Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Monitorovanie obsahu a funkcionality webov

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: kódy; Pixabay.com /jamesosborne/

Problematike prístupnosti webových sídiel tak, ako je definované medzinárodnými štandardmi, sa vo svojej práci Monitorovanie obsahu a funkcionality webov (Monitoring the Content and Functionality of Websites) venujú Branislav Kysucký a jeho školiteľ Peter Švec z Katedry informatiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre.

Prístupné webové sídla by mali podľa autorov príspevku vytvárať všetci tvorcovia webu, no univerzity majú túto povinnosť zo zákona. Pre hodnotenie použili metodiku definovanú Ministerstvom financií SR. „V práci popisujeme spôsob hodnotenia úvodnej stránky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, úvodných stránok jej fakúlt, ako aj všetkých katedier a ústavov univerzity. Prezentujeme výsledky hodnotenia, kde ani jedna z 58 testovaných stránok nezískala dostatočnú úroveň prístupnosti. Výsledky poukázali na veľké medzery v oblasti prístupnosti, ktoré môžu obmedziť alebo dokonca zamietnuť prístup k niektorým prvkom, a to zvlášť používateľom, ktorí majú určité zdravotné znevýhodnenie, či už zrakové, sluchové, motorické alebo kognitívne.“

Pod prístupnosťou webových sídiel sa rozumie taký stav webového sídla, kedy nie je prístup k jeho obsahu výrazne zhoršený či dokonca obmedzený určitej skupine používateľov, napríklad osobám so zdravotným znevýhodnením. Na vytvorenie prístupného webového sídla existuje podľa autorov textu niekoľko štandardov, ktorých sa majú tvorcovia webu, ale aj jeho obsahu držať. „V praxi sa však stretávame s tým, že web nie je vytvorený ako prístupný alebo, aj keď bol tak vytvorený, tak tvorcovia obsahu štandardy prístupnosti nedodržiavajú. V komerčnej sfére je tvorba prístupného webu dobrovoľná, vo verejnej správe sú prístupné weby zo zákona povinné. V tejto práci sa venujeme zákonnej povinnosti tvoriť prístupný web aj pre univerzity, pravidlám tvorby prístupného webu, spôsobom a metodikám hodnotenia úrovne prístupnosti. Popisujeme metodiku, ktorú sme zvolili na zhodnotenie webových sídiel Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, jej fakúlt a všetkých katedier.“

Ako uvádzajú autori, štandardy prístupnosti sú pravidlá, ktoré musia zo zákona spĺňať všetky informačné systémy verejnej správy. Európska komisia sa zaviazala, aby sa webové sídla sprístupnili čo najväčšiemu počtu používateľov, vrátane tých so zrakovým, sluchovým, kognitívnym alebo telesným znevýhodneným a tým, ktorí nemajú najnovšie technológie. Európska Komisia prevzala vedúcu úlohu pri zabezpečovaní a plnení svojich zákonných povinností. Na Slovensku sú štandardy prístupnosti dané výnosom Ministerstva financií SR.

„Používa sa niekoľko štandardov, ktoré by mali prevádzkovatelia webových stránok spĺňať, ak chcú mať svoje stránky označené ako bezbariérovo prístupne. Z globálneho hľadiska poznáme dve najznámejšie: WCAG a SEKCIA 508. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) sú pravidlá pre tvorenie webu tak, aby bol prístupný používateľom so špecifickými potrebami. Spravuje ho WCAG WG (WCAG Working Group), ktorá je súčasťou World Wide Web Consortium (W3C). WCAG sú vôbec prvé pravidla, zaoberajúce sa prístupnosťou webu, ktoré vytvorila skupina WAI (Web Accessibility Initiative).“

Výsledky podľa autorov textu poukázali na veľké medzery v oblasti prístupnosti. „Ani jedna webová stránka nezískala postačujúci rating, aby sme mohli hovoriť o tom, že stránka je úplne prístupná. Výsledky môžu mať drobné percentuálne výchylky, pretože pri odbornom audite sa na testovaní väčšinou podieľa skupina osôb, často aj zdravotne znevýhodnených, kedy sa prípadným chybám zamedzí neskorším porovnaním výsledkov medzi jednotlivými testujúcimi používateľmi. Kvôli veľkému rozsahu a počtu hodnotených stránok sa hodnotili len úvodné stránky. V prípade, že by sme hodnotili len jedno webové sídlo, bolo by potrebné vyhodnotiť všetky webové stránky, ktoré obsahuje, a zároveň do hodnotenia zapojiť aj skupinu znevýhodnených používateľov.“ 

Príspevok vyšiel v rámci zborníka Študentskej vedeckej konferencie 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. (zborník)

Študentské vedecké konferencie sú jedinečnou príležitosťou pre študentov prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce, vyskúšať si a zažiť jedinečnú atmosféru vedeckej konferencie a v neposlednej miere aj získať možnosť publikovať svoj prvý príspevok. Pre mnohých študentov je to možno prvá, avšak veľmi dôležitá osobná skúsenosť s vedeckým životom.

Tentokrát mali možnosť stretnúť sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici na spoločnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). Konferenciu hostila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia úspešne prezentovali výsledky svojho výskumu v sekciách konferencie: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Fyzika, Chémia a Matematika; Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Didaktika biológie, geografie; Didaktika matematiky, fyziky, informatiky a techniky.

 

Informačný a foto zdroj:

https://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2018 (september 2018)

autori príspevku: Branislav Kysucký; Školiteľ: Peter Švec

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /jamesosborne/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky