Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Digitálna transformácia Slovenska z pohľadu hodnotenia Európskej komisie

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Digitalizácia (Zdroj. Pixabay.com)

V rámci hodnotenia pokroku v rôznych oblastiach hospodárstva Európska komisia v hodnotení pokroku dosiahnutého pri vykonávaní štrukturálnych reforiem posudzuje hospodárstvo Slovenska v kontexte ročného prieskumu rastu, ktorý bol uverejnený 21. novembra 2018 a ktorý realizuje Európska komisia. V prieskume Komisia vyzýva členské štáty EÚ, aby realizovali reformy, na základe ktorých sa európske hospodárstvo stane produktívnejším, odolnejším a inkluzívnejším. Priblížime Vám situáciu v oblasti digitálnej transformácie Slovenska.

Prechod k digitálnemu hospodárstvu si vyžaduje, aby sa firmy prispôsobili novým obchodným modelom a globálnym trendom. Podľa Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu sektor informačných a komunikačných technológií prispieva 4,6 % k HDP a vzhľadom na to, že Slovensko patrí medzi moderné centrá priemyselnej výroby, sa v oblasti intenzity robotizácie nachádza na 15. mieste vo svete.

Vláda v roku 2018 prijala akčný plán inteligentného priemyslu a  plánovaný dátum jeho realizácie je rok 2020.  Jeho cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských podnikov, vytvoriť priaznivé podmienky pre automatizačné trendy vo výrobe, zlepšiť prostredie pre startupy, podporovať inovácie, uľahčiť investície v oblasti digitálnych riešení a zabezpečiť dostupnosť dostatočne kvalifikovanej pracovnej sily.

Dosahuje sa pokrok pri prijímaní digitálnych podnikateľských postupov, hoci z nízkej úrovne

Podľa indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti za rok 2018 sa podiel malých a stredných podnikov predávajúcich cez internet znížil na 13 %, čo je stále mierne pod priemerom EÚ (17,2 %). Len 21 % firiem využívalo cloudové služby a 31 % podnikov využívalo softvér na plánovanie zdrojov na výmenu informácií medzi rôznymi časťami svojich operácií. Využívaniu týchto a iných digitálnych trendov by mohlo pomôcť vytváranie centier digitálnych inovácií. Tieto centrá excelentnosti pomôžu stimulovať využívanie a investície do umelej inteligencie, vysokovýkonnej výpočtovej techniky a kybernetickej bezpečnosti všetkými organizáciami z priemyslu a verejného sektora.

Slovenským podnikom chýbajú špecialisti na informačné a komunikačné technológie a digitálni profesionáli

Väčšina firiem (60 %) uvádzala problémy pri obsadzovaní voľných pracovných miest špecialistov na informačné a komunikačné technológie. IT Asociácia Slovenska odhaduje, že je potrebných ďalších 10 000 odborníkov. Cieleným úsilím v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy/rekvalifikácie a zvýšením mobility pracovnej sily by sa tento nedostatok mohol zmierniť, čím by sa zvýšila alokačná efektívnosť, a teda aj produktivita v celkovom hospodárstve. Tento sektor zohráva hlavnú úlohu pri riadení globálneho trendu zvyšovania stupňa digitalizácie a automatizácie, ako aj pri zachovaní alebo ďalšom zvyšovaní konkurencieschopnosti, a to najmä malých a stredných podnikov. S cieľom riešiť tento nedostatok vznikla v roku 2017 „digitálna koalícia“ so zámerom postupne uskutočňovať akčný plán zahŕňajúci 23 konkrétnych opatrení vrátane „IT akadémie“ financovanej z prostriedkov EÚ.

Index digitálnej pripojiteľnosti

Viac domácností a firiem môže využívať rýchle a ultrarýchle širokopásmové pripojenie, ale štandardné pevné pokrytie je naďalej jedno z najnižších v EÚ

Prístup k štandardnému pevnému širokopásmovému pripojeniu nemá 11 % domácností (priemer EÚ v roku 2017 bol 3 %) a celková pripojiteľnosť zostáva pod úrovňou krajín v regióne (graf 3.4.3). Slovenské orgány identifikovali 207 „bielych miest“ bez pripojenia s minimálnou rýchlosťou 30 Mbit/s a prevádzkovatelia telekomunikačných služieb oznámili svoj úmysel pokryť tieto oblasti do roku 2020. Existuje však potreba zvýšiť presnosť mapovania a monitorovať účinnú realizáciu prognózovaných investícií súkromného sektora. V období po dosiahnutí daného cieľa v roku 2020 bude nutná ďalšia koordinácia medzi zainteresovanými stranami z verejného a súkromného sektora v súvislosti so zavádzaním vysokokapacitných sietí, aby sa do roku 2025 dosiahol cieľ EÚ v oblasti širokopásmového pripojenia. Sieťami 5G sa takisto zvýši kvalita celkového pripojenia, bude si to však vyžadovať medziuzlové spoje s veľmi vysokou kapacitou a dostupnosť dostatočnej časti harmonizovaného rádiového frekvenčného spektra. Regulačný orgán plánuje aukciu príslušných častí rádiového frekvenčného spektra koncom roku 2019.

Ako dobrý príklad podnikateľského klastra stimulujúceho rast regionálneho centra v oblasti informačných a komunikačných technológií môže poslúžiť Košice IT Valley

Popri Bratislave a Žiline je to jedno z hlavných centier odvetvia informačných a komunikačných technológií. Spája verejnú správu, vzdelávacie inštitúcie, výskum a podniky s cieľom vytvárať nové partnerstvá, ktoré stimulujú rast a vytvárajú pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou. Jeho cieľom je zvýšiť udržateľnosť a konkurencieschopnosť miestnych podnikov, podporiť širšiu ponuku vzdelávacích programov zameraných na technológie a motivovať mladých ľudí, aby si zvolili povolanie v odbore informačných a komunikačných technológií a robotiky.

Na základe národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovensko zavádza nové digitálne verejné služby, ich využívanie občanmi však zatiaľ nedosiahlo priemernú úroveň EÚ

Využívanie elektronických služieb na ústrednom portáli verejnej správy sa zvyšuje, pričom krajina zaviedla nové opatrenia na zjednodušenie autorizácie elektronických dokumentov a uľahčenie elektronickej komunikácie medzi verejnou správou a podnikmi. Podiel osôb, ktorí verejným orgánom predložili formuláre prostredníctvom internetu (54 %) je naďalej pod priemerom EÚ (64 %).

 

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Správa o Slovensku 2019

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky