Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Informatika patrí k najdôležitejším predmetom, v jej výučbe však máme stále medzery

VEDA NA DOSAH

Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS, podľa ktorého sa informatika v rebríčku dôležitosti predmetov umiestnila za cudzím jazykom, slovenským jazykom a matematikou. Napriek tomu má slovenské školstvo v jej výučbe výrazné rezervy.

Ilustračný obrázok, Zdroj: istockphoto.com

Platforma Digital Skills sa rozhodla tento stav zmeniť. Riešenie vidí vo vytvorení role digitálneho koordinátora na školách.

Prieskum sa realizoval na konci júna 2020 na vzorke 500 respondentov. Okrem iného z neho vyplýva, že až 98 percent riaditeľov a zástupcov riaditeľov základných škôl považuje informatiku za dôležitý predmet pre budúcnosť žiakov.

Práve na hodinách informatiky môžu deti získať digitálne zručnosti, ktoré sú v súčasnosti považované za nevyhnutnosť a ich význam bude ešte rásť. Platforma Digital Skills zdôrazňuje, že rezervy v digitálnych zručnostiach môžu žiakom výrazne znížiť šance na trhu práce.

Chýba metodická podpora

Za najväčšie prekážky zlepšenia výučby informatiky považujú riaditelia najmä nedostatočnú metodickú podporu učiteľov (58 percent), nekvalitné technické vybavenie (57 percent) a nedostatok materiálov na učenie (55 percent).

Medzi všeobecné digitálne zručnosti patrí napríklad schopnosť pracovať s informáciami, komunikovať pomocou digitálnych technológií, vytvárať digitálny obsah, bezpečne používať technológie či vedieť riešiť problémy pomocou digitálnych nástrojov.

Problémom pri ich budovaní je na mnohých školách nedostatok kvalifikovaných učiteľov informatiky. Až pätina respondentov uviedla, že ani jeden učiteľ tohto predmetu nemá na ich škole potrebné vzdelanie, respektíve je bez kvalifikácie pre informatiku. Ide o problém, ktorý sa najviac týka menších škôl v obciach a mestách do 5 tisíc obyvateľov.

Digitálna doba zásadným spôsobom mení trh práce. Odhaduje sa, že viac ako 90 percent povolaní bude v budúcnosti vyžadovať aspoň základnú úroveň digitálnych zručností a pre pracovné uplatnenie sa dnešných detí nebude dôležitá len bežná digitálna gramotnosť a schopnosť technológie pasívne používať, ale aj schopnosť rozumieť im a podieľať sa na ich spoluvytváraní,“ uviedla Alena Kanabová, riaditeľka pre firemné občianstvo Accenture na Slovensku. Za kľúčové považuje naplniť hodiny informatiky relevantným obsahom. Je preto potrebné, aby mali učitelia potrebnú metodickú podporu, ako aj aktuálne materiály a vhodné nástroje na výučbu.

Digitálny koordinátor prinesie do škôl nové vedomosti

Platforma Digital Skills vidí riešenie v programe koordinátorov digitálnych kompetencií. Tí by mali zlepšiť vzdelávanie v oblasti informatiky a aj pomôcť školám efektívne využívať digitálne technológie.

Súčasťou platformy sú firmy ako Accenture, ESET, Microsoft, Orange Slovensko, Slovak Telekom či Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, ktoré sa dlhodobo zaoberajú podporou digitálnych zručností. Nový program nadväzuje na školenia učiteľov informatiky na základných školách, v rámci ktorých zamestnanci spomenutých firiem dobrovoľnícky prednášali o hravej výučbe programovania, ako aj o zásadách digitálnej bezpečnosti. V roku 2019 tak vyškolili 1066 učiteľov z viac ako 400 škôl v 75 okresoch Slovenska.

„Našou ambíciou je to, aby bol na školách k dispozícii učiteľ, ktorý bude nositeľom know-how a bude podporovať ostatných kolegov v posilňovaní digitálnych zručností a využívaní informačných technológií pri vyučovaní. Odpovedáme tým nielen na potrebu podporiť najmä nekvalifikovaných učiteľov informatiky, ale aj na problém nízkej úrovne digitálnej vyspelosti škôl,“ dodala Alena Kanabová, zástupkyňa hlavného partnera programu.

Pilotný projekt sa začína

V rámci pilotného projektu vyškolí Digital Skills koordinátorov a koordinátorky z 10 škôl. Ich úlohou bude prinášať do školy nové vedomosti z oblasti informatiky a využívania digitálnych technológií vo výučbe, podporovať a inšpirovať kolegov. Mentormi im budú odborní konzultanti z IT firiem, ktorí ich na workshopoch či webinároch oboznámia so zaujímavými témami z praxe a poskytnú im podporu počas celého školského roka. Koordinátori sa stanú súčasťou komunity na poskytnutie skúseností a získavanie odporúčaní od kolegov. Podľa prieskumu vnímajú potrebu digitálneho koordinátora viac ako dve tretiny (67 %) riaditeľov a zástupcov riaditeľov.

„Spolupráca firiem v rámci platformy Digital Skills je unikátna nielen z hľadiska rozsahu, ale aj z hľadiska inovatívnosti aktivít. Firmy sa spojili, aby zlepšili slabú kvalitu IT vzdelávania na slovenských školách. Veríme, že sa do tejto iniciatívy zapoja aj štátne inštitúcie, aby mohla nastať systémová zmena,“ uviedla Ivana Vagaská, výkonná riaditeľka združenia Business Leaders Forum.

V rámci pilotnej fázy plánuje platforma doladiť pripravený vzdelávací obsah a od septembra otestovať realizáciu programu na skupine 10 učiteľov. Program bude počas roka realizovať organizácia JA Slovensko s podporou SK-NIC. Po pilotnom ročníku chce program rozšíriť, pričom za kľúčové považuje nadviazanie spolupráce s Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR.

Zlepšenie využívania technológií vo vzdelávaní a rozvoj digitálnych zručností žiakov podporuje aj Štátny pedagogický ústav.

„V kontexte už prebiehajúcich spoločenských zmien a zmien na trhu práce je rozvoj digitálnych zručností žiakov, vrátane bezpečnosti pri využívaní digitálnych technológií, jednou z oblastí, ktorej je vo vzdelávaní nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť. Oceňujem snahu o poskytovanie komplexného vzdelávania a metodickej podpory pre koordinátorov využívania informačno-komunikačných technológií v školách. Hoci pilotný program bude určený len pre malý počet účastníkov, za jeho prínos považujem snahu o hodnotenie dopadov na zapojených školách, čo poskytne dôležité dáta pre jeho prípadné škálovanie v širšom meradle,“ uviedla Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu.

Zdroj: Tlačová správa nadácie Pontis

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky