Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nové pravidlá ochrany údajov v EÚ – usmernenie

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok (Zdroj: https://www.pexels.com/)

Súkromie každého je potrebné chrániť. Osobná bezpečnosť, bude v dnešnom svete do veľkej miery závisieť od toho, ako narábame s údajmi. Nové riziká tejto doby potrebujú aj nové pravidlá. Posilnené pravidlá v tejto oblasti sa začnú uplatňovať 25. mája tohto roka.

Rýchly technologický rozvoj a globalizácia so sebou priniesli nové výzvy v oblasti ochrany osobných údajov. Rozsah získavania a zdieľania a osobných údajov sa výrazne zväčšil. Technológia umožňuje súkromným spoločnostiam a orgánom verejnej moci pri výkone ich činností využívať osobné údaje v doteraz bezprecedentnom rozsahu. Fyzické osoby stále viac zverejňujú svoje osobné údaje, a to aj v globálnom meradle. Technológia transformovala hospodársky aj spoločenský život a mala by ďalej uľahčovať voľný tok osobných údajov v rámci Únie a prenos do tretích krajín a medzinárodným organizáciám a súčasne zaručiť vysokú úroveň ochrany osobných údajov.

Európska únia súhlasila s tým, že uskutoční zásadnú reformu svojho rámca na ochranu údajov a v tejto súvislosti prijala ešte v r. 2016 reformný balík právnych predpisov o ochrane údajov, ktorý pozostával zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým sa nahradila dvadsať rokov stará smernica. Nové celoeurópske pravidlá ochrany údajov sa začnú uplatňovať 25. mája 2018, teda dva roky po ich prijatí a nadobudnutí účinnosti.

Ilustračný obrázok: Ochrana údajov

V januári 2017 Európska komisia navrhla zosúladiť pravidlá elektronickej komunikácie (súkromie v elektronických komunikáciách, tzv. ePrivacy) s novými normami na svetovej úrovni, obsiahnutými vo všeobecnom nariadení EÚ o ochrane údajov. V septembri 2017 navrhla nový súbor pravidiel upravujúcich voľný tok iných ako osobných údajov v EÚ. Spolu s existujúcimi pravidlami v oblasti osobných údajov umožnia nové opatrenia uchovávať a spracúvať iné ako osobné údaje v celej EÚ tak, aby sa posilnila konkurencieschopnosť európskych podnikov a zmodernizovali verejné služby. Oba návrhy ešte musí schváliť Európsky parlament a členské štáty.

V januári tohto roka Európska komisia uverejnila usmernenie, ktoré má za cieľ uľahčiť v celej EÚ priame a bezproblémové uplatňovanie nových pravidiel ochrany údajov, ktoré nadobudnú účinnosť 25. mája a zároveň spustila nový online nástroj určený pre malé a stredné podniky.

Nové nariadenie obsahuje jednotný súbor pravidiel, ktoré sú priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch, no zároveň so sebou prináša potrebu značných úprav určitých aspektov, napríklad zmenu existujúcich zákonov vládami členských štátov EÚ alebo zriadenie Európskeho výboru pre ochranu údajov orgánmi na ochranu údajov. V usmernení sa uvádzajú hlavné inovácie a príležitosti, ktoré so sebou prinášajú nové pravidlá, sumarizujú sa prípravné činnosti, ktoré už prebehli, a zároveň sa uvádzajú aspekty, ktorým by Európska komisia, vnútroštátne orgány na ochranu údajov a vnútroštátne správne orgány mali stále venovať pozornosť.

Preto pri tejto príležitosti vyčleňuje sumu 1,7 milióna EUR na financovanie orgánov na ochranu údajov, ale zároveň aj na zaškolenie pracovníkov týchto orgánov. Ďalšie 2 milióny EUR sú k dispozícii na podporu vnútroštátnych orgánov v ich úsilí zameranom na pomoc určenú pre podniky, najmä MSP.

Nový online nástroj na podporu praktického uplatňovania

Znalosti a vedomosti o prínosoch a príležitostiach, ktoré so sebou prinášajú nové pravidlá, nie sú všade na rovnakej úrovni. Zjavná je najmä potreba zvýšiť informovanosť malých a stredných podnikov a podporiť ich snahu o dosiahnutie súladu s týmito pravidlami. Preto Komisia spustila aj nový praktický online nástroj, ktorého zámerom je pomôcť občanom, podnikom (najmä MSP) a ďalším organizáciám dosiahnuť súlad s novými pravidlami na ochranu údajov a mať z nich čo najväčší osoh.

Hlavné inovácie a pravidlá v nariadení

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov umožňuje voľný pohyb údajov po celom digitálnom jednotnom trhu. Nariadením sa zabezpečí lepšia ochrana súkromia európskych občanov, posilnenie dôvery spotrebiteľov a ich bezpečnosť, pričom sa zároveň vytvoria nové príležitosti pre podniky, a to najmä tie menšie.

V usmernení sa pripomínajú hlavné prvky nových pravidiel ochrany údajov:

  • Jeden súbor pravidiel pre celý kontinent, ktorý podnikom zaručí právnu istotu a občanom rovnakú úroveň ochrany údajov v celej EÚ.
  • Pre všetky spoločnosti ponúkajúce služby v EÚ platia rovnaké pravidlá, a to aj vtedy, keď tieto spoločnosti sídlia mimo EÚ.
  • Výraznejšie a nové práva pre občanov: posilnené je právo na informácie, právo na prístup a právo na zabudnutie. Nové právo na prenosnosť údajov umožňuje občanom presúvať si údaje z jednej spoločnosti do druhej. Spoločnosti tým získajú nové obchodné príležitosti.
  • Silnejšia ochrana proti porušeniu ochrany údajov: ak spoločnosť zaznamená porušenie ochrany údajov, ktoré ohrozuje jednotlivcov, musí o tom do 72 hodín informovať orgán na ochranu údajov.
  • Skutočne účinné pravidlá a odrádzajúce pokuty: všetky orgány na ochranu údajov budú mať právomoc ukladať pokuty do výšky 20 miliónov EUR, resp. v prípade právnických osôb do výšky 4 % ich celosvetového ročného obratu.

 

Špecifická ochrana pre deti  

V nariadení sa uznáva, že deti si zaslúžia osobitnú ochranu svojich osobných údajov, pretože si môžu byť menej vedomé rizík, dôsledkov, záruk a ich práv v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Pokiaľ ide o služby informačnej spoločnosti ponúkané priamo dieťaťu, v nariadení sa predpokladá, že držiteľ rodičovskej zodpovednosti voči dieťaťu musí dať alebo povoliť súhlas na spracovanie údajov dieťaťa. Veková prahová hodnota je pre členské štáty definovaná v rozmedzí 13 až 16 rokov.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Európska komisia

Všeobecné nariadenia o ochrane údajov

súkromie v elektronických komunikáciách, tzv. ePrivacy

Nový súbor pravidiel upravujúcich voľný tok iných ako osobných údajov v EÚ

Usmernenie Európskej komisie

Otázky a odpovede

Online nástroj

Tlačová správa

Ilustračné obr.: https://www.pexels.com/

https://giphy.com/

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky