednou z najdôležitejších úloh inventarizovať audiovizuálne dedičstvo v správe štátnych a verejných inštitúcií a následne vytvoriť podmienky na ochranu audiovizuálneho dedičstva, ktoré sa nachádza v súkromnom vlastníctve.

Slovenský filmový ústav ako príklad

K najaktuálnejším úlohám projektu v nasledujúcom dvojročnom období patrí riešenie priestorov pre deponovanie filmových materiálov a zabezpečenie dodávateľa laboratórneho spracovania filmových materiálov. V rokoch 2019 – 2021 plánuje napríklad Slovenský filmový ústav (SFÚ) obnoviť 300 tisíc metrov čiernobieleho a farebného filmového materiálu ku krátkometrážnym, stredometrážnym a dlhometrážnym slovenským audiovizuálnym dielam. Z celkového objemu existujúcej metráže filmového materiálu takmer 3,8 milióna metrov v zbierkach SFÚ je potrebné obnoviť ešte 1,5 milióna metrov filmového materiálu pri súčasnom objeme existujúcich filmových materiálov v zbierkach SFÚ.

Projekt sa v tomto období dostáva do svojej druhej polovice a jeho priebežné plnenie je vo vládou schválenom materiáli definované ako nanajvýš uspokojujúce. Aktualizácia projektu je tak z hľadiska predpokladanej dĺžky jeho trvania do roku 2033 pozitívnym medzníkom a tvorí základ pre úspešné plnenie úloh v nasledujúcom období.

 

Informácie poskytol: Slovenský filmový ústav a Ministerstvo kultúry SR

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Ďalší zdroj: Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry SR

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky