Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Otvorená veda je cieľom medzinárodného projektu

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: sieťovanie; Pixabay.com /bsdrouin/

„Hub” alebo integračno-manažovací systém. Funguje ako jediné kontaktné miesto pre výskumníkov a inovátorov pre nájdenie, sprístupnenie, použitie a opätovné použitie širokého spektra zdrojov pre pokročilý údajovo-riadený výskum. Sústreďuje služby z lokálnych, regionálnych aj národných e-Infraštruktúr v Európe, Afrike, Ázii, Kanade a Južnej Amerike. To je podstata projektu Integrovanie a manažment služieb pre európsky cloud pre otvorenú vedu (Integrating and managing services for the European Open Science Cloud (EOSC-hub). Zodpovedným riešiteľom je doc. Ing. Ladislav Hluchý CSc. z Ústavu informatiky SAV.

Projekt vytvára integračný a manažovací systém budúceho európskeho Otvoreného Vedeckého Cloudu (Open Science Cloud), ktorý poskytuje katalóg služieb, softvéru a údajov z EGI-federácie, EUDAT CDI, INDIGO-DataCloud a z hlavných výskumných e-Infraštruktúr. Vychádza sa pritom z vyspelých procesov, politík a nástrojov vedúcich európskych federatívnych e-Infraštruktúr, aby systém pokryl celý životný cyklus služieb, od ich plánovania až po spustenie. 

Ako uvádzajú realizátori projektu, vďaka mechanizmu virtuálneho prístupu bude mať viac výskumných komunít a používateľov prístup k službám podporujúcim ich vedecké bádanie a medzi-disciplinárnu aj medzinárodnú spoluprácu. „Poskytovaním špecializovaných školení projekt zdokonalí zručnosti a vedomosti výskumníkov a operátorov služieb aj zriadením kompetenčných centier za účelom spolutvorby riešení s používateľmi. Súkromný sektor bude zahrnutý vytvorením ´Joint Digital Innovation Hub´, ktorý stimuluje ekosystém priemyslu/MSP, poskytovateľov služieb a výskumníkov, aby podporil biznisové pilotné projekty, uvedenie na trh a stratégie pre lepšie komerčné využitie. EOSC-hub vychádza z existujúcich technológií, ktoré sú už na úrovni TRL 8 a rieši potrebu interoperability propagovaním adaptácie otvorených štandardov a protokolov. Mobilizovaním e-Infraštruktúr zahrňujúcich viac než 300 svetových dátových centier a 18 pan-európskych infraštruktúr je projekt prelomovým míľnikom pre implementáciu európskeho Otvoreného Vedeckého Cloudu,“ uzavreli tvorcovia projektu Integrovanie a manažment služieb pre európsky cloud pre otvorenú vedu.

Projekt má realizačné obdobie 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020.

 

Zdroj informácií:

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=activity-proj-int&institute_no=60

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /bsdrouin/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky