Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Identifikácia dôležitých aktivít pomocou rozhodovacích stromov

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: on-line vzdelávanie; Pixabay.com /thumprchgo/

V súčasnosti je internet najvyužívanejším prostriedkom pre získavanie znalostí a informácií. On-line vzdelávanie, čiže vyučovanie pomocou internetu má čoraz väčšie uplatnenie vo vyššom vzdelávaní vďaka možnosti prístupu k informáciám odkiaľkoľvek. Vývoj e-learningu predstavuje rapídny rast, o čom je presvedčený Juraj Obonya a jeho školiteľ Jozef Kapusta, Katedra informatiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre.

Prínos ich práce Identifikácia dôležitých aktivít pomocou rozhodovacích stromov (Identification of important activities through decision trees) je podľa Juraja Obonyaho cielený predovšetkým pre oblasť elektronického vzdelávania. „Pomocou aktivít, ktoré sme identifikovali ako kľúčové, ich zvládnutie môže výrazným spôsobom pomôcť k lepším výsledkom a vedomostiam študentov. Hovoríme predovšetkým o oblasti vzdelávania, kde práca predstavuje pridanú hodnotu aj pre učiteľa. V súčasnosti sa celoživotné vzdelávanie týka každého. Získavanie informácií príjemnejšie, jednoduchšie a kvalitnejšie je prínosom pre každého, kto je vo vzdelávaní zapojený.“

Autori práce konštatujú, že vzdelávanie je proces, ktorý vo veľmi širokom spektre nadobúda na svojom uplatnení. Na základe toho použili analýzy a metódy z data mining-u. Pomocou nich dokážu identifikovať slabé a silné stránky celého systému a konceptuálnej náplne. „Súčasné LMS (Learning Management System) systémy majú veľké uplatnenie vo vyučovaní. V našom článku sa zameriavame predovšetkým na analýzu dát z konkrétneho LMS systému, ktorý zaznamenáva činnosť a výsledky študentov počas vyučovacieho procesu. Celý vyučovací proces je oveľa zjednodušený, keď máme určitý systém na manažovanie jednotlivých aktivít. Avšak zo strany učiteľa je takmer najťažšou úlohou nastaviť, určiť a skonštruovať obsah celého kurzu. Preto je veľmi dôležitá identifikácia vhodnosti jednotlivých aktivít pre študentov v kurze.“

Článok sa zameriava na klasifikáciu jednotlivých kľúčových aktivít v systéme LMS Moodle, v rámci ktorého sa vyextrahujú údaje o splnení a hodnotení týchto aktivít. Pomocou rozhodovacích stromov autori klasifikujú, ktoré konkrétne aktivity sú kľúčové a majú dopad na výsledné hodnotenie študenta.

Základom LMS systému je obsah, ktorým je naplnený a systematicky podľa predmetov rozdelený do jednotlivých kurzov. Umožňuje automatizovanú administráciu a zhromažďovanie vzdelávacích materiálov. Veľkou pridanou hodnotou LMS systému je uľahčenie zdieľania informácií a komunikácie medzi používateľmi kurzu.

Cieľom práce Identifikácia dôležitých aktivít pomocou rozhodovacích stromov tak bolo poukázať na možnosť identifikovať kľúčové aktivity e-learningového kurzu. „Pokúsili sme sa zistiť dôležité aktivity, ktoré vplývajú na pripravenosť a záverečnú známku študentov. Tieto sme identifikovali pomocou vytvoreného rozhodovacieho stromu. Vytvorený rozhodovací strom sa najčastejšie následne používa pre klasifikáciu ďalších nových prípadov. V našom výskume by to znamenalo, že v ďalšom behu kurzu (s novými študentmi) by sme mohli podľa úspešnosti ich aktivít v kurze, na 85 % (úspešnosť klasifikácie vytvoreného stromu) predikovať ich výslednú známku z kurzu bez potreby záverečného testovania. Toto samozrejme v reálnych podmienkach vzdelávania nie je možné.“

Aj strom vraj dokonca potvrdil, že existuje skupina študentov, ktorých úspešnosť čiastkových aktivít je veľmi nízka, napriek tomu v záverečnom hodnotení dosiahli dobrú záverečnú známku. „V našom prípade sme strom nepoužili pre predikciu budúcich známok, ale vzhľadom na postup vytvárania rozhodovacieho stromu pomocou entropie, nám vygenerovaný strom poukázal na dôležité aktivity v kurze. Ich úspešné splnenie dáva študentom vysokú pravdepodobnosť zvládnutia záverečnej skúšky/testov pre ich výslednú známku,“ uzavreli autori.

Príspevok vyšiel v rámci zborníka Študentskej vedeckej konferencie 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. (zborník)

Študentské vedecké konferencie sú jedinečnou príležitosťou pre študentov prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce, vyskúšať si a zažiť jedinečnú atmosféru vedeckej konferencie a v neposlednej miere aj získať možnosť publikovať svoj prvý príspevok. Pre mnohých študentov je to možno prvá, avšak veľmi dôležitá osobná skúsenosť s vedeckým životom.

Tentokrát mali možnosť stretnúť sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici na spoločnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). Konferenciu hostila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia úspešne prezentovali výsledky svojho výskumu v sekciách konferencie: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Fyzika, Chémia a Matematika; Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Didaktika biológie, geografie; Didaktika matematiky, fyziky, informatiky a techniky.

 

Informačný a foto zdroj:

https://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2018 (september 2018)

autori príspevku: Juraj Obonya; Školiteľ: Jozef Kapusta

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /thumprchgo/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky