Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako sa dá u dievčat vzbudiť záujem o IKT a predmety STEM?

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok (Zdroj: Pixabay.com)

Z rôznych štúdií vyplýva, že záujem o predmety STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) a kariéru v tejto oblasti u študentiek vo veku okolo 15 rokov často klesá. Dievčatá by rady videli viac ženských vzorov vo vede, technológiách, inžinierstve a matematike a uvítali by viac praktických skúseností v týchto predmetoch.

V novom akčnom pláne digitálneho vzdelávania sa Komisia zaväzuje, že bude spolupracovať s priemyselnými odvetviami, mimovládnymi organizáciami a vzdelávacími systémami, aby sa zabezpečilo, že študentky majú digitálne zručnosti a pozitívne vzory a mentorov potrebných na ich rovnakú účasť na štúdiu a kariére v oblasti STEM.

Čo je akčný plán digitálneho vzdelávania?

EÚ si stanovila, že pomôže jednotlivcom a vzdelávacím inštitúciám a systémom prispôsobiť sa digitálnej transformácii, ktorá je nutná v súčasnom období. V akčnom pláne digitálneho vzdelávania, ktorý navrhla v januári 2018 sa stanovuje niekoľko iniciatív s cieľom podporiť jednotlivcov a organizácie pri prekonávaní problémov v dynamickom digitálnom svete. Akčný plán sa zameriava na rozvoj digitálnych zručností (zručností, znalostí a prístupov) potrebných na lepšie začlenenie do pracovného a spoločenského života, efektívne využívanie technológií vo vzdelávaní a využívanie údajov a prognóz na zlepšenie vzdelávacích systémov. Opatrenia budú zahŕňať poskytovanie vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia školám, rozširovanie SELFIE, nového nástroja sebahodnotenia, ktorý Komisia vyvinula pre školy na lepšie využívanie technológií na výučbu a učenie, a kampaň na zvýšenie informovanosti verejnosti o internetovej bezpečnosti, kybernetickej hygiene a mediálnej gramotnosti.

Ako chce Európska komisia pomôcť?Ilustračný obrázok (Zdroj: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-learning-ict-education)

Komisia sa bude v rámci iniciatívy Európskeho týždňa programovania usilovať prilákať viac dievčat na hodiny programovania. Bude spolupracovať aj s koalíciou pre digitálne zručnosti a pracovné miesta a ďalšími organizáciami z celej Európy na podpore činností, ktoré budú dievčatá a ženy povzbudzovať k získavaniu digitálnych zručností. Komisia bude spolupracovať s podnikmi a občianskou spoločnosťou na odstránení stereotypov a zabezpečení lepšej informovanosti dievčat o pracovných príležitostiach v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Komisia bude stavať na úspešných iniciatívach podporovaných Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT), ako sú semináre zamerané na stredoškolských študentov.


Európsky týždeň programovania

Cieľom Komisie je zapojiť do roku 2020 aspoň polovicu škôl do Európskeho týždňa programovania. Európsky týždeň programovania je dynamická akcia na miestnej úrovni, plánovaná na október 2018, ktorá má priniesť programovanie a digitálnu gramotnosť zábavným a pútavým spôsobom všetkým Európanom. Účastníci budú mať príležitosť sami sa oboznámiť nielen s programovaním, ale aj hardvérom, 3D tlačou, robotmi atď.

Tým, že pôsobí na školskej úrovni, môže osloviť všetkých mladých ľudí rovnako, dievčatá aj chlapcov. Učitelia objavujú programovanie na rôznych predmetoch spolu so študentmi, čím sa zlepšujú ich kompetencie a inšpiruje ich to k využívaniu programovania ako nástroja na vyučovanie digitálnych zručností.

Vzdelávanie a odborná príprava sú najlepšie investície do budúcnosti Európy. Majú zásadnú úlohu pri podpore rastu, inovácií a vytvárania pracovných miest. Európske systémy vzdelávania a odbornej prípravy musia inovovať a prosperovať. Majú tiež dôležitú úlohu pri vytváraní európskej identity založenej na spoločných hodnotách a kultúrach. Budúcnosť Európy je charakterizovaná demokraciou, solidaritou a začlenením. Digitálna technológia obohacuje vzdelávanie rôznymi spôsobmi a ponúka vzdelávacie príležitosti, ktoré musia byť prístupné všetkým, a otvára prístup k množstvu informácií a zdrojov.

 

Použité zdroje: Balík najnovších opatrení na podporu kľúčových kompetencií a digitálnych zručností v EÚ

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-103_sk.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-102_sk.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-103_sk.htm

Akčný plán digitálneho vzdelávania

Ďalšie informácie: Portál digitálne vzdelávanie (SK)

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky